Doktorand i sociologi

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-01277/2023

Örebro universitet söker två doktorander till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i sociologi vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 15 augusti, HT 2023.

Projektbeskrivning

Ämnet sociologi vid Örebro universitet ingår i Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap och i enheten för genusvetenskap och sociologi. Ämnet har huvudansvar för Personalvetarprogrammet samt Kandidat- och Magisterprogrammet i samhällsanalys och medverkar i flera andra program som till exempel magisterprogrammet Offentlig planering för hållbar utveckling. Forskningen vid ämnet bedrivs huvudsakligen inom två strategiska forskningsinriktningar: Arbete, familj och nära relationer samt Miljösociologi. Den ena av de två doktorandanställningarna är knuten till Miljösociologi, och den andra anställningen till antingen Arbete, familj och nära relationer eller Miljösociologi. Vid institutionen och fakulteten för Humaniora och socialvetenskap finns också tvärvetenskapliga samarbeten och miljöer, såsom CESSS (Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning), samt fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser och workshops.

Handledning: doktoranden kommer att handledas av huvudhandledare och bihandledare. Dessa utses efter antagning för att passa doktorandens behov.

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som ska resultera i en doktorsavhandling. Utbildningen avser leda fram till doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För särskild behörighet till ämnet krävs att den sökande i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på kandidatnivå i sociologi. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig Jenny Alsarve tel. 019-301399, e-post: This is an email address och enhetschef Sverre Wide, tel. 019-303459, e-post: This is an email address.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
  • CV
  • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
  • Examensarbete (självständigt arbete)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Intressebeskrivning med upplysningar om intresseinriktning inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2–3 sidor). Av denna ska också framgå vilken av ämnets två forskningsinriktningar du anknyter din intressebeskrivning till.

Du kan också (utöver examensarbetet) skicka in andra självständiga skriftliga arbeten. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk än dessa ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

 En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-03-27. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.