Biträdande universitetslektorer i medicinsk vetenskap

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03845/2022

Vi söker två biträdande lektorer i medicinsk vetenskap (företrädesvis mot specialiteter inom Kardiologi och Kirurgi/Urologi) för tidsbegränsad anställning på 4-6 år vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: medicinsk vetenskap

Bakgrund

Vid Institutionen för medicinska vetenskaper (MV) bedrivs forskning och utbildning i en translationell vetenskaplig miljö. Örebro universitet erhöll rätt att utfärda läkarexamen våren 2010 och läkarprogrammet startade januari 2011. Examensrätt för det 6-åriga läkarprogrammet erhölls 2020 och startade hösten 2021. Läkarprogrammet vid Örebro universitet präglas av en långtgående integration av tre kunskapsområden, Biomedicin, Klinisk medicin och Professionell utveckling samt består av sex teman som utgår från kroppens organ och funktioner.

Parallellt pågår utveckling av forskningen inom såväl basvetenskaperna inom biomedicin i en nära samverkan med den kliniska forskningen. Utvecklingen av den kliniska forskningen sker i tät samverkan mellan universitetet och Region Örebro län inom ramen för det regionala ALF-avtalet.

Inom ramen för en universitetsgemensam satsning på meriteringsanställningar och som ett led i den fortsatta utbyggnaden av läkarprogrammet söker vi två biträdande universitetslektorer inom ämnet Medicinsk vetenskap, företrädesvis inom Kardiologi och Kirurgi/Urologi. Dessa specialiteter har institutionen i sin kompetensförsörjningsplan identifierat som angelägna att fylla. Vi välkomnar dock även ansökningar från övriga specialiteter.

Om så önskas kan en viss del klinisk tjänstgöring ingå i tjänsten.

Arbetsuppgifter       

Som biträdande lektor ska du under anställningstiden utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning på samtliga nivåer och samverkan. En anställning som biträdande universitetslektor är i huvudsak inriktad mot vetenskaplig meritering (minst 50% av anställningstiden), resterande tid är främst inriktad mot pedagogisk meritering. I detta ligger att prioritera att genomgå de pedagogiska utbildningar som specifikt ges för utbildningsprogrammen på institutionen. För denna anställning finns möjlighet till en viss del klinisk tjänstgöring som specialistläkare.
I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till universitetets utveckling.

Innehavaren av anställningen skall bedriva klinisk forskning som är relevant för Örebro universitet och Region Örebro län och verksamt bidra till utvecklingen av den kliniska forskningen vid lärosätet. Innehavaren skall även bidra till undervisning inom de program som ges vid institutionen såsom läkarprogrammet och masterutbildningar samt i forskarutbildningen. Vederbörande ska också bidra till fortsatt utveckling av pedagogiska strukturer och processer vid institutionen såsom kursutveckling och kvalitetsarbete vid utbildningsprogrammen. Undervisning och handledning kan även förekomma inom andra närliggande program och kurser, såväl på grund- som på avancerad nivå.

Örebro universitet ser de biträdande lektorerna som framtidens forskningsledare.  Samtliga biträdande lektorer skall därför delta i ett fakultetsöverskridande utvecklingsprogram kring ledarskap, konflikthantering, omvärldsanalys, kommunikation, anslagssökande, mm.

För denna specifika anställning är arbetsuppgifterna fördelade enligt följande: Forskning 50% och Undervisning 50% med möjlighet till klinisk tjänstgöring under delar av denna tid.  

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring eller andra liknande omständigheter.

Då anställningen även innefattar klinisk tjänstgöring och undervisning krävs svenskt specialistkompetensbevis och goda meriter i motsvarande specialitet.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av biträdande lektor prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskapliga meriter, med avseende på såväl kvalitet som antal publikationer, i förhållande till den sökta anställningen. Vidare visas vetenskaplig skicklighet genom självständig forskningsförmåga samt förmåga att utveckla och leda egen forskning. Den sökande ska även kunna visa på intention om framtida vetenskaplig verksamhet.

Pedagogisk skicklighet

Örebro universitet sammanfattar pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Pedagogisk skicklighet ska bedömas utifrån de pedagogiska meriterna. Den sökandes pedagogiska meriter ska dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och tydligt relatera till Örebro universitetets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten visas genom bredd och omfattning av olika arbets- och undervisningsformer på grundnivå och avancerad nivå, inklusive erfarenhet av handledning. Vidare visas en förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisnings- och examinationsformer. Även sökandes förmåga till forskningsanknytning och bidrag till ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning bedöms som pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder

Universitetssjukvårdens utveckling är ett gemensamt ansvar för universitetet och samverkande regioner varför den kliniska kompetensprofilen är av stor betydelse i den sammantagna bedömningen.

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Även visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Befordran till universitetslektor

En biträdande lektor ska, efter ansökan och prövning, befordras till universitetslektor om han eller hon uppfyller fastställda kriterier.

En förutsättning för en befordran är att det finns ett verksamhetsbehov i det aktuella ämnet av en universitetslektor och att en särskild prövning av behörigheten görs. Grunden för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är dels att den sökande uppfyller de kriterier och krav som angavs i anställningsprofilen vid anställningens ingång som biträdande lektor, dels de för universitetslektor fastställda behörighets- och bedömningsgrunderna som gäller vid befordringstillfället och utifrån respektive fakultetsnämnds riktlinjer för anställning. Vid prövning till universitetslektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg. Dessutom ska vid befordran behörighetsgrundande högskolepedagogisk utbildning vara genomförd. En god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska ska uppvisas, på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor ska inges till fakulteten senast 6 månader och tidigast 12 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor i samma ämne.

Information

Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4-6 år (exakt längd beslutas i samband med anställningen). Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100%. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Svante Hugosson 019-30 13 19, e-post: This is an email address eller programansvarig för läkarprogrammet Marita Andersson Grönlund, 019-30 13 43, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-09-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.