Doktorand i psykologi

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-02697/2022

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart i början av september 2022 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning

Doktoranden skall jobba inom det VR-finansierade projektet ”Vilken roll spelar klimatoro i ungas liv och lärandeprocesser? En långtidsstudie om skyddande och transformativa faktorer samt implikationer för klimatundervisning” som leds av docent Maria Ojala. I projektet genomförs en enkätstudie över tre år med gymnasieelever för att undersöka relationen mellan oro inför klimatfrågan (de globala klimatförändringarna) och t.ex. psykologiskt välmående, klimatengagemang, värderingar och kunskap. Syftet är även att identifiera faktorer som kan omvandla oron till en positiv kraft för lärande, välmående och engagemang. Därtill genomförs intervjuer med oroade unga. 

Doktoranden har under sin doktorandtid möjlighet att vara med i två framgångsrika forskningsmiljöer vid Örebro Universitet: CESSS (Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning) och LEADER (Center for lifespan developmental research).

Handledning: doktoranden kommer att handledas av docent Maria Ojala och en biträdande handledare.

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
1. avlagt en examen på avancerad nivå,
2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i psykologi har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete för kandidatexamen, i psykologi (vid examensuppsats på avancerad nivå i psykologi krävs inte kandidatuppsats). Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Då både kvantitativa (statistik) och kvalitativa analyser av forskningsdata kan komma att ingå i doktorandarbetet krävs en mycket god analytisk förmåga och öppenhet inför olika perspektiv. Då doktoranden kommer att jobba tillsammans med projektledaren, projektassistenter samt andra seniora forskare krävs mycket god samarbetsförmåga. Därtill krävs goda kunskaper i engelska, d.v.s. att kunna utrycka sig väl i både tal och skrift på engelska. Stark drivkraft, nyfikenhet, självständighet, samt kreativ förmåga är ytterligare önskvärda egenskaper för tjänsten. Det är också en merit att kunna uppvisa ett intresse för, och kunskap inom, psykologi med inriktning miljö och klimat och/eller psykologiska perspektiv på emotioner och coping och/eller utvecklingspsykologi med ungdomsfokus som styrks genom till exempel genomgångna kurser eller inriktning på uppsats.  

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av docent Maria Ojala, projektledare (This is an email address) och professor Jonas Persson, ämnesansvarig i psykologi (This is an email address)

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
  • CV
  • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
  • Examensarbete/n och om aktuellt andra publikationer
  • Forskningsplan/intresseanmälan på 3 till 5 sidor (inklusive referenser) där du kortfattat beskriver en plan på delstudier inom projektets gränser. Bör innehålla teoretisk bakgrund, frågeställningar, metod och etiska perspektiv. OBS! Planen är främst till för urval. Avhandlingens exakta utformning diskuteras tillsammans med handledarna i början av anställningen.
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Datum när du kan påbörja anställningen under HT 2022 bör framgå i ansökan (vi ser helst att du startar i september)

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022 05 29. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.