Universitetslektor i Elektroteknik

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1- 02390/2021

Vi söker en universitetslektor i Elektroteknik för tillsvidareanställning vid Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är Elektroteknik.

Bakgrund

Institutionen för naturvetenskap och teknik bedriver forskning och utbildning inom ett flertal naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Den största utbildningsvolymen utgörs av två civilingenjörsprogram och fem högskoleingenjörsprogram. Vid institutionen bedrivs forskning, framför allt inom tre starka forskningsmiljöer fokuserade på Datavetenskap, Kemi och Biologi, men även inom Maskinteknik, Matematik och Fysik.

Kurser i Elektroteknik utgör ett centralt inslag inom framför allt de båda civilingenjörsprogrammen som är inriktade mot Datateknik respektive Industriell ekonomi. Vi behöver nu förstärka vår undervisningskapacitet inom området med en universitetslektor.

Arbetsuppgifter

Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Som universitetslektor i elektroteknik kommer du att utveckla, planera och genomföra undervisningen i ett urval av kurser med inriktning mot ellära, elmaskiner, elteknik, elektronik, digitalteknik och signalbehandling. Undervisningen kommer att vara huvuduppgiften för den vi anställer men den kan kombineras med forskning inom flera olika områden med anknytning till anställningsämnet. Det kan vara elektroteknik, datavetenskap (då gärna med koppling till den vid institutionen pågående forskningen inom AI och robotik), reglerteknik, eller andra relaterade områden till exempel tillämpad matematik eller fysik.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Vid bedömningen av den vetenskapliga skickligheten kommer framför allt meritering i form av vetenskaplig publicering och förmåga att erhålla extern finansiering att tillmätas stor betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom några av de ämnesområden som finns omnämnda under arbetsuppgifter är starkt meriterande.

Övriga bedömningsgrunder

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga med personal, studenter och näringsliv. Initiativförmåga samt intresse för program- och kursutveckling är meriterande.

God förmåga att kommunicera, skriftligt såväl som muntligt, på både svenska och engelska är ett krav.  Om något av språkkraven inte är uppfyllt kan anställning ändå ske under förutsättning att den anställde aktivt arbetar för att på sikt inhämta nödvändiga språkkunskaper för att kunna undervisa på både svenska och engelska.

 

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Dag Stranneby 019-30 35 77, e-post This is an email address eller enhetschef Lars Karlsson, 019-30 33 55, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 21-05-24. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiverar vi en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.