Universitetslektorer i företagsekonomi inriktning marknadsföring och organisation

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-02154/2021

Vi söker två universitetslektorer i företagsekonomi inom marknadsföring och organisation för tillsvidareanställning vid Handelshögskolan, Örebro universitet.

Ämnesområde

Företagsekonomi med olika inriktningar inom marknadsföring och organisation.

Bakgrund

Företagsekonomiämnet på Handelshögskolan vid Örebro universitet har en lång tradition av forskning och utbildning. Som universitetslektor hos oss är du del av en forskningsinriktad miljö med hög andel externt finansierade projekt om t.ex. affärsmodeller, nätverk, förändringsprocesser, hållbarhet och organisatorisk styrning. Utbildningen bedrivs inom fleråriga professionsprogram med möjlighet till kandidatexamen, civilekonomexamen och masterexamen inom företagsekonomi samt civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi.

Anställningen är del i en långsiktig satsning på att bygga upp vår kapacitet inom undervisning och forskning.

Arbetsuppgifter

Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Som universitetslektor i företagsekonomi undervisar du på våra program inom industriell ekonomi och företagsekonomi, samt på fristående kurser. När det gäller undervisningsuppdraget avser detta i huvudsak kurser inom området marknadsföring och/eller organisation på grund- och avancerad nivå. I anställningen kan också ingå att undervisa i vetenskaplig metod, samt att undervisa och handleda utanför anställningens specialisering.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Med självständighet avses dokumenterad erfarenhet av att bedriva forskning och publicera utan tidigare handledare eller biträdande handledare som medförfattare. Självständighet kan också dokumenteras genom att publicera enskilt och/eller med flera olika konstellationer av medförfattare.

Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Etablering i forskarsamhället avser förutom att publicera i väletablerade tidskrifter också att vara aktiv vid seminarier och konferenser, i internationella forskarnätverk och som granskare. Särskild vikt läggs vid förmåga att forskningsmässigt bidra till framtida utveckling och samarbeten, där dokumenterad forskningsaktivitet inom minst två (2) av följande sju (7) områden är särskilt meriterande: affärsstrategi; entreprenöriellt företagande, innovation och nya affärsmodeller; hållbarhet och resursutnyttjande; industriell marknadsföring och interorganisatoriska relationer; leverantörsrelationer och supply chain management; förändringsledning (change management); organisatoriska beteenden och organisatoriska rutiner.

Särskild vikt kommer också att läggas vid pågående forskning och självständiga forskningsaktiviteter de senaste fem åren, samt förmågan att självständigt initiera, bedriva och externfinansiera forskning inom ovan nämnda områden.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit, eller ha ambitioner att bidra till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Särskild vikt kommer att läggas vid förmåga och erfarenhet att kunna undervisa och examinera brett inom företagsekonomi och/eller industriell ekonomi. Dokumenterad erfarenhet av och intresse för vetenskaplig metod och/eller metodundervisning är också meriterande.

Övriga bedömningsgrunder
För anställning som universitetslektor krävs förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Kandidater som inte uppfyller språkkravet förväntas förvärva muntlig och skriftlig förståelse för svenska inom två år från anställningens start.

Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, ansvarstagande, lojalitet och initiativtagande. Vi söker en lagspelare som är lojal mot arbetsuppgifter och kollegor, och som inte tvekar för att ta ansvar och initiativ som utvecklar verksamheten.

Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare och placerad på Örebro universitets huvudcampus i Örebro. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas Johan Kask, enhetschef företagsekonomi (019-30 38 58, This is an email address).

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-06-07. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiverar vi en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.