Universitetslektor i sociologi

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03786/2021

Vi söker en universitetslektor i sociologi för tidsbegränsad anställning om sex månader vid Institutionen för humaniora, samhällsvetenskap och utbildning.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är sociologi. 

Bakgrund

Förutom fristående kurser på grund- och avancerad nivå ansvarar ämnet sociologi för Personalvetarprogrammet och Kandidat- och Magisterprogrammet i Samhällsanalys.  Forskningen i sociologiämnet vid Örebro universitet bedrivs huvudsakligen inom områdena Arbete, Familj och nära relationer samt Miljösociologi.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examination. Undervisningen kan ske både inom Kandidat- och Magisterprogrammet i Samhällsanalys samt inom Personalvetarprogrammets ram där kurser inom organisation och arbetsliv ingår. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. Forskning om ca 25% ingår i anställningen, denna ska bedrivas i samarbete med ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap och berör hur mobilitet och nationsgränser porträtteras inom populärkultur.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom ämnesområdet eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg.

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska för universitetslektorer visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskar-samhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Tidigare forskning gällande globala medier och journalistik utifrån kritisk teori och kritisk diskursanalys är meriterande. 

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Den sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen. Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.  Vid bedömning av pedagogisk skicklighet skall hänsyn tas till erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt av handledning och examination.

Övriga bedömningsgrunder

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten och ansvarstagande.

Information

Anställningen är 6 månader och på 100 %, eller enligt överenskommelse. Tillsättning 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Erik Löfmarck 019-30 10 29, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2021-06-17. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.