Doktorand i psykologi

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-02717/2021

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi med inriktning mot klinisk psykologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) med utbildningsstart HT 2021.

Projektbeskrivning

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grundnivå och på avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Forskningen i psykologi vid Örebro universitet fokuserar främst på utvecklingspsykologi (t.ex. barn och ungdomars levnadsförhållanden, samt åldrande och kognition) och klinisk psykologi/hälsopsykologi (t.ex. psykologisk prevention och behandling, samt känsloreglering, smärta, IBS, tinnitus och sömn).

Vi söker en doktorand med nyfikenhet och intresse av psykologi med inriktningen klinisk psykologi/hälsopsykologi. Doktorandprojektet inbegriper forskning gällande kopplingen mellan känsloreglering och problematisk, svårhanterlig ilska samt om, och hur, riktad träning i att reglera känslor kan minska ilskerelaterad problematik, inklusive negativa beteendemässiga, kroppsliga och sociala konsekvenser av svårhanterlig ilska. Metoder som kommer att användas inkluderar experimentella beteendevetenskapliga laborationsstudier, survey-/enkätstudier samt kliniska behandlingsstudier. Projektet sker inom ramen för ett större forskningssamarbete mellan Karolinska Institutet, Stanford University (USA) och Örebro universitet. Doktoranden kommer att handledas av professor Hugo Hesser (huvudhandledare).

Av betydelse för anställningen som doktorand är förmågan att klara av forskarutbildningens krav vilket bland annat bedöms utifrån självständiga arbeten under grundutbildningen, skrifter och publikationer i övrigt som utvisar den sökandes förmåga till självständigt arbete av forskningskaraktär, samt utifrån övriga för forskarutbildningen relevanta meriter. Tillsättning av tjänsten sker på grundval av den högst rankade ansökan.

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete för kandidatexamen, i psykologi. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Bedömningen av om sökanden har sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen ska göras utifrån sökandens utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden har gett in.

Urval bland behöriga sökande göras med hänsyn till deras förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå och sker utifrån universitetets urvalsföreskrifter, se bilaga 2 till den allmänna studieplanen för ämnet. Vid likvärdiga meriter ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent. På enheten för psykologi innebär detta att företräde kommer ges till manliga sökande i händelse av en sådan situation. De mest kvalificerade kandidaterna kommer att kallas till intervju.

Egna forskningserfarenheter inom något av psykologins delområde är meriterande, i synnerhet om forskningen bedrivits inom för projektet relevanta områden (t.ex. känsloreglering, ilska, behandlingsforskning). Eftersom projektet inbegriper kliniska behandlingsstudier är det särskilt meriterande om den sökande har examen som psykolog och har såväl teoretiska kunskaper som kliniska erfarenheter av psykologisk behandlingsforskning, i synnerhet av kognitiv beteendeterapi och/eller emotionsfokuserad behandling. Därtill bör den sökande ha goda kunskaper i experimentell forskningsdesign och avancerad statistik. Den sökande skall ha mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och mycket goda kunskaper i engelska är även ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid lämplighet för aktuellt projekt.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av professor Hugo Hesser, This is an email address eller enhetschef Sofia Bergbom, This is an email address.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara avfattade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar på andra språk ska vara översatta av auktoriserad translator till svenska eller engelska. Förteckning över translatorer kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Sista ansökningsdag är 2021-08-23. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.