Doktorander i humanistiska studier

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-00336/2023

Örebro universitet söker fem doktorander till forskarskolan Multimodalitet och intermedialitet: Humanistisk forskning i en digital värld (MIDvärld) för utbildning på forskarnivå till doktorsexamen. De fem doktoranderna antas i någon av inriktningarna engelska, historia, litteraturvetenskap, retorik eller svenska språket inom ramen för ämnet humanistiska studier vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september 2023.

Projektbeskrivning

Forskarskolan i Multimodalitet och intermedialitet är ett samarbete mellan Örebro universitet och Linnéuniversitetet, och tillsammans antar vi nio doktorander. Huvudsyftet med forskarskolan i sin helhet är att utrusta en ny generation humanistiska forskare med multimodala och intermediala verktyg för att analysera och förstå förutsättningarna för kommunikation, medieanvändning, lärande, arbete, skapande och kunskapsdistribution i ett digitaliserat samhälle. För mer information om forskarskolan, gå till https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/MIDWorld/.

Forskarskolan är tydligt interdisciplinär, men doktorander antas i specifika inriktningar. Vid Örebro universitet söker vi alltså doktorander med inriktningen engelska, historia, litteraturvetenskap, retorik eller svenska språket. Sökande anger i ansökan vilken inriktning som söks. För mer information om forskarutbildningsämnet humanistiska studier och dess inriktningar, gå till https://www.oru.se/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningsamnen-och-allmanna-studieplaner/humanistiska-studier/.

Utöver forskarskolan i sin helhet utgörs forskningssammanhanget för de antagna doktoranderna Centrum för humanistisk forskning vid Örebro universitet (se https://www.oru.se/forskning/forskningsmiljoer/hs/chf/) och i synnerhet forskargruppen Multimodal kommunikation, se vidare här https://www.oru.se/forskning/forskargrupper/fg/?rdb=g406. Sökandes planerade projekt (jfr projektbeskrivning under rubriken Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen nedan) ska i första hand anknyta till denna forskargrupp och den forskning som bedrivs där. För den sökande med utbildningsorienterade och didaktiska multimodala forskningsintressen kan forskningen dessutom knytas till forskargruppen Undervisning, lärande, humaniora: https://www.oru.se/forskning/forskargrupper/fg/?rdb=g412.

Handledning: doktorandens handledare kommer att utses inom ämnet utifrån avhandlingsprojektets inriktning och innehåll.

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå, vilken motsvarar fyra år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning. Ingångslönen för doktorandanställning är 28 700 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i vald inriktning (engelska, historia, litteraturvetenskap, retorik eller svenska språket). Särskild behörighet har även den som har examen från lärarutbildning med godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng som avser skolämnet engelska, historia eller svenska, inklusive självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng med inriktning engelska, historia, litteraturvetenskap, retorik eller svenska språket. Särskild behörighet har vidare den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av Anders Björkvall, professor i svenska och ledare för forskarskolan på This is an email address samt av Patrik Winton, docent i historia och ämnesansvarig för humanistiska studier på This is an email address.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
  • CV
  • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
  • Examensarbete (självständigt arbete)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Projektbeskrivning som tematiserar multimodalitet och digitalisering - med upplysningar om mer specifikt ämne och syfte, frågeställningar och disposition, forskningsmässigt intresse, teori och metod samt material (max. 5 sidor exklusive referenser).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-03-15. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.