Doktorand i psykologi

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-02757/2022

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i psykologi vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete med utbildningsstart i början av september 2022 eller enligt överenskommelse.

Forskningen i psykologi vid Örebro universitet fokuserar huvudsakligen på utvecklingspsykologi och hälsopsykologi. Doktoranden kommer vara del av the Center for Lifespan Developmental Research (LEADER). Forskare kopplade till LEADER genomför forskning som bidrar till förståelsen för olika aspekter av mänskligt fungerande och utveckling inom ungdomsåren och äldre.

Projektbeskrivning

Vi söker en doktorand med intresse för utveckling och socialt sammanhang kring mobbing och aggressiva handlingar från jämnåriga hos tonåringar.

Doktorandprojektet kommer utgå från teorier inom utvecklings- och socialpsykologi, och kommer fokusera på tonåringars reaktioner på fördomsbaserad mobbing och utsatthet i skolsammanhang (främsta fokus ligger på fördomar utifrån etnicitet, religion, utseende och språk). De specifika studier som kommer utgöra avhandlingsprojektet kan fokusera på betydelsen av individuella karaktäristika, mellanmänskliga relationer och social kontext. Intresse och kunskap om frågor rörande kamratrelationer, etniska relationer, rasism och diskriminering, i synnerhet inom skolsammanhang, kan vara till den sökandes fördel.

Doktoranden kommer arbeta med dataset från pågående longitudinella projekt. Utvecklade färdigheter och/eller intresse att lära sig avancerade dataanalystekniker såsom multilevel modelling, structural equation modelling, och growth modelling förväntas. Goda kunskaper i engelska (både skriftligt och talat språk) är en förutsättning för att uppnå kraven som ställs på doktorandutbildningen. Doktoranden kommer arbeta i nära samarbete med projektledaren, seniora forskare och forskningsassistenter. Därför är god samarbetsförmåga, vilja att arbeta i grupp och öppenhet för feedback förväntade egenskaper.

Handledning: Doktoranden kommer att handledas av docent Sevgi Bayram Özdemir och en biträdande handledare.

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i psykologi har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete för kandidatexamen, i psykologi (vid examensuppsats på avancerad nivå i psykologi krävs inte kandidatuppsats). Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av docent Sevgi Bayram Özdemir, projektledare (This is an email address) och professor Jonas Persson, ämnesansvarig i psykologi (This is an email address).

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
  • Brev med motivering (1-2 sidor): Beskriv tidigare forskningserfarenhet och varför du är intresserad av den aktuella tjänsten
  • CV
  • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
  • Examensarbete/n och om aktuellt andra publikationer
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • En forskningsförklaring (3-5 sidor, inklusive referenser): Beskriv vilka forskningsidéer du har kopplade till anställningen; varför dessa forskningsidéer är viktiga; formulera din forskningsförklaring genom att referera till befintliga teorier och empirisk litteratur inom området.

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

 

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-06-03. Välkommen med din ansökan!

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.