Universitetslektor i socialt arbete med högskolepedagogisk inriktning

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-07455/2022

Vi söker en universitetslektor i socialt arbete med högskolepedagogisk inriktning för tillsvidareanställning vid Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete (JPS).

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är socialt arbete.

Bakgrund

I ämnet socialt arbete vid Örebro universitet ges utbildning inom socionomprogrammet på grundläggande och avancerad nivå, samt forskarutbildning, fristående kurser och olika uppdragsutbildningar. Därtill ges även utbildning till hälso- och sjukvårdskurator på avancerad nivå.

Socialt arbete är både en tvärvetenskaplig forskningsdisciplin och ett ämnesövergripande forskningsområde. Socialt arbete bygger därmed på ett brett spektrum av vetenskaplig teoribildning utvecklad inom det egna området och inom andra discipliner. Forskning i socialt arbete är ofta tillämpad och inriktad på att frigöra mänskliga resurser samt utvecklad i samverkan med klienter och brukare i en interaktiv, dialogisk process och bygger på erfarenheter från praktiken. Forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet omfattar studier av sociala problem bland barn, ungdomar, vuxna och äldre, samt villkoren för socialt arbete och relaterade sociala åtgärder.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Den sökande förväntas bedriva undervisning inom socionomprogrammet och/eller hälso- och sjukvårdskuratorsutbildningen, samt fristående kurser i socialt arbete på såväl grund- som avancerad nivå. Som universitetslektor förväntas du också söka egna externa forskningsmedel, samt bedriva forskning inom socialt arbete.

Inom anställningen kommer 50% under de tre första åren avse arbete inom högskolepedagogiska utvecklingsprojekt. Detta arbete ingår i och finansieras av universitetets satsning på högskolepedagogisk utveckling. Fakulteten för humaniora och socialvetenskap kommer inom satsningen att genomföra utvecklingsprojekt inom tre teman: (i) kollegiala processer för kvalitets- och utvecklingsarbete, (ii) hållbara pedagogiska arbetssätt och (iii) forskningsbaserat kvalitets- och utvecklingsarbete. Inom anställningen ingår att i samarbete med två andra lektorer med högskolepedagogisk inriktning ansvara för och genomföra dessa projekt. Utöver detta finns möjligheter att initiera institutionsövergripande utvecklingsprojekt i dialog med fakultets- och institutionsledning. Projekten och arbetet kommer att genomföras i samarbete med universitetets Högskolepedagogiska centrum. Deltagande i centrumets verksamhet ingår därför i anställningen i avgränsad omfattning.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig/konstnärlig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig produktion, genomförda projekt och dess vetenskapliga och samhälleliga betydelse, samt den sökandes roll i desamma.

Den sökandes forskningsområde, tidigare och aktuella forskningsprojekt samt publikationer ska vara i socialt arbete, eller av relevans för socialt arbete.

För anställningen är det särskilt meriterande med forskning eller studier med relevans för den högskolepedagogiska satsningens inriktning.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom olika undervisnings- och handledningserfarenheter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Därutöver inbegrips förmågan att anknyta undervisning till forskning, samt förmågan att utveckla studenternas eget lärande och intresse för ämnet. Den sökande ska ha en förmåga att självständigt ansvara för att planera, genomföra, examinera och utvärdera utbildning samt förmåga att bidra till och leda pedagogiskt utvecklingsarbete av undervisning. Förmågan att samverka med övriga delar av samhället bedöms utifrån förmåga att utveckla och genomföra utbildningsuppdrag för annan verksamhet än lärosäten, informera om utbildningar och ta fram undervisningsmaterial för extern användning.

Den sökande ska ha erfarenhet av högskolepedagogiska utvecklingsprojekt och särskilt meriterande är erfarenheter av flerämnesprojekt. Särskilt meriterande är det även om den sökande har dokumenterad erfarenhet av ledning av utvecklingsprojekt med högskolepedagogisk inriktning i synnerhet inom flerämnesprojekt.

Den sökande förväntas handleda studenter på grund- och avancerad nivå, varför erfarenheter av handledning på olika nivåer är meriterande. Meriterande är även erfarenhet av pedagogiskt ledarskap (kursansvar, lärarlagsansvar, programansvar).

Övriga bedömningsgrunder

Undervisningsspråket är svenska, vilket förutsätter att sökande ska kunna kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska språket. Att kunna kommunicera muntligt och skriftligt på engelska är också ett krav.

Socionomexamen eller praktisk erfarenhet av arbete inom socialt arbete är meriterande.

Vi fäster stor vikt vid hög närvarograd i verksamheten.

Information

Anställningen är 100 % tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Tillträde planeras till augusti 2023.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Anna Petersén 019-30 34 45, e-post: This is an email address eller ämnesansvarig Åsa Källström, 019-30 30 07, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Framskriven plan (tre till fem sidor) för utvecklingsarbete (bakgrund, syfte, motivering med förankring, genomförande, upplägg och tidsplan) som främjar syftet med satsningen på högskolepedagogik och dess tematiska inriktning
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2022-12-30. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.