Universitetslektorer i omvårdnadsvetenskap

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-06993/2022

Vi söker två universitetslektorer i omvårdnadsvetenskap för anställningar vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet.

Ämnesområde

Omvårdnadsvetenskap

Bakgrund

Vid Institutionen för hälsovetenskaper (HV) erbjuds utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskning med inriktning på människors hälsa och lärande. Inom enheten för omvårdnad bygger vi för framtiden och har nu behov av ytterligare kompetens. Vid enheten finns sjuksköterskeprogrammet och sex specialistsjuksköterskeprogram. Forskning inom ämnet bedrivs med olika inriktningar med en bredd från fokus på patienten i alla åldrar och deras närstående till professionsutveckling.

Vi söker nu universitetslektorer som är legitimerade sjuksköterskor med klinisk erfarenhet.  Önskvärt är även en adekvat specialistsjuksköterskeutbildning. Vi välkomnar dig som ny medarbetare och möjlighet ges för att utveckla en egen profil utifrån dina tidigare erfarenheter, din kompetens och dina framtida mål. Anställningarna är del i en långsiktig satsning på att bygga upp vår kapacitet inom undervisning och forskning för att möta framtida behov. Till hösten 2024 påbörjas även ett nytt sjuksköterskeprogram vid Örebro universitet. Ökat fokus kommer att läggas på klinisk och akademisk kompetens och med en ökad samverkan med regionala och kommunala vårdaktörer.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som universitetslektor ingår undervisning på både grund och avancerad nivå. Undervisningen omfattar kursutveckling, planering, examinationer, handledning och utvärdering. I arbetsuppgifterna ingår även forskning, utvecklingsarbete, administration, kompetensutveckling och att följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet samt mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera och samverka med det omgivande samhället samt verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Med självständighet avses dokumenterad erfarenhet av att bedriva forskning och publicera utan tidigare handledare eller biträdande handledare som medförfattare. Självständighet kan också dokumenteras genom att publicera enskilt och/eller med flera olika konstellationer av medförfattare. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Etablering i forskarsamhället avser förutom att publicera i väletablerade tidskrifter också att vara aktiv vid seminarier och konferenser, i internationella forskarnätverk och som granskare. Särskild vikt läggs vid pågående forskning och forskningsaktiviteter de senaste fem åren, samt förmågan att självständigt initiera, bedriva och externfinansiera forskning.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Övriga bedömningsgrunder

Legitimation som sjuksköterska och dokumenterad klinisk erfarenhet är ett krav, det är även önskvärt med specialistsjuksköterskeutbildning. Även erfarenhet av tidigare utbildningsuppdrag och goda medicinska kunskaper bedöms. Arbetsuppgifterna kräver datavana, förmåga att organisera och att kommunicera såväl skriftligt som muntligt samt på svenska och engelska.

Stor vikt läggs även vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, ansvarstagande, lojalitet och initiativtagande. Vi söker en lagspelare som är lojal mot arbetsuppgifter och kollegor, som inte tvekar för att ta ansvar samt ta initiativ som utvecklar verksamheten.

Information

Anställningarna är på 100 % tillsvidare med tillträde efter överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Christina Hedenskog, 019-30 32 24, e-post: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Redogörelse av vetenskapliga/konstnärliga meriter 
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Sista ansökningsdag är 2023-01-02. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.