Doktorand i kulturgeografi, forskarskolan WATCH

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-01421/2023

Örebro universitet söker en doktorand i kulturgeografi till forskarskolan WATCH med placering vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september, 2023.

Projektbeskrivning

Denna doktorandtjänst erbjuds inom ramen för den tvärvetenskapliga forskarskolan Att planera för vattenutmaningar i det hållbara samhällsbyggandet (WATCH), där sju doktorander kommer att delta. Forskarskolan drivs av Örebro och Karlstads universitet i samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Svenskt Vatten, Länsstyrelserna i Örebro och Värmlands län samt kommunerna Örebro och Karlstad. WATCH finansieras genom forskningsrådet Formas och deras satsning på forskarskolor för hållbart samhällsbyggande.

Tjänsten är placerad vid Örebro universitet och doktoranden ska i sitt avhandlingsprojekt studera mötet mellan s.k. ”hållbara” planeringsideal (som förtätning och strandnära exploatering) och de förväntat tilltagande samhällsutmaningar som kan kopplas till hållbar vattenanvändning och förvaltning. Projektet ska syfta till att undersöka hur samtida och framtida vattenutmaningar – som exempelvis översvämning, havsnivåhöjning, vattenbrist och skyfall – kan hanteras genom att kombinera hållbar planering och strategier för hållbar vattenanvändning. Forskningen är tänkt att omfatta perspektiv på både fysisk och översiktlig planering, relationerna mellan uppströms och nedströms geografier i olika slags vattenflöden och hur samhället organiserar och förvaltar olika typer av vattenresurser i Sverige. Projektet drivs i samverkan med en av de ovanstående praktikerorganisationerna.

Som doktorand inom WATCH tilldelas man en huvudhandledare och två biträdande handledare, varav en från en av de medverkande praktikerorganisationerna.

Forskningsmiljön

Kulturgeografi vid Örebro universitet erbjuder en kreativ forsknings- och utbildningsmiljö, som kombinerar ämnesdjup med samarbete i mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Ämnet har ett nära samarbete med kulturgeografi vid Högskolan Dalarna, och ingår i det nationella programmet för forskarkurser i kulturgeografi. Ämnets forskning har fokus på urban och regional utveckling, med inriktning bland annat mot frågor som rör näringslivsutveckling och arbetsmarknad, sociala förändringsprocesser i olika geografiska miljöer, samhällsplanering och dess förutsättningar, hållbar utveckling och miljö- och klimatfrågor. Forskningen bedrivs både i en svensk och i en internationell kontext.   

Utbildning i kulturgeografi vid Örebro universitet omfattar alla nivåer från grundutbildning till forskarutbildning. Samhällsplanerarprogrammet, där kulturgeografi är huvudämne, är centralt i utbudet, men ämnet deltar också i kurser bland annat inom lärarutbildningen. Vidare deltar ämnet i undervisningen på Masterprogrammet Public Planning for Sustainable Development.

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Den garanterar anställning under hela doktorandtiden (förutsatt att studierna fortskrider).

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på kandidatnivå, i kulturgeografi. 90 högskolepoäng i geografi ger behörighet om det självständiga arbetet på kandidatnivå har kulturgeografisk inriktning. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i svenska (muntligt och skriftligt) är meriterande, men inte ett krav. Tidigare erfarenheter av samhällsbyggnadssektorn är meriterande, men inte ett krav.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av föreståndaren för forskarskolan WATCH docent Ida Andersson (This is an email address, 0709471687), professor Mats Lundmark (This is an email address, 0725517844) eller administratör Kicki Ekberg (This is an email address, 019-301233).

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
  • CV
  • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
  • Examensarbete (självständigt arbete)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2–5 sidor). Av denna ska också framgå hur den sökande vill ta sig an det beskrivna projektet ovan.

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-03-31. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.