Biträdande lektor i måltidskunskap och värdskap till Restaurang- och hotellhögskolan

Tidsbegränsad anställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-06314/2022

Vi söker en biträdande lektor i måltidskunskap och värdskap för tidsbegränsad anställning på 4–6 år vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är måltidskunskap.

Bakgrund

Restaurang- och hotellhögskolan har forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning inom ämnet måltidskunskap. Ämnet har sedan sin tillkomst på 1990-talet haft en stark inriktning mot hotell och restaurang, och fortsätter även idag att vara betydelsefullt för forskning och utbildning inom delar av den växande besöksnäringen.

Ämnet måltidskunskap belyser frågor inom det gastronomiska fältet, där särskilt fokus riktas mot olika aspekter av den professionella måltiden, såväl i ett yrkesmässigt perspektiv som i ett gäst-/kundperspektiv. Den yrkesmässiga dimensionen omfattar praktisk kunskap och estetiskt gestaltande, men även förutsättningar för professionellt måltidsgörande. Inom gäst-/kundperspektivet är måltidsupplevelsen av stor betydelse och perspektivet omfattar bland annat sensorik. Ämnet måltidskunskap är tvärvetenskapligt och i mötet med andra ämnen kan breddade och/eller fördjupade perspektiv på hållbara måltider i samhället skapas.

Tjänsten som biträdande lektor är en meriteringsanställning och vi söker nu en engagerad person med forskningsprofil inom gastronomi och hållbarhet som tillsammans med kollegiet vill utveckla och stärka forskning och utbildning inom ämnesområdet.

Arbetsuppgifter       

Som biträdande lektor ska du under anställningstiden utveckla din självständighet som forskare och meritera dig såväl vetenskapligt/konstnärligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Arbetsuppgifterna består av forskning, utbildning på samtliga nivåer och samverkan. En anställning som biträdande universitetslektor är i huvudsak inriktad mot vetenskaplig meritering, resterande tid är främst inriktad mot pedagogisk meritering. I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till universitetets utveckling.

I anställningen ingår 70% forskning och 30 % undervisning. I arbetsuppgifterna ingår att tillsammans med institutionens forskargrupper bidra till forskningsprojekt inom gastronomi och hållbarhet. En biträdande lektor förväntas söka externa forskningsanslag och tillsammans med andra forskare generera vetenskapliga publikationer samt i mån av tillfälle handleda doktorander. I arbetsuppgifterna för undervisning ingår kursansvar, kurs- och undervisningsplanering, schemasättning, genomförande av undervisning med tillhörande examinationer, analys av kursutvärderingar och kursutveckling.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt examen tidigare bör komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av biträdande lektor prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer stor vikt läggas vid erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning där olika perspektiv på måltider utvecklas såsom värdskapets betydelse för måltidsupplevelser samt kompetens inom områden som berör hållbar gastronomi och hållbara måltider i samhället.

Pedagogisk skicklighet

Örebro universitet sammanfattar pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Pedagogisk skicklighet ska bedömas utifrån de pedagogiska meriterna. Den sökandes pedagogiska meriter ska dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och tydligt relatera till Örebro universitetets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet. Vi bedömning kommer särskild stor vikt att läggas vid god undervisningsförmåga. Bedömningen baseras på tidigare dokumenterad erfarenhet av undervisning.

Övriga bedömningsgrunder

Ämnets tvärvetenskapliga karaktär öppnar upp för sökanden som med utgångspunkt i måltidskunskap kan bedriva gränsöverskridande forskning med inslag från ämnesområden inom samhällsvetenskap, humaniora, medicin, eller teknik- och naturvetenskap. Det kan röra sig om sökanden med forskningserfarenhet inom exempelvis gastronomi, mat och hälsa, livsmedelssektorn, konsumentbeteende eller annan inriktning med relevans för ämnesområdet.

Arbetsuppgifterna kräver god samarbets- och initiativförmåga samt god förmåga att kommunicera både skriftligt och muntligt på svenska och engelska. Särskild vikt kommer att fästas vid den sökandes förutsättningar att bidra till den framtida utvecklingen av forskningsmiljön som den egna utvecklingen som forskare. Visad förmåga och vilja att göra akademisk karriär är av vikt.

Befordran till universitetslektor

En biträdande lektor ska, efter ansökan och prövning, befordras till universitetslektor om han eller hon uppfyller fastställda kriterier.

En förutsättning för en befordran är att det finns ett verksamhetsbehov i det aktuella ämnet av en universitetslektor och att en särskild prövning av behörigheten görs. Grunden för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är dels att den sökande uppfyller de kriterier och krav som angavs i anställningsprofilen vid anställningens ingång som biträdande lektor, dels de för universitetslektor fastställda behörighets- och bedömningsgrunderna som gäller vid befordringstillfället och utifrån respektive fakultetsnämnds riktlinjer för anställning. Vid prövning till universitetslektor kommer pedagogisk och vetenskaplig skicklighet att ägnas lika omsorg. Dessutom ska vid befordran behörighetsgrundande högskolepedagogisk utbildning vara genomförd. En god muntlig och skriftlig kommunikationsförmåga på svenska ska uppvisas, på en nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom forskning, utbildning och administration.

Ansökan om befordran till anställning som universitetslektor ska inges till fakulteten senast 6 månader och tidigast 12 månader före det att anställning som biträdande lektor upphör. En sådan befordran innebär en tillsvidareanställning som universitetslektor i samma ämne.

Information

Anställningen är tidsbegränsad, under en period på 4–6 år (exakt längd beslutas i samband med anställningen). Anställningen får förnyas, dock högst två år, om det på grund av biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. Omfattningen för denna anställning är 100%. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Tjänstgöringsort är Grythyttan där campusbaserad forskning och undervisning sker. Campus Grythyttan har en kreativ och dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö, vackert belägen i Bergslagen 80 km norr om Örebro.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor/ämnesansvarig Åsa Öström 019-30 20 11, e-post: This is an email address eller prefekt Ute Walter, 019-30 20 36, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-12-07. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.