Professor i rättsvetenskap inriktning straffrätt

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03474/2022

 Vi söker en professor i rättsvetenskap med inriktning straffrätt för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är rättsvetenskap.

Bakgrund

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grundnivå och på avancerad nivå inom rättsvetenskap, psykologi, kriminologi, och socialt arbete.

Inom ämnet rättsvetenskap vid Örebro universitet ges utbildning inom juristprogrammet om 270 högskolepoäng samt rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning om 180 högskolepoäng. Kurser ges även inom andra ämnen och program samt som fristående kurser.

Forskningen bedrivs bland annat inom områdena allmän rättslära, arbetsrätt, civilrätt, EU-rätt, folkrätt, allmän och speciell förvaltningsrätt, immaterialrätt, konstitutionell rätt, processrätt, rättshistoria, rättsteori, skatterätt och straffrätt. För närvarande finns fyra professorer i rättsvetenskap. Vi söker nu en professor med inriktning mot straffrätt.

Arbetsuppgifter

Som professor förväntas du ta en aktivt ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning och utbildning på forskarnivå, men också åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår också i arbetsuppgifterna att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. Genom närvaro och engagemang förväntas du ta ett särskilt ansvar för att stödja en kollegial och inkluderande kultur i verksamheten.

Undervisningen utgörs huvudsakligen av undervisning på svenska i svensk straffrätt på juristprogrammet. Undervisning och handledning inom andra rättsvetenskapliga ämnesinriktningar förekommer.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Det krävs tio veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens samt forskarhandledarutbildning. Om något av kraven inte är uppfyllda ska professorn ha genomfört utbildningen/utbildningarna senast två år efter att anställningen har tillträtts.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av professor prövas graden av vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet. I bedömningsgrunderna vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet ingår samverkansförmåga och ledningsförmåga. Dessutom prövas den sökandes lämplighet, med vilket avses exempelvis att den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att samarbeta samt förmåga att bidra till utveckling av verksamheten på plats i Örebro

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten uppvisas genom självständiga forskningsinsatser inom straffrättens område. Dessa ska i betydande grad överstiga vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Den vetenskapliga produktionen ska vara på en hög pågående nivå och publicerad i för ämnet relevanta publikationskanaler med kvalitetssäkrande processer. Vetenskaplig skicklighet uppvisas vidare genom förmåga att erhålla forskningsanslag i konkurrens, erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag samt erfarenhet av handledning på forskarnivå. Därutöver ingår ledningsförmåga och administrativ skicklighet, till exempel förmåga att initiera, organisera och leda forskningsprojekt eller forskargrupper samt samverkansförmåga, till exempel förmåga att genomföra forskning i samverkan med det omgivande samhället.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Utöver detta visas den pedagogiska skickligheten genom en förmåga att undervisa och handleda på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Den pedagogiska skickligheten omfattar vidare betydande förmåga att självständigt ansvara för att planera, genomföra, examinera och utvärdera utbildning, samt förmåga att bidra till och leda pedagogiskt utvecklingsarbete av undervisning.

Därutöver inbegrips förmågan att anknyta undervisning till forskning, samt förmåga att utveckla studenternas eget lärande och intresse för ämnet. I bedömningsgrunden ingår vidare ledningsförmåga, till exempel förmåga att organisera och leda utbildningsprogram eller utbildningsverksamhet, och samverkansförmåga, till exempel förmåga att utveckla och genomföra utbildningsuppdrag för annan verksamhet än lärosäten.

Övriga bedömningsaspekter

Förmåga till lösningsorienterat arbetssätt och samarbete, samt engagemang för verksamheten är av särskild vikt. Utifrån att undervisningen i straffrätt bedrivs på svenska och huvudsakligen avser svensk rätt är förmåga att undervisa i svensk straffrätt på svenska särskilt meriterande.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning. Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämnesansvarig Eleonor Kristoffersson 0739-

471859, e-post: This is an email address eller enhetschef Laura Ervo, 019-30 21 35, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring tar ansvar för både helheten och sin egen arbetsinsats, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten. Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka.

Ansökan

Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba- hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-09-01. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan du inte lämna några kompletteringar elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkiveras en omgång ansökningshandlingar, exklusive publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.