Universitetslektor i kriminologi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-06248/2022

Vi söker en universitetslektor i kriminologi för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS).

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är kriminologi.

Bakgrund

Vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS) erbjuds utbildning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå inom samtliga ämnen (kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete). Vid JPS finns en rad starka forskningsmiljöer med framstående forskare som också deltar i undervisningen på samtliga nivåer. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning, samverkan och forskning. Ämnet kriminologi är ett fler- och tvärvetenskapligt ämne inriktat på brottslighetens utveckling och orsaker samt på kriminalpolitiska åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet.

Utbildning i kriminologi vid Örebro universitet innefattar förutom utbildning på forskarutbildningsnivå ett kandidatprogram samt fristående nationella och internationella kurser på grund och avancerad nivå. Utbildningen karaktäriseras av ett integrativt och tillämpande förhållningssätt och den lokala profilen för kandidatprogrammet är brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete utifrån den kunskapsbaserade processen.

Vid enheten Kriminologi finns tre forskningsmiljöer/grupper: Biopsykosocial kriminologi och psykologi (BPS), Center for Criminological and Psychosocial research (CAPS) och Centrum för våldsstudier (CVS). Fokus för deras forskning är orsaker till individuella och kontextuella variationer i brottslighet samt konsekvenser av att utsättas för brott, tillämpad kriminologi med fokus på riskbedömning, prediktion samt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete.  För mer information, se https://www.oru.se/forskning/forskningsamnen/kriminologi/

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både utbildning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration, och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Inom ramen för arbetsuppgifterna finns möjlighet att bedriva forskning i något av ämnets pågående projekt (se https://www.oru.se/forskning/forskningsamnen/kriminologi/) av en omfattning upp till 35% under två års tid.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom huvudområdet kriminologi eller med kriminologiskt relevant fokus inom annat för huvudområdet närliggande ämne såsom sociologi, psykologi, socialt arbete, folkhälsa eller kulturgeografi. Eller den som har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig produktion, genomförda projekt och dess vetenskapliga och samhälleliga betydelse, samt den sökandes roll i desamma.

Särskilt meriterande är forskningsproduktion inom något av ämnets forskningsområden alternativt forskningsproduktion i linje med den lokala profilen för kriminologiprogrammet i vid Örebro universitet.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom olika undervisnings- och handledningserfarenheter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Därutöver inbegrips förmågan att anknyta undervisning till forskning, samt förmågan att utveckla studenternas eget lärande och intresse för ämnet. Den sökande ska ha en förmåga att självständigt ansvara för att planera, genomföra, examinera och utvärdera utbildning samt förmåga att bidra till och leda pedagogiskt utvecklingsarbete av undervisning. Förmågan att samverka med övriga delar av samhället bedöms utifrån förmåga att utveckla och genomföra utbildningsuppdrag för annan verksamhet än lärosäten, informera om utbildningar och ta fram undervisningsmaterial för extern användning.

Studentåterkoppling, såsom kursutvärderingsresultat, som stödjer visad pedagogisk skicklighet i lärosituationer och undervisningserfarenhet från innehållsligt likartade kurser som återfinns inom den lokala profilen för Kriminologiprogrammet vid Örebro universitet är meriterande. Forsknings- och utvärderingsmetodik samt handledning och examination av självständiga arbeten anses särskilt meriterande.

Övriga bedömningsgrunder

Arbetsuppgifterna kräver mycket god förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Och särskild hänsyn kommer tas till hur den sökande genom erfarenhet, personlig lämplighet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildningen och forskningen inom kriminologiämnet och dess forskningsmiljöer/grupper.

Information

Anställningen är 100 % tillsvidare (med tillträde enligt överenskommelse eller annat önskemål). Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef, Anna Meehan, 019-30 39 89, e-post: This is an email address eller ämnesansvarig, docent Catherine Tuvblad, e-post: This is an email address 

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-01-08. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.