Universitetslektor i pedagogik med inriktning kognitionsvetenskap

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03164/2021

Vi söker en universitetslektor i Pedagogik med inriktning mot kognitionsvetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildning och samhälle

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är Pedagogik

Bakgrund

Ämnet söker en lektor med inriktning mot kognitionsvetenskap för att säkerställa kvaliteten i det inom lärarutbildningen växande området neuro- och kognitionsvetenskap.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) har fokus på humanistiska och samhällsvetenskapliga områden som konst, kommunikation, lärande, människor och samhället. Vid institutionen bedrivs forskning och utbildning inom 12 olika ämnen. Ett av dem är pedagogik.

Inom ämnet pedagogik ges utbildning på grund- och avancerad nivå samt på forskarnivå. Utbildningen berör huvudsakligen områdena pedagogik, specialpedagogik, arbetslivspedagogik och högre utbildning.

Ämnets forskning bedrivs huvudsakligen inom fyra forskningsmiljöer med olika inriktningar: ESERGO: studier av miljö – och hållbarhetsutbildning, med specifikt fokus på etiska och politiska aspekter. ReCEL: forskning om utbildning för yngre barn med särskilt intresse för värdefrågor, didaktik och professionsfrågor i yngre barns utbildning. Specialpedagogik, utbildning och lärande: studier av relationen mellan individ och samhälle och aspekter av tillgänglighet, delaktighet, inkludering och exkludering. Utbildning och demokrati: forskning inom utbildningshistoria, didaktik och utbildningsfilosofi.

Arbetsuppgifter

Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Arbetsuppgifterna utgörs i huvudsak av undervisning och handledning i lärarprogrammen och  Specialpedagogprogrammet på grund- och avancerad nivå samt forskning.

I arbetsuppgiften ingår att kvalitetssäkra att kognitionsvetenskapliga perspektiv på kommunikation och lärande inom utbildningen beaktas.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom pedagogik, didaktik eller pedagogiskt arbete. Doktorsexamen i andra vetenskapliga discipliner kan vara behörighetsgivande om studiens kunskapsintresse ligger nära det i pedagogik, didaktik eller pedagogiskt arbete, eller om sökande efter doktorsexamen har bedrivit forskning motsvarande en avhandling med ett kunskapsintresse som ligger nära det i pedagogik, didaktik eller pedagogiskt arbete.

 Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Internationell forskningserfarenhet och samverkan är meriterande. För tjänsten är kognitionsvetenskaplig forskning inom området undervisning och lärande särskilt meriterande.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha förmåga att forskningsanknyta verksamheten och bidra till utveckling av pedagogisk verksamhet. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Erfarenhet av kursledning, kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande.

För tjänsten är erfarenhet av undervisning i förskollärar-, grundlärarutbildning och specialpedagogutbildningen meriterande. Särskilt meriterande är även erfarenhet av undervisning inom utbildningsvetenskaplig kärna i grundlärarprogrammet och specifikt erfarenhet av undervisning inom det kognitionsvetenskapliga perspektivet.

Övriga bedömningsgrunder

Visad förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning är meriterande, samt förmåga och lämplighet att samverka och samarbeta med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Lars Erikson 019-30 30 13, e-post: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2021-06-17. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft