Universitetslektor i kulturgeografi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03050/2021

Vi söker en universitetslektor i kulturgeografi för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är kulturgeografi.

Bakgrund

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Ämnet kulturgeografi vid Örebro universitet erbjuder en kreativ forsknings- och utbildningsmiljö med både ämnesdjup och samarbete i olika mångvetenskapliga forskningsmiljöer vid det egna lärosätet. I forskningsmiljön bedrivs forskning inom teman som regionala och urbana förändringsprocesser, landsbygdsutveckling, samhällsplanering och hållbar utveckling. Sedan 2015 är kulturgeografi huvudämne inom Samhällsplanerarprogrammet, som är ett kandidatprogram om 180 hp. Kulturgeografi ingår också i lärarutbildning genom ämnet samhällskunskap/samhällsorienterande ämnen samt i två magisterprogram. En presentation av ämnets forskning nås via https://www.oru.se/english/research/research-subjects/human-geography/.

Arbetsuppgifter

Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. Undervisningen sker på grundläggande och avancerad nivå i ämnet kulturgeografi och inom ramen för Samhällsplanerarprogrammet. Även undervisning inom andra utbildningsprogram kan förekomma. I arbetet ingår även kompetensutveckling (20 %) i enlighet med arbetstidsavtalet, samt kontakt med det omgivande samhället. Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Med självständighet avses dokumenterad erfarenhet av att bedriva forskning och publicera enskilt och/eller med flera olika konstellationer av medförfattare.

Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Etablering i forskarsamhället avser förutom att publicera i relevanta publiceringskanaler också att vara aktiv vid seminarier och konferenser, i internationella forskarnätverk och som granskare. Särskild vikt läggs vid pågående forskning och forskningsaktiviteter de senaste fem åren, specifikt förmågan att självständigt initiera och bedriva forskning samt erhålla extern forskningsfinansiering inom kulturgeografi och/eller samhällsplanering.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt och professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relateras tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet. Meriterande är erfarenhet av undervisning om samhällsplanering och närliggande områden.

Övriga bedömningsgrunder
Kunskaper i Geografiska Informationssystem (GIS) är särskilt meriterande. Detsamma gäller arbetslivserfarenhet från samhällsplanering.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Ann-Sofie Lennqvist Lindén 019-30 30 37, e-post: This is an email address,  eller ämnesansvarig Mats Lundmark, 019-30 13 64, e-post: This is an email address.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2021-06-20. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.