Klinisk universitetslektor med inriktning öron-, näs- och halssjukdomar

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-06534/2021

Vi söker en universitetslektor i medicinsk vetenskap med inriktning Öron-, näs- och halssjukdomar för tillsvidareanställning vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: medicinsk vetenskap, inriktning Öron-, näs- och halssjukdomar.

Bakgrund

Vid Institutionen för medicinska vetenskaper (MV) bedrivs forskning i samarbete mellan biomedicinare och kliniskt verksamma läkare. Grundutbildningen till läkare har funnits på Örebro universitet i 10 år och har ett gott renommé bland studenter. Undervisningen bedrivs i fyra stadier med progression inom respektive ämne under 11 terminer.  De sista studenterna i den utbildningen examineras 2026. Den nya 12 terminer långa utbildningen har startat med termin 1 nu under ht 2021.  Otorinolaryngologi  ingår i ett av 6 teman; Tema sinne-psyke.

Som ett led i den fortsatta utbyggnaden av Läkarprogrammet söker universitetet nu en klinisk universitetslektor med inriktning mot öron-, näs- och halssjukdomar.

Arbetsuppgifter

Vid Örebro universitet förutsätts att en universitetslektor ägnar sin arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. En universitetslektor ska i ett långsiktigt perspektiv bedriva och utveckla den kliniska forskningen inom ÖNH vid Örebro universitet I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Anställningen är förenad med ett kliniskt uppdrag på 30% vid ÖNH- kliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Övrig tid fördelas 20% forskning (kompetensutveckling) och 50% undervisning.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är en legitimerad läkare som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Då anställningen är förenad med tjänstgöring som specialistläkare krävs svenskt specialistkompetensbevis och goda meriter i motsvarande specialitet.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder

Universitetssjukvårdens utveckling är ett gemensamt ansvar för universitetet och samverkande regioner varför den kliniska kompetensprofilen är av stor betydelse i den sammantagna bedömningen.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Prefekt Svante Hugosson 073-391 15 20, e-post: This is an email address, programansvarig Ann-Sofi Duberg, e-post This is an email address  eller överläkare Stefan Kristiansson, e-post This is an email address 

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-01-23. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.