Professor i kulturgeografi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-05075/2022

Vi söker en professor i kulturgeografi för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är kulturgeografi.

Bakgrund

Inför kommande pensionsavgång söker vi en professor att leda och utveckla ämnesområdet kulturgeografi.

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Enheten för kulturgeografi, samhälls- och statskunskap ger flera utbildningsprogram. Kulturgeografi är huvudämne för Samhällsplanerarprogrammet. Utöver detta medverkar kulturgeografi i flertalet master- och magisterkurser, bl.a. i magisterprogrammet Offentlig planering för hållbar utveckling, som är ett samarbete mellan sociologi, statskunskap och kulturgeografi. Ämnet bedriver också forskarutbildning i kulturgeografi och har ett samarbete med Högskolan i Dalarna.

Forskargruppen i kulturgeografi som idag omfattar ca 12 personer bedriver forskning på olika teman inom lokal (urban) och regional utveckling, planering samt miljö- och hållbarhetsfrågor i olika geografiska kontexter. Forskningen präglas av en mångfald av metoder, genom att såväl kvantitativ som kvalitativ forskning finns representerad.

Arbetsuppgifter

Som professor förväntas du ta en ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning och utbildning på forskarnivå, men också åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår i arbetsuppgifterna att verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet, stödja unga forskare i ämnet i deras fortsatta karriärsutveckling samt medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Som professor förväntas du informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I anställningen ingår även administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet. Genom närvaro och engagemang förväntas du ta ett särskilt ansvar för att stödja en kollegial och inkluderande kultur i verksamheten.

Hög närvaro på arbetsplatsen är av stor vikt.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Det krävs tio veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens samt forskarhandledarutbildning. Motsvarande kompetens kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande och görs av Örebro universitet.  Om något av kraven inte är uppfyllda ska professorn ha genomfört utbildningen/utbildningarna senast två årefteratt anställningen har tillträtts.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av professor prövas graden av vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet. I bedömningsgrunderna vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet ingår samverkansförmåga och ledningsförmåga. Dessutom prövas den sökandes lämplighet, med vilket avses exempelvis att den sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att samarbeta samt förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten uppvisas genom självständiga forskningsinsatser. Dessa ska i betydande grad överstiga vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Den vetenskapliga produktionen ska vara på en hög pågående nivå och publicerad i för ämnet relevanta publikationskanaler med kvalitetssäkrande processer. Vetenskaplig skicklighet uppvisas vidare genom förmåga att erhålla forskningsanslag i konkurrens, erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag samt erfarenhet av handledning på forskarnivå. Därutöver ingår ledningsförmåga och administrativ skicklighet, till exempel förmåga att initiera, organisera och leda forskningsprojekt eller forskargrupper samt samverkansförmåga, till exempel förmåga att genomföra forskning i samverkan med det omgivande samhället.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten uppvisas genom förmåga att undervisa och handleda på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, förmåga att anknyta undervisning till forskning samt förmåga att utveckla studenternas eget lärande och intresse för ämnet. Vidare ingår betydande förmåga att självständigt ansvara för att planera, genomföra, examinera och utvärdera utbildning samt förmåga att bidra till och leda pedagogiskt utvecklingsarbete av undervisning. Därutöver ingår ledningsförmåga, till exempel förmåga att organisera och leda utbildningsprogram eller utbildningsverksamhet, och samverkansförmåga, till exempel förmåga att utveckla och genomföra utbildningsuppdrag för annan verksamhet än lärosäten. Sökanden ska uppvisa erfarenhet av handledning och utbildning på forskarnivå.

Övriga bedömningsaspekter

Förmåga att kunna undervisa på svenska och engelska är ett krav. Om förmåga att undervisa på svenska saknas förväntas du kunna göra det inom två år.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av proprefekt Patrik Lundell, 019- 30 24 10, e-post:This is an email address eller enhetschef Ann-Sofie Lennqvist Lindén, 019-30 30 37, e-post: This is an email address.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för både helheten och sin egen arbetsinsats, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".   En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-01-09. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan du inte lämna några kompletteringar elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar, exklusive publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.