Universitetslektor i Musikalisk gestaltning med inriktning mot musikteori och komposition inom det klassiska området

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03133/2021

Vi söker en disputerad universitetslektor i Musikalisk gestaltning med inriktning mot musikteori och komposition inom det klassiska området för tillsvidareanställning vid Musikhögskolan.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är Musikalisk gestaltning.

Bakgrund

Musikhögskolan erbjuder utbildning inom musikalisk gestaltning, musikvetenskap, och musikpedagogik på grund- och avancerad nivå, både i form av program och fristående kurser. Utbildning inom musikvetenskap ges även på forskarnivå. Musikhögskolan bedriver internationellt framgångsrik forskning inom musikvetenskap, vilken inkluderarar musikpedagogisk och didaktisk forskning. Ett konkret och strategiskt arbete för utveckling av forskning i musikalisk gestaltning pågår. Institutionen präglas av samarbete och stort engagemang. Musikteori, gehör, komposition och arrangering, är en väsentlig del av majoriteten av musikhögskolans utbildningar. Vi söker nu en engagerad lektor som kan fortsätta att driva utvecklingen av vår musikteoriundervisning i samverkan med gestaltande utbildningsmoment, och också vara delaktigt i forskningsutvecklingen inom musikalisk gestaltning.

Arbetsuppgifter

Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Anställningen omfattar undervisning och forskning i klassiskt inriktad musikteori, analys, gehör, komposition och arrangering på institutionens utbildningar, främst på Konstnärligt kandidatprogram och Ämneslärarprogrammet, inriktning musik. Anställningen omfattar också handledning av självständiga arbeten, och pedagogiska ledningsuppdrag som kursansvar. Andra undervisningsområden, till exempel musikhistoria, kan komma ifråga beroende på kandidaternas undervisningsprofil.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet. Visat intresse för kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete är av stor vikt, liksom arbete med forskningsanknytning.

Övriga bedömningsgrunder

Pedagogisk examen, dokumenterad kompetens inom digitala verktyg för musikskapande, eller erfarenhet av pedagogiska ledningsuppdrag är meriterande. Vi lägger stor vikt vid den sökandes personliga egenskaper: vi söker en person som är självständig, lyhörd och flexibel, med god samarbetsförmåga och förståelse för högskolans pedagogiska och utbildningsadministrativa processer. Vi lägger också stor vikt vid närvaro i verksamheten.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Tillträde sker under vårterminen 2022.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Ester Lebedinski 019-30 33 33, e-post: This is an email address eller Prefekt Eva Georgii-Hemming, 019-30 38 39, e-post: This is an email address  

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-08-31. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.