Professor i kriminologi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-07577/2022

Vi söker en professor i kriminologi för tillsvidareanställning Institutionen för beteende, social- och  rättsvetenskap (BSR).

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är kriminologi.

Bakgrund

Vid Institutionen för beteende, social- och rättsvetenskap (BSR) erbjuds utbildning på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå inom samtliga ämnen (kriminologi, psykologi, rättsvetenskap och socialt arbete). Vid BSR finns en rad starka forskningsmiljöer med framstående forskare som också deltar i undervisningen på samtliga nivåer. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning, samverkan och forskning.

Ämnet kriminologi är ett fler- och tvärvetenskapligt ämne inriktat på brottslighetens utveckling och orsaker samt på kriminalpolitiska åtgärder för att förebygga och förhindra brottslighet.

Utbildningen i kriminologi vid Örebro universitet innefattar förutom utbildning på forskarutbildningsnivå ett kandidatprogram samt fristående nationella och internationella kurser på grund och avancerad nivå. Utbildningen karaktäriseras av ett integrativt och tillämpande förhållningssätt och den lokala profilen för kandidatprogrammet är brottsprevention och trygghetsfrämjande arbete utifrån den kunskapsbaserade processen.

Vid enheten Kriminologi finns tre forskningsmiljöer/grupper: Biopsykosocial kriminologi och psykologi (BPS), Center for Criminological and Psychosocial research (CAPS) och Centrum för våldsstudier (CVS). Fokus för deras forskning är orsaker till individuella och kontextuella variationer i brottslighet samt konsekvenser av att utsättas för brott, tillämpad kriminologi med fokus på riskbedömning, prediktion samt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete. För mer information, se https://www.oru.se/forskning/forskningsamnen/kriminologi/

Arbetsuppgifter

Som professor förväntas du ta en aktivt ledande roll i ämnet. Du ägnar dig huvudsakligen åt forskning  och utbildning på forskarnivå, men också åt utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Det ingår i  arbetsuppgifterna att aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande  ansvar och leda forskningsverksamheten inom ämnet, driva och utveckla forskarutbildningen samt  medverka i och bidra till ämnets nationella och internationella utveckling. Som professor förväntas du  informera om och samverka kring din egen och ämnets verksamhet. I anställningen ingår även  administrativa arbetsuppgifter.

Du förutsätts även stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid  universitetet. Genom närvaro och engagemang förväntas du ta ett särskilt ansvar för att stödja en  kollegial och inkluderande kultur i verksamheten.

Du förväntas även bidra till utveckling och kvalitetssäkring av kandidatprogrammet i ämnet.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Det krävs tio veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens samt forskarhandledarutbildning. Motsvarande kompetens kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande och görs av Örebro universitet. Om något av kraven inte är uppfyllda  ska professorn ha genomfört utbildningen/utbildningarna senast två år efter att anställningen har tillträtts.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av professor prövas graden av vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet. I  bedömningsgrunderna vetenskaplig respektive pedagogisk skicklighet ingår samverkansförmåga och  ledningsförmåga. Dessutom prövas den sökandes lämplighet, med vilket avses exempelvis att den  sökande har de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna,  förmåga att samarbeta samt förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vid bedömning av kandidaternas vetenskapliga och pedagogiska skicklighet ska dessa ges samma vikt. Mer specifikt, kommer särskild vikt läggas vid om kandidatens undervisnings- och forskningserfarenhet kan anses förstärka, fördjupa och bredda ämnets utbildning på grund, avancerad och forskarutbildningsnivå samt den forskning som bedrivs inom ämnet.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten uppvisas genom självständiga forskningsinsatser. Dessa ska i  betydande grad överstiga vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt. Den  vetenskapliga produktionen ska vara på en hög och pågående nivå och publicerad i för ämnet  relevanta nationella och internationella publikationskanaler med kvalitetssäkrande processer.Vetenskaplig skicklighet uppvisas vidare genom förmåga att erhålla forskningsanslag i konkurrens, erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag samt erfarenhet av handledning på forskarnivå. Därutöver ingår ledningsförmåga och administrativ skicklighet, till exempel förmåga att initiera, organisera och leda forskningsprojekt eller forskargrupper samt samverkansförmåga, till exempel  förmåga att genomföra forskning i samverkan med det omgivande samhället.

Den sökande ska ha genomfört forskning inom kriminologi i betydande omfattning och med ämnesmässig bredd. Bred erfarenhet av forskningsledning inom disciplinen är särskilt meriterande.

Pedagogisk skicklighet

Den pedagogiska skickligheten uppvisas genom förmåga att undervisa och handleda på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå, förmåga att anknyta undervisning till forskning samt förmåga att utveckla studenternas eget lärande och intresse för ämnet. Vidare ingår betydande förmåga att självständigt ansvara för att planera, genomföra, examinera, och utvärdera utbildning samt förmåga att bidra till och leda pedagogiskt utvecklingsarbete av undervisning. Därutöver ingår ledningsförmåga, till exempel förmåga att organisera och leda utbildningsprogram eller utbildningsverksamhet, och samverkansförmåga, till exempel förmåga att utveckla och genomföra utbildningsuppdrag för annan verksamhet än lärosäten.

Övriga bedömningsaspekter

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, som exempelvis ett lösningsorienterat arbetssätt, god samarbetsförmåga, engagemang för verksamheten och förmåga att ta ansvar för den psykosociala arbetsmiljön.

Förmåga att kunna undervisa på både svenska och engelska är ett krav.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef i kriminologi Anna Hellertz 019-30 39 89, e-post: This is an email address eller tillförordnad prefekt Sofia Sjödin, 019-30 33 68, e-post: This is an email address

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Örebro universitet har som mål att förbättra könsfördelningen bland professorer och uppmuntrar särskilt kvinnliga kandidater att söka.

Ansökan

Du söker anställningen via Örebro universitets hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-04-11. Välkommen med din ansökan! 

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar, exklusive  publikationer, i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.