Universitetslektor i företagsekonomi med inriktning redovisning och/eller ekonomistyrning

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-07335/2022

Vi söker en universitetslektor i företagsekonomi med inriktning redovisning och/eller ekonomistyrning för tillsvidareanställning vid Handelshögskolan, Örebro universitet.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: Företagsekonomi

Bakgrund

Företagsekonomiämnet på Handelshögskolan vid Örebro universitet har en lång tradition av forskning och utbildning. Som universitetslektor hos oss är du del av en forskningsinriktad miljö med hög andel externt finansierade projekt om till exempel affärsmodeller, nätverk, förändringsprocesser, hållbarhet och organisatorisk styrning. Utbildningen bedrivs inom fleråriga professionsprogram med möjlighet till kandidatexamen, civilekonomexamen och masterexamen inom företagsekonomi samt civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi.

Anställningen är del i en långsiktig satsning på att bygga upp vår kapacitet inom undervisning och forskning.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Som universitetslektor i företagsekonomi undervisar du på våra program i industriell ekonomi och företagsekonomi, samt på fristående kurser. När det gäller undervisningsuppdraget avser detta i huvudsak kurser inom området redovisning och/eller ekonomistyrning på grund- och avancerad nivå. I anställningen kan också ingå att undervisa i vetenskaplig metod, samt att undervisa och handleda utanför anställningens specialisering.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Etablering i forskarsamhället avser förutom att publicera i väletablerade tidskrifter också att vara aktiv vid seminarier och konferenser, i nationella och/eller internationella forskarnätverk och som granskare.

Särskild vikt kommer att läggas vid pågående forskning och forskningsaktiviteter de senaste fem åren, samt förmågan att självständigt initiera, bedriva och externfinansiera forskning, företrädesvis inom redovisning och/eller ekonomistyrning. Erfarenhet av och intresse för olika vetenskapliga forskningsmetoder är också extra meriterande.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och uppföljning av undervisning samt av handledning och examination. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till, eller ha ambitioner att bidra till, utveckling av pedagogisk verksamhet.

Särskild vikt kommer att läggas vid förmåga och erfarenhet av undervisning och examination inom redovisning och/eller ekonomistyrning på såväl grund, avancerad som forskarutbildningsnivån. Då många kurser innehåller datorbaserade moment är dokumenterad förmåga och erfarenhet av undervisning med hjälp av kommersiella redovisnings- och kalkyleringsprogramvaror (främst Excel) extra meriterande. Dokumenterad erfarenhet av och intresse för vetenskaplig metod och metodundervisning är också meriterande.

Övriga bedömningsgrunder

För anställning som universitetslektor krävs förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska.

Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, ansvarstagande, lojalitet och initiativtagande. Vi söker en lagspelare som är lojal mot arbetsuppgifter och kollegor, och som inte tvekar för att ta ansvar och initiativ som utvecklar verksamheten.

Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare och placerad på Örebro universitets huvudcampus i Örebro. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Per Carlborg, enhetschef företagsekonomi, 019-30 39 16, e-post: This is an email address och Jonas Gerdin, ämnesansvarig, 019-30 31 43, e-post: This is an email address.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2022-12-19. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter arkivera vi en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.