Doktorand i medie-och kommunikationsvetenskap

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-02399/2022

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i medie- och kommunikationsvetenskap vid HumUS (Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap) med utbildningsstart HT 2022.

Projektbeskrivning

Forskningen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet bidrar till att utveckla den nationella och internationella forskningen på innovativa och kreativa sätt. Forskningsämnet har tre inriktningar: Diskurs, kommunikation och medier, Film och medier och Strategisk kommunikation. Forskningen spänner över en stor bredd men förenas av ett tvärvetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Genom en mångfald av teorier och metoder utforskas olika typer av kommunikativa och medierade praktiker och fenomen i såväl lokala som globala sammanhang. Den medierade kommunikationens former och villkor och dess betydelse för samhälleliga förändringar är centrala frågor. Ämnet består av en internationell sammansättning av forskare och doktorander från olika delar av världen vilket berikar perspektiv och angreppssätt. Samverkan med andra forskare och miljöer är viktiga inslag i verksamheten, liksom samarbeten med organisationer och institutioner utanför akademin.

Den som antas till utbildningen tilldelas en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Den sökandes avhandlingsprojekt ska anknyta till ämnets tre forskningsinriktningar. Forskargruppen Diskurs, kommunikation och medier (DCM) inriktar sig på kritiska, multimodala diskursstudier, analyser av samtal och journalistiska studier med globalt perspektiv. Studier inom miljön undersöker alla former av kommunikation i samtida journalistik, politik, populärkultur och samhälle som sker på olika slags medieplattformar. Film och medier (FM) inkluderar forskare från olika grenar av filmvetenskap och mediestudier och utmärks av teoretisk och metodologisk bredd. Forskningsverksamheten spänner över historiska och etnografiska studier om filmkultur till undersökningar av transmedialt berättande och studier av film som tänkande/ teori/filosofi. Forskningen inom Strategisk kommunikation (SCOM) handlar om målinriktad kommunikation inom och mellan organisationer, men också med organisationernas intressenter. Forskningen integrerar discipliner som public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation. Forskarnas intresse inkluderar företags, myndigheters och politikers strategiska kommunikation. Mer information om de tre forskningsinriktningarna hittar du här:

https://www.oru.se/forskning/forskningsamnen/medie--och-kommunikationsvetenskap/

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som:

 1. har avlagt examen på avancerad nivå, eller
 2. har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
 3. på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning i medie- och kommunikationsvetenskap har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 120 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på både kandidatnivå och avancerad nivå, i medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande huvudområde (som t.ex. filmvetenskap och mediehistoria). Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

Följande urvalskriterier kommer att användas vid prioriteringen av de sökande:

 • det självständiga arbetets (uppsatsens/examensarbetets) kvalitet,
 • generell kvalitet och genomförbarhet av forskningsidén i projektbeskrivningen,
 • projektbeskrivningens koppling till någon av forskarutbildningsämnets tre forskningsinriktningar,
 • forskningsidéns särskilda möjlighet att bidra till en utveckling av följande specifika forskningsområden: ”new cinema history,” film och audiovisuella medier som teoretiskt eller filosofiskt uttrycksmedel; risk- och kriskommunikation, strategiska kommunikationsfrågor inom offentlig sektor; användning av sociala medier som organisationskommunikation; kommunikation om mat och hälsosamma livsstilar; journalistik i en föränderlig och globaliserad värld.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig Göran Eriksson (019303815 This is an email address) eller enhetschef Annika Gardhorn (019303956 This is an email address).

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
 • CV
 • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
 • Examensarbete (självständigt arbete)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
 • Projektbeskrivning - med upplysningar om ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (5-10 sidor). Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-06-10. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.