Biträdande universitetslektorer i omvårdnadsvetenskap

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-04010/2022

Inom ramen för en universitetsgemensam satsning söker vi nu två biträdande universitetslektorer i hälso -och vårdvetenskap, ämnesområde omvårdnadsvetenskap, för en tidsbegränsad anställning på fyra till sex år. Efter sedvanlig prövning övergår därefter tjänsten till anställning som universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde

Omvårdnadsvetenskap

Bakgrund

Vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Örebro universitet bedrivs ett flertal olika utbildningar på grund-, avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå. Vid Enheten för omvårdnad finns sjuksköterskeprogrammet och fem specialistsjuksköterskeprogram. Forskning inom ämnet bedrivs med olika inriktningar med en bredd från fokus på patienten i alla åldrar och deras närstående till professionsutveckling. Såväl utbildning som forskning sker i nära samverkan med samhällets hälso- och sjukvård. Läs mer om vår verksamhet

Inom hälso- och vårdvetenskap finns ett mångvetenskapligt perspektiv i studiet av hälsofrämjande, förebyggande, stödjande, omvårdande och rehabiliterande åtgärder. Forskningen inom hälso- och vårdvetenskap har en stark klinisk anknytning och organiseras i forskargrupper.

Arbetsuppgifter    

Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning på samtliga nivåer och samverkan. En anställning som biträdande universitetslektor är i huvudsak inriktad mot vetenskaplig meritering (minst 50% av anställningstiden), resterande tid är främst inriktad mot pedagogisk meritering.

En biträdande universitetslektor ska under anställningstiden utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. En biträdande universitetslektor ska även bidra till universitetets utveckling.

I arbetsuppgifterna ingår att bedriva självständig forskning och utveckla forskningssamverkan inom området. Tjänsten innefattar också undervisningsansvar för såväl teoretiska som kliniska kursmoment, undervisning på Kliniskt Träningscenter (KTC) samt handledning av studenter på både grund- och avancerad nivå. Dessutom ingår att delta i utveckling av såväl kurser som program på grund- och avancerad nivå. Administrativ tid och kompetensutveckling ingår. Undervisning kan även förekomma inom andra närliggande ämnen och utbildningsprogram på samtliga nivåer.

Örebro universitet ser de biträdande lektorerna som framtidens forskningsledare.  Samtliga biträdande lektorer skall därför delta i ett fakultetsöverskridande utvecklingsprogram kring ledarskap, konflikthantering, omvärldsanalys, kommunikation, anslagssökande, m.m.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare kan komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. Sökande ska vara legitimerad sjuksköterska.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av biträdande universitetslektor prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samverka med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskapliga meriter, med avseende på såväl kvalitet som antal publikationer, i förhållande till den sökta anställningen. Vidare visas vetenskaplig skicklighet genom självständig forskningsförmåga samt förmåga att utveckla och leda egen forskning. Den sökande ska även kunna visa på intention om framtida vetenskaplig verksamhet.

Vid anställning av denna biträdande universitetslektor fästs den största vikten vid vetenskaplig

skicklighet. Forskningserfarenhet inom psykiatrisk vård eller med inriktning mot Kliniskt Träningscenter samt Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är av särskilt intresse för den framtida verksamheten på institutionen.

Pedagogisk skicklighet

Örebro universitet sammanfattar pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Pedagogisk skicklighet ska bedömas utifrån de pedagogiska meriterna. Den sökandes pedagogiska meriter ska dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och tydligt relatera till Örebro universitetets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten visas genom bredd och omfattning av olika arbets- och undervisningsformer på grundnivå och avancerad nivå, inklusive erfarenhet av handledning. Vidare visas en förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisnings- och examinationsformer. Även sökandes förmåga till forskningsanknytning och bidrag till ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning bedöms som pedagogisk skicklighet.

Utbildningserfarenhet inom psykiatrisk vård eller med inriktning mot Kliniskt Träningscenter samt Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) är av särskilt intresse för den framtida verksamheten på institutionen.

Övriga bedömningsgrunder

Yrkeserfarenhet som kliniskt verksam sjuksköterska är meriterande. Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Befordran till universitetslektor

En biträdande universitetslektor ska, efter ansökan och prövning, befordras till universitetslektor om han eller hon uppfyller fastställda kriterier.

En förutsättning för en befordran är att det finns ett verksamhetsbehov i det aktuella ämnet av en universitetslektor och att en särskild prövning av behörigheten görs. Grunden för befordran från biträdande universitetslektor till universitetslektor är dels att den sökande uppfyller de kriterier och krav som angavs i anställningsprofilen vid anställningens ingång som biträdande universitetslektor, dels de för universitetslektor fastställda behörighets- och bedömningsgrunderna som gäller vid befordringstillfället och utifrån respektive fakultetsnämnds riktlinjer för anställning. Vid prövning till universitetslektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg. Dessutom ska vid befordran behörighetsgrundande högskolepedagogisk utbildning vara genomförd. En god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska ska uppvisas, på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor ska inges till fakulteten senast 6 månader och tidigast 12 månader före det att anställning som biträdande universitetslektor upphör. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor i samma ämne.

Information

Anställningen är tidsbegränsad under en period på 4-6 år (exakt längd beslutas i samband med anställningen). Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande universitetslektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100% och fördelningen är 50 % forskning samt 50 % undervisning och administration. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Elisabet Welin tel 019-303293, e-post: This is an email address eller enhetschef Christina Hedenskog tel 019-303224, e-post This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-09-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.