Universitetslektor i psykologi med uppdrag som enhetschef

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: 2.1.1-03511/2021

Vi söker en universitetslektor i psykologi med uppdrag som enhetschef för tillsvidareanställning vid enheten psykologi, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är psykologi.

Bakgrund

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå inom kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete. Vid JPS bedrivs även  framstående forskning och forskarutbildning.

 Inom huvudområdet psykologi finns psykologprogrammet och fristående kurser på grund- och avancerad nivå. Forskning bedrivs främst inom forskningsmiljöerna Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning (CESSS), Center for Health and Medical Psychology (CHAMP) samt LEADER - Center for Lifespan Developmental Research.

Arbetsuppgifter

En universitetslektor förutsätts ägna sin tid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling och planering samt utvärdering.  

Uppdraget som enhetschef innebär att leda, planera och samordna arbetet vid enheten psykologi. Enheten utgörs idag av totalt 53 medarbetare. Enhetschefen har bland annat ansvar för kvalitetsutveckling och uppföljning av verksamheten och arbetar utifrån prefektens direktiv med verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, budget, bemanning och arbetsfördelning. Enhetschefen arbetar för en god arbetsmiljö och skapar förutsättningar för medarbetarnas arbete och kompetensutveckling. Kvalitets- och utvecklingsarbetet sker i samarbete med ämnesansvarig och programansvarig. Som enhetschef ingår du i institutionens ledningsgrupp och företräder ämnet både internt och externt.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av vikt.

Övriga bedömningsgrunder

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet samt hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Med tanke på de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är tidigare erfarenhet av ledar- och chefskap meriterande.

Information

Anställningen är tillsvidare med omfattning 100 %, varav enhetschefsuppdraget ingår med 80 % eller enligt överenskommelse. Vår ambition är att uppdraget ska kompletteras med en biträdande enhetschef med en omfattning om ca 40%, eller beroende på överenskommelse med denne, med uppgift att stötta enhetschefen i dennes uppdrag. Enhetschefsuppdraget ska normalt vara i tre år, med möjlighet till förlängning med ytterligare högst två treårsperioder. Efter avslutat uppdrag som enhetschef fortsätter anställningen som ordinarie universitetslektor med en omfattning på 100 %. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Kerstin Nordlöf 019-30 31 80, e-post: This is an email address eller ämnesansvarig Jonas Persson 019-30 14 28, e-post: This is an email address

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-06-17.Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.