Universitetslektor i nationalekonomi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-01254/2023

Vi söker en universitetslektor i nationalekonomi för tillsvidareanställning vid Handelshögskolan.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är: Nationalekonomi

Bakgrund

Handelshögskolan vid Örebro universitet har en lång tradition av forskning och utbildning i ekonomi, statistik och informatik. Utbildningen i nationalekonomi bedrivs huvudsakligen inom fleråriga program med möjlighet till kandidatexamen, civilekonomexamen och masterexamen samt doktorsexamen. På grundnivån finns Ekonomiprogrammet samt Civilekonomprogrammet, och på avancerad nivå finns de två masterprogrammen Finansiell ekonomi samt Nationalekonomi och ekonometri. Ett flertal forskningsmiljöer finns etablerade med externt finansierade forskningsprojekt. Forskningen i nationalekonomi bedrivs i en gemensam forskningsmiljö med statistikämnet och har tonvikt vid empiriska studier av policynära problem.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. Undervisningen bedrivs både på svenska och engelska. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Utöver förmåga att kunna undervisa på engelska är god kommunikationsförmåga på svenska ett krav då detta är en förutsättning både för att kunna undervisa och ta ansvar för administrativa uppgifter.

Vetenskaplig skicklighet

Den sökandes vetenskapliga skicklighet bedöms utifrån vetenskapliga meriter och visas genom självständiga forskningsinsatser, fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen och etablering i forskarsamhället. Erkännande styrks vidare av förmågan att planera, administrera, leda och utveckla egen forskning. Vetenskaplig skicklighet innefattar också huvudmannaskap/medsökande för forskningsanslag erhållna i konkurrens samt erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag.

Forskningsmiljön har ett behov av utökad kompetens inom de områden som ämnets tre forskningsgrupper är uppdelade enligt. Dessa grupper är 1) entreprenörskapets, familjeföretagandets, globaliseringens och institutionernas ekonomi, 2) makroekonomi och finansiell ekonometri och 3) välmående, hälsa och välfärd. Visad vetenskaplig skicklighet inom något av dessa områden är därför särskilt meriterande.

Pedagogisk skicklighet

Ett behörighetskrav för tillsvidareanställning som universitetslektor vid Örebro universitet är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande tio veckor. Kompetens som motsvarar högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande och görs av Örebro universitet. En universitetslektor som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomgått utbildningen.

Örebro universitet sammanfattar pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter ska dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och tydligt relatera till Örebro universitetets pedagogiska grundsyn.

Den sökandes pedagogiska skicklighet bedöms utifrån bredd och omfattning av olika arbets- och undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarnivå, inklusive erfarenhet av individuell handledning. Vidare bedöms förmågorna att utveckla, planera, genomföra och utvärdera undervisnings- och examinationsformer samt förmågan att bidra till pedagogiskt utvecklingsarbete så som att utveckla undervisningsmaterial, läromedel och/eller styrdokument för undervisningen. Pedagogisk skicklighet bedöms även utifrån pedagogiskt ledarskap såsom kursansvar etc. på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå. Även sökandes förmåga till forskningsanknytning och bidrag till ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning bedöms.

Samverkansskicklighet

Förmågan att interagera med övriga delar av samhället är en viktig del i universitetslärarens roll och kräver god insikt i olika samhälleliga processer och den påverkan som universitetets verksamhet har i dessa. Samverkansuppgiften bedöms utifrån tre delar: att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning.

Ledningsskicklighet

När ledningsskicklighet och administrativ skicklighet ska bedömas bör särskilt meriter från ledarskap av olika slag inom utbildning och forskning beaktas, såsom visad förmåga att leda verksamhet och personal, förmåga att organisera och leda forskningsprojekt och/eller utbildningsprogram. Beroende på anställningens inriktning och uppdrag kan meriter från verksamheter utanför högskolesektorn beaktas.

Lämplighet

Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Information

Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattning 100 %. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Pär Österholm, enhetschef på Nationalekonomiska enheten, 019-301311, e-post: This is an email address eller professor Henrik Jordahl, ämnesansvarig på Nationalekonomiska enheten, 019-302161, e-post: This is an email address.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-03-31. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.