Universitetslektor inom translationell bioinformatik

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-08804/2022

Vi söker en universitetslektor i medicin med specialisering inom translationell bioinformatik för tillsvidareanställning vid Institutionen för Medicinska Vetenskaper (MV) vid Örebro Universitet.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: Medicin

Bakgrund

Örebro universitet är ett modernt och snabbväxande universitet med en medicinsk fakultet och tillhörande universitetssjukhus. Fakulteten för Medicin och Hälsa ingår med Universitetssjukhuset Örebro i ett flertal nationella initiativ för utveckling och implementering av precisionsmedicin för svensk hälso- och sjukvård, inklusive Genomic Medicine Sweden (GMS, https://genomicmedicine.se/, https://genomicmedicine.se/gmc-orebro/) och SciLifeLab Clinical Genomics (CG, https://www.scilifelab.se/units/clinical-genomics-orebro/). Den aktuella tjänsten erbjuder möjligheten att bli en central del av det nyetablerade centret för precisionsmedicin. Centrum för precisionsmedicin Örebro är en del av både GMS och CG och fungerar som ett lokalt nav för genomisk medicin och klinisk genomik. Centret erbjuder tjänster för dataanalys och bedömning av genomdata, data på molekylära markörer eller mikrobiomdata,  från lokala, nationella och europeiska kliniska studier.  Tjänsten är förlagd till Institutionen för Medicinska Vetenskaper där flera forskargrupper samarbetar inom forskning och utbildning inom områdena så som biomedicin, medicin, hälsovetenskap, epidemiologi, systembiologi och bioinformatik.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering. 

Som universitetslektor i translationell bioinformatik förväntas du etablera självständig forskning samt undervisning inom området translationell bioinformatik och aktivt bidra till lokala, nationella och internationella samarbeten, inklusive samarbeten med våra företagspartners inom forskning och utbildning. Du förväntas därutöver spela en nyckelroll i utvecklingen av den translationella bioinformatikdelen inom Centrum för precisionsmedicin Örebro. Inledningsvis kommer utbildningsuppgifterna att utgöra 20% av tjänsten för att efter fyra år gå upp till 50%.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskapliga meriter och visas genom självständiga forskningsinsatser, fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen och etablering i forskarsamhället. Erkännande styrks vidare av förmågan att planera, administrera, leda och utveckla egen forskning. Docentkompetens är meriterande.

Vetenskaplig skicklighet innefattar också huvudmannaskap/medsökande för forskningsanslag erhållna i konkurrens samt erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom bredd och omfattning av olika arbets- och undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå, inklusive erfarenhet av individuell handledning. Skickligheten visas även genom förmåga att utveckla, planera, genomföra och utvärdera undervisnings- och examinationsformer samt förmåga att bidra till pedagogiskt utvecklingsarbete så som att utveckla undervisningsmaterial, läromedel och/eller styrdokument för undervisningen. Pedagogisk skicklighet visas även utifrån pedagogiskt ledarskap såsom kursansvar etc. på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå. Även förmåga till forskningsanknytning och bidrag till ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning bedöms som pedagogisk skicklighet.

Din undervisningsexpertis bör innefatta en dokumenterad förmåga att upprätthålla ett vetenskapligt tillvägagångssätt i undervisningen och i utvecklingen av eget undervisningsmaterial. Du har dokumenterad erfarenhet av att undervisa i bioinformatikmetodik på olika nivåer, särskilt för icke-bioinformatikstudenter, t.ex. biomedicinska eller medicinska studenter.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av Dirk Repsilber +46 19 30 1256, email: This is an email address (bioinformatics) eller Svante Hugosson +46 19 30 1319, email: This is an email address.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-02-28. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.