Doktorand i sociologi, forskarskolan WATCH

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-01278/2023

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i sociologi vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart den 1 september, HT 2023. Doktoranden kommer att vara en del av forskarskolan WATCH.

Projektbeskrivning

Doktorandtjänsten i sociologi är del av Forskarskolan Att planera för vattenutmaningar i det hållbara samhällsbyggandet (WATCH). WATCH är en mång- och transdisciplinär forskarskola för sju doktorander i ämnena Kulturgeografi, Risk- och miljöstudier, Sociologi, Statsvetenskap, Ekotoxikologi och Analytisk miljökemi. Den bedrivs av Örebro och Karlstads universitet i samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Svenskt Vatten, Länsstyrelserna i Örebro och Värmlands län samt Örebro och Karlstad kommun. WATCH finansieras genom forskningsrådet Formas inom ramen för den strategiska agendan för hållbart samhällsbyggande.

Utgångspunkten för WATCH är att förstå och hitta lösningar till de utmaningar som samhället står inför med en hållbar samhällsomställning. Fokus ligger på mötet mellan hållbara samhällsbyggnadsstrategier, såsom förtätning, strandnära bebyggelse och vattenanvändning, och samhällets vattenutmaningar i form av översvämningar, dricksvattenbrist och vattenföroreningar mm. Syftet med forskarskolan är att skapa tvärdisciplinär, transformativ kunskap som ska bidra till att hjälpa olika samhällsbyggnadsaktörer på nationell, regional och lokal nivå att möta dessa utmaningar. Doktoranden i sociologi kan studera frågor som rör mål- och värdekonflikter i en hållbar samhällsplanering, forskningen kan handla om organisatoriska, sociala och materiella faktorer såsom infrastruktur och sociala praktiker, den kan även röra styrning, expertis och reflexivt beslutsfattande.

Ämnet sociologi vid Örebro universitet ingår i Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap och i enheten för sociologi och genusvetenskap. Ämnet har huvudansvar för Personalvetarprogrammet samt Kandidat- och Magisterprogrammet i samhällsanalys och medverkar i flera andra program som t ex magisterprogrammet Offentlig planering för hållbar utveckling. Forskningen vid ämnet bedrivs huvudsakligen inom två strategiska forskningsinriktningar: Arbete, familj och nära relationer samt Miljösociologi. Doktoranden kommer att vara en del av Miljösociologigruppen. Vid institutionen och fakulteten för Humaniora och socialvetenskap finns såväl tvärvetenskapliga samarbeten och miljöer vilka doktoranden kan delta i, såsom CESSS (Centrum för samhällsvetenskaplig miljö- och hållbarhetsforskning) och fakultetsgemensamma forskarutbildningskurser och workshops.

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som ska resultera i en doktorsavhandling. Utbildningen avser leda fram till doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Genom ett delvis gemensamt utbildningsprogram som består av forskarutbildningskurser, seminarier och konferenser kommer WATCH att bidra till att skapa tvärvetenskapliga perspektiv och länkningar mellan såväl de olika doktorandernas forskningsprojekt, som mellan akademi och praktik.  Som doktorand i sociologi kommer du även få en stabil ämnesmässig bas genom vår forskarutbildning i sociologi.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

För särskild behörighet till ämnet krävs att den sökande i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på kandidatnivå, i sociologi. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Information

Ytterligare information om forskarskolan, utbildningen och anställningen ges av Forskningsledare i miljösociologi Monika Berg tel. 019-303672, e-post: This is an email address, ämnesansvarig Jenny Alsarve tel. 019-301399, e-post: This is an email address, enhetschef Sverre Wide, tel. 019-303459, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
  • CV
  • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
  • Examensarbete (självständigt arbete)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Intressebeskrivning med upplysningar om intresseinriktning, inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2–3 sidor). Intressebeskrivning ska tydligt relatera till forskarskolans inriktning.

Du kan också (utöver examensarbetet) skicka in andra självständiga skriftliga arbeten. Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk än dessa ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-04-03. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.