Professor i sociologi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03430/2022

Vi söker en professor i sociologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS).

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är sociologi.

Bakgrund

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning.

Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Forskningen i sociologiämnet bedrivs huvudsakligen inom två områden: Miljösociologi och Arbete, familj och nära relationer. Sociologiämnet ansvarar för tre program: Personalvetarprogrammet och kandidat- och magisterprogram i Samhällsanalys, samt bedriver utbildning på forskarnivå.

Arbetsuppgifter

Som professor förväntas du ta en aktivt ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning och utbildning på forskarnivå, men också åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår också i arbetsuppgifterna att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, att ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. Genom närvaro och engagemang förväntas du ta ett särskilt ansvar för att stödja en kollegial och inkluderande kultur i verksamheten.

Som professor i sociologiämnet har du ett särskilt ansvar, tillsammans med övriga professorer i sociologi, för att leda och utveckla ämnets forskningsverksamhet. I anställningen ingår ansvar för utbildningskvalitet på alla nivåer. Hög närvaro på arbetsplatsen är viktigt.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Det krävs tio veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens samt forskarhandledarutbildning. Om något av kraven inte är uppfyllda ska professorn ha genomfört utbildningen/utbildningarna senast två år efter att anställningen har tillträtts.

 

Bedömningsgrunder

Vid anställning av professor prövas graden av vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet. I bedömningsgrunderna vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet ingår samverkansförmåga och ledningsförmåga. Dessutom prövas den sökandes lämplighet, med vilket avses exempelvis att den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att samarbeta samt förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten uppvisas genom självständiga forskningsinsatser. Dessa ska i betydande grad överstiga vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Den vetenskapliga produktionen ska vara på en hög pågående nivå och publicerad i för ämnet relevanta publikationskanaler med kvalitetssäkrande processer. Vetenskaplig skicklighet uppvisas vidare genom förmåga att erhålla forskningsanslag i konkurrens, erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag samt erfarenhet av handledning på forskarnivå. Därutöver ingår ledningsförmåga och administrativ skicklighet, till exempel förmåga att initiera, organisera och leda forskningsprojekt eller forskargrupper samt samverkansförmåga, till exempel förmåga att genomföra forskning i samverkan med det omgivande samhället.

Den vetenskapliga skickligheten ska omfatta erfarenhet av forskning inom något av områdena miljösociologi eller arbetsliv, familj och nära relationer. Aktivt internationellt samarbete genom nätverk, samförfattande och deltagande i vetenskapliga organisationer, liksom ämnesöverskridande samarbete och redaktionellt arbete är meriterande.

Pedagogisk skicklighet

Bedömningen av den pedagogiska skickligheten baseras på den sökandes förhållningssätt till den egna lärarrollen, hur detta förhållningssätt förverkligats samt den sökandes professionella utveckling som lärare. Utöver detta bedöms förmåga att undervisa och handleda på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den pedagogiska skickligheten omfattar även betydande förmåga att självständigt ansvara för att planera, genomföra, examinera och utvärdera utbildning samt förmåga att bidra till och leda pedagogiskt utvecklingsarbete av undervisning.

Därutöver inbegrips förmåga att anknyta undervisning till forskning samt förmåga att utveckla studenternas eget lärande och intresse för ämnet. I bedömningsgrunden ingår även ledningsförmåga, till exempel förmåga att organisera och leda utbildningsprogram eller utbildningsverksamhet, och samverkansförmåga, till exempel förmåga att utveckla och genomföra utbildningsuppdrag för annan verksamhet än lärosäten.

Övriga bedömningsaspekter

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas du kunna göra det inom två år.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Jenny Alsarve 019-30 13 99, e- post: This is an email address eller prefekt Greger Andersson, 019-30 14 94, e-post: This is an email address.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för både helheten och sin egen arbetsinsats, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. För närvarande har sociologiämnet två manliga professorer och en kvinnlig professor. Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka.

Ansökan

Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba- hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-09-01. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan du inte lämna några kompletteringar elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar, exklusive publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.