Professor i pedagogik

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-02469/2022

Vi söker en professor i pedagogik för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är pedagogik.

Bakgrund

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Enheten för pedagogik ger de utbildningsvetenskapliga kärnkurserna (UVK) inom lärarutbildningen, kurser i förskolepedagogik, specialpedagogprogrammet och fristående kurser i pedagogik. Vid enheten bedrivs pedagogisk forskning och forskarutbildning i pedagogik.

I pedagogisk forskning undersöks processer som är verksamma i bildning, utbildning, lärande, undervisning, kommunikation och socialisation samt förutsättningarna för dessa processer, deras innehåll och konsekvenser. I den pedagogiska forskningen vid Örebro universitet studeras dessa frågor inom områdena didaktik, läroplansteori, utbildningspolitik, utbildningshistoria och specialpedagogik. Pedagogikforskningen i Örebro har ett särskilt intresse för utbildningens betydelse för demokrati, mänskliga rättigheter samt inkluderings- och hållbarhetsfrågor.

Pedagogikämnets forskning organiseras huvudsakligen i fyra forskningsmiljöer:

 • Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro
 • Research on Children’s Education and Learning
 • Specialpedagogik, Utveckling och Lärande
 • Utbildning och Demokrati

Den pedagogiska forskningen vid Örebro universitet har ett centralt ansvar för lärarutbildningens vetenskapliga bas, och fristående kurser i pedagogik.

Inom anställningen ges förutsättningar för att ägna merparten av arbetstiden åt forskning, forskarutbildning och forskningsledning.

Arbetsuppgifter

Som professor förväntas du ta en aktivt ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning och utbildning på forskarnivå, men också åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår också i arbetsuppgifterna att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I tjänsten ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. Genom närvaro och engagemang förväntas du ta ett särskilt ansvar för att stödja en kollegial och inkluderande kultur i verksamheten.

Som professor hos oss förväntas du bedriva självständig forskning inom något av områdena didaktik, läroplansteori, utbildningspolitik och utbildningshistoria.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Därutöver krävs tio veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens samt forskarhandledarutbildning. Om något av kraven inte är uppfyllda ska professorn ha genomfört utbildningen/utbildningarna senast två år efter att anställningen har tillträtts.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av professor prövas graden av vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet. I dessa bedömningsgrunder ingår ingår samverkansförmåga och ledningsförmåga. Dessutom prövas den sökandes lämplighet, med vilket avses exempelvis att den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att samarbeta samt förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten uppvisas genom självständiga forskningsinsatser. Dessa ska i betydande grad överstiga vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. I förhållande till docentur förutsätter anställning som professor inte enbart förmåga till att självständigt bedriva forskning utan också en betydande förmåga till forskningsledning, vilket omfattar ledning av andra forskare och forskningsprojekt. Den vetenskapliga produktionen ska vara på en hög pågående nivå och publicerad i för ämnet relevanta publikationskanaler med kvalitetssäkrande processer. Vetenskaplig skicklighet uppvisas även genom förmåga att erhålla forskningsanslag i konkurrens, erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag samt erfarenhet av handledning på forskarnivå.

Anställningens placering i det pedagogiska kunskapsområdet innebär att sökande ska ha en tydlig förankring i pedagogisk forskning och kunskapsbildning. Särskilt meriterande för anställningen är en forskningsbakgrund som har relevans för den pedagogiska forskning som bedrivs vid Örebro universitet. Sökande ska i betydande omfattning ha genomfört pedagogisk forskning inom något av områdena didaktik, läroplansteori, utbildningspolitik och utbildningshistoria.

Tidigare erfarenhet av att bygga upp och utveckla forskningsmiljöer med pedagogisk inriktning är också särskilt meriterande för tjänsten.

Pedagogisk skicklighet

Bedömningen av den pedagogiska skickligheten baseras på den sökandes förhållningssätt till den egna lärarrollen, hur detta förhållningssätt förverkligats samt den sökandes professionella utveckling som lärare. Utöver detta bedöms förmågan att undervisa och handleda på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den pedagogiska skickligheten omfattar även betydande förmåga att självständigt ansvara för att planera, genomföra, examinera och utvärdera utbildning, samt förmåga att bidra till och leda pedagogiskt utvecklingsarbete av undervisning.

Därutöver inbegrips förmågan att anknyta undervisning till forskning, samt förmåga att utveckla studenternas eget lärande och intresse för ämnet. I bedömningsgrunden ingår även ledningsförmåga, t.ex. förmåga att organisera och leda utbildningsprogram eller utbildningsverksamhet, och samverkansförmåga, t.ex. förmåga att utveckla och genomföra utbildningsuppdrag för annan verksamhet än lärosäten.

Särskilt meriterande för tjänsten är undervisningserfarenhet från kurser på olika nivåer i lärarutbildning samt i forskarutbildning, samt erfarenhet av kursutveckling och ledning av sådana kurser. 

Övriga bedömningsaspekter

Aktiv medverkan i och ledning av internationella samarbeten och nätverk är meriterande.

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Om den sökande saknar förmåga att undervisa på svenska förväntas hen kunna göra det inom två år.

Utöver den formella kompetensen ska universitets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda universitetet på bästa sätt. För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du har god förmåga att samarbeta med andra, såväl i forskning och undervisning som vad gäller utvecklingsarbete och administration.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Christian Lundahl, 019-30 12 24, e-post This is an email address  eller prefekt Greger Andersson, 019-30 14 94, e-post This is an email address.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för både helheten och sin egen arbetsinsats, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt.  Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför.

Ansökan

Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".   En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

 • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
 • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
 • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
 • Vetenskaplig portfölj
 • Publikationslista
 • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
 • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

 Sista ansökningsdag är 2022-06-20. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan du inte lämna några kompletteringar elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar, exklusive publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.