Biträdande universitetslektor i biomedicin

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-03846/2022

Vi söker en biträdande lektor i biomedicin med inriktning fysiologi för tidsbegränsad anställning på 4-6 år vid Institutionen för medicinska vetenskaper alternativt institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: biomedicin

Bakgrund

Inom ramen för den universitetsgemensamma satsningen på meriteringsanställningar söker vi en biträdande universitetslektor i biomedicin med inriktning fysiologi.

Fakulteten för medicin och hälsa vill stärka den vetenskapliga kompetensen inom våra professionsutbildningar till läkare, sjuksköterska och biomedicinsk analytiker. Därför söker vi nu en biträdande lektor för en meriteringsanställning i syfte att bidra till utveckling i området och medverka i planering och genomförande av moment i dessa utbildningar. 

Anställningen som biträdande lektor kommer att delas mellan Institutionen för medicinska vetenskaper (MV) och Institutionen för hälsovetenskaper (HV) med organisatorisk placering baserat på den sökandes grundprofession. Inom MV bedrivs läkarutbildning och inom HV bland annat sjuksköterskeutbildning på grund och avancerade nivå, röntgensjuksköterskeutbildning och biomedicinsk analytikerutbildning. När meriteringstiden upphör och en ansökan, prövning och befordran till universitetslektor är beslutad, kommer undervisning inom ramen för anställningen som lektor att fördelas lika mellan de båda institutionerna.

Arbetsuppgifter       

Som biträdande lektor ska du under anställningstiden utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Arbetsuppgifterna består av forskning, undervisning på samtliga nivåer och samverkan. En anställning som biträdande universitetslektor är i huvudsak inriktad mot vetenskaplig meritering (minst 50% av anställningstiden), resterande tid är främst inriktad mot pedagogisk meritering. I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till universitetets utveckling. Beroende av den sökandes grundprofession kan arbetsuppgifterna även innehålla viss klinisk tjänstgöring.    

I arbetsuppgifterna ingår ett visst undervisningsansvar för såväl teoretiska som laborativa kursmoment inom biomedicin framför allt grundläggande fysiologi. Undervisningen kan även omfatta handledning av studenter på både grund- och avancerad nivå. Dessutom kan det ingå att delta i utveckling av såväl kurser som program på grund- och avancerad nivå. Undervisning ska genomföras inom program och kurser på Institutionerna för medicinsk vetenskap och hälsovetenskap.

Örebro universitet ser de biträdande lektorerna som framtidens forskningsledare. Samtliga biträdande lektorer skall därför delta i ett fakultetsöverskridande utvecklingsprogram kring ledarskap, konflikthantering, omvärldsanalys, kommunikation, anslagsansökan, mm.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av biträdande lektor prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten visas genom vetenskapliga meriter, med avseende på såväl kvalitet som antal publikationer, i förhållande till den sökta anställningen. Vidare visas vetenskaplig skicklighet genom självständig forskningsförmåga samt förmåga att utveckla och leda egen forskning. Den sökande ska även kunna visa på intention om framtida vetenskaplig verksamhet.
Antalet publikationer och deras kvalitet liksom nationellt och internationellt engagemang ska vara avgörande för bedömningen av vetenskaplig skicklighet.

Pedagogisk skicklighet

Örebro universitet sammanfattar pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Pedagogisk skicklighet ska bedömas utifrån de pedagogiska meriterna. Den sökandes pedagogiska meriter ska dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och tydligt relatera till Örebro universitetets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten visas genom bredd och omfattning av olika arbets- och undervisningsformer på grundnivå och avancerad nivå, inklusive erfarenhet av handledning. Vidare visas en förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisnings- och examinationsformer. Även sökandes förmåga till forskningsanknytning och bidrag till ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning bedöms som pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder

Särskild vikt ska fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till framtida utveckling av såväl forskning som utbildning. Samarbetsförmåga och visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är också av vikt.

Befordran till universitetslektor

En biträdande lektor ska, efter ansökan och prövning, befordras till universitetslektor om han eller hon uppfyller fastställda kriterier.

En förutsättning för en befordran är att det finns ett verksamhetsbehov i det aktuella ämnet av en universitetslektor och att en särskild prövning av behörigheten görs. Grunden för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är dels att den sökande uppfyller de kriterier och krav som angavs i anställningsprofilen vid anställningens ingång som biträdande lektor, dels de för universitetslektor fastställda behörighets- och bedömningsgrunderna som gäller vid befordringstillfället och utifrån respektive fakultetsnämnds riktlinjer för anställning. Vid prövning till universitetslektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg. Dessutom ska vid befordran behörighetsgrundande högskolepedagogisk utbildning vara genomförd. En god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska ska uppvisas, på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor ska inges till fakulteten senast 6 månader och tidigast 12 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor i samma ämne.

Information

Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4-6 år (exakt längd beslutas i samband med anställningen). Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100%. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Svante Hugosson 019-30 13 19, e-post: This is an email address eller prefekt Elisabet Welin, 019- 30 32 93, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-09-15. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.