Universitetslektor i biomedicin/medicin med inriktning fysiologi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-04049/2022

Vi söker en universitetslektor i biomedicin/medicin, inriktning fysiologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för Hälsovetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är biomedicin/medicin.

Bakgrundsbeskrivning

Vid institutionen för hälsovetenskaper (HV) bedrivs undervisning och forskning inom bl.a. biomedicin, medicin, biomedicinsk laboratorievetenskap, och idrottsfysiologi. Vid enheten för medicinsk diagnostik, som hör till HV, bedrivs utbildningar inom biomedicinska analytikerprogrammet med två inriktningar (fysiologi och laboratoriemedicin), röntgensjuksköterskeprogrammet samt masterprogrammet metoder inom medicinsk diagnostik med två inriktningar (bild och funktionsdiagnostik och klinisk laboratoriemedicin). Det finns även ett antal fristående kurser inom medicin och biomedicinsk laboratorievetenskap på framför allt avancerad nivå.

Vi söker nu en medarbetare med kompetens inom humanfysiologi med ett starkt engagemang i undervisning och forskning, för att förstärka, utveckla och bedriva undervisning och forskning inom humanfysiologi.

Arbetsuppgifter

Vid Örebro universitet ägnar en universitetslektor sin tid åt både undervisning och forskning. Undervisningen sker på samtliga utbildningsnivåer och förutsätter samverkan med enhetens kollegium, andra enheter/institutioner samt kliniska verksamheter.

I arbetsuppgifterna ingår omfattande undervisningsansvar för såväl teoretiska som laborativa kursmoment inom framför allt humanfysiologi och patofysiologi vid enhetens program på både grund- och avancerad nivå, samt i olika utsträckning vid t.ex. läkarprogrammet och arbetsterapeutprogrammet. Undervisningen omfattar även handledning av studenter på både grund- och avancerad nivå. Dessutom ingår att delta i utveckling av såväl kurser som program på grund- och avancerad nivå, kurs- och examinatorsansvar för kurser inom enhetens olika program samt att bedriva självständig forskning och utveckla forskningssamverkan inom området humanfysiologi. Det ingår även administration och kompetensutveckling i anställningen. Startbidrag för forskning kan diskuteras.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskapliga meriter och visas genom självständiga forskningsinsatser, fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen och etablering i forskarsamhället. Erkännande styrks vidare av förmågan att planera, administrera, leda och utveckla egen forskning. Docentkompetens är meriterande.

Vetenskaplig skicklighet innefattar också huvudmannaskap/medsökande för forskningsanslag erhållna i konkurrens samt erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom bredd och omfattning av olika arbets- och undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå, inklusive erfarenhet av individuell handledning. Skickligheten visas även genom förmåga att utveckla, planera, genomföra och utvärdera undervisnings- och examinationsformer samt förmåga att bidra till pedagogiskt utvecklingsarbete så som att utveckla undervisningsmaterial, läromedel och/eller styrdokument för undervisningen. Pedagogisk skicklighet visas även utifrån pedagogiskt ledarskap såsom kursansvar etc. på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå. Även förmåga till forskningsanknytning och bidrag till ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning bedöms som pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder

Uppdraget kräver gedigna kunskaper inom humanfysiologi och det är meriterande med en yrkesbakgrund som legitimerad biomedicinsk analytiker med inriktning fysiologi, läkare, fysioterapeut eller idrottsfysiolog.

Kompetens inom patofysiologi, anatomi eller farmakologi är meriterande, liksom klinisk/praktisk erfarenhet av fysiologiska metoder som tex ultraljud, spirometri, EKG etc.

Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av undervisning på högskola/universitet eller inom annan verksamhet.

Du har god samarbets-, och initiativförmåga samt har ett stort intresse för forskning, undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete. Arbetsuppgifterna kräver god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och engelska. Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef  Jessica Montero 019-30 39 19, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-09-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.