Professor i måltidskunskap

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-00397/2023

Vi söker en professor i måltidskunskap för tillsvidareanställning vid Restaurang- och hotellhögskolan.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är måltidskunskap.

Bakgrund

Restaurang- och hotellhögskolan är en institution vid Örebro universitet som bedriver forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning inom ämnet måltidskunskap. Ämnet har sedan sin tillkomst på 1990-talet haft en stark inriktning mot hotell och restaurang, och fortsätter även idag att vara betydelsefullt för forskning och utbildning inom delar av den växande besöksnäringen.

Ämnet måltidskunskap belyser frågor inom det gastronomiska fältet, där särskilt fokus riktadesigns mot olika aspekter av den professionella måltiden, såväl i ett yrkesmässigt perspektiv som i ett gäst-/kundperspektiv. Den yrkesmässiga dimensionen omfattar praktisk kunskap och estetiskt gestaltande, men även förutsättningar för professionellt måltidsgörande med ett perspektiv på hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Inom gäst-/kundperspektivet är måltidsupplevelsen av stor betydelse och perspektivet omfattar bland annat sensorik men även inslag från områden som belyser andra aspekter av måltiden, exempelvis design, etnologi, livsmedelsvetenskap, miljövetenskap, måltidskultur, näring och hälsa, sociologi, tjänstevetenskap med mera. Måltidskunskap är således tvärvetenskapligt till sin karaktär och tydliga beröringspunkter finns därför med ämnen inom ett flertal vetenskapsområden.

En presentation av forskning och utbildning vid Restaurang- och hotellhögskolan nås via: https://www.oru.se/institutioner/restaurang--och-hotellhogskolan/ 

Restaurang- och hotellhögskolan erbjuder en kreativ och dynamisk forsknings- och utbildningsmiljö lokaliserad till Campus Grythyttan, vackert belägen i Bergslagen 80 km norr om Örebro. Restaurang- och hotellhögskolan söker nu en engagerad person med stark forskningsprofil som tillsammans med kollegiet vill utveckla och stärka forskning och utbildning inom ämnesområdet måltidskunskap.

Arbetsuppgifter

En professor ägnar i normalfallet merparten av sin arbetstid åt forskning. En professor ska även aktivt verka för att externa forskningsmedel tillförs ämnet, ta ett övergripande ansvar för forskningsverksamheten inom ämnet samt följa ämnets internationella utveckling. En professor förutsätts vara engagerad i universitetets utbildning på alla tre nivåer och förväntas även informera om och samverka kring sin egen och ämnets verksamhet; för Restaurang- och hotellhögskolan innebär det också fysisk närvaro på Campus Grythyttan.

Professor förutsätts vidare, inom ramen för sin anställning, stå till förfogande för ledningsuppdrag och administrativa uppdrag vid universitetet.

Behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet.

Ett generellt behörighetskrav för tillsvidareanställning som lärare vid Örebro universitet är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst tio veckor. Kompetens som motsvarar högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande och görs av Örebro universitet. För anställning som professor gäller även att den sökande har genomgått forskarhandledarutbildning. En professor som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens eller forskarhandledarutbildning ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen/utbildningarna.

Bedömningsgrunder

Vid anställning av professor prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Dessutom prövas den sökandes lämplighet och ledningsskicklighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den sökandes vetenskapliga skicklighet bedöms utifrån nationell och internationell ställning och erkännande i forskarsamhället. Vetenskaplig skicklighet visas genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, med avseende på såväl kvalitet som antal publikationer. Erkännande styrks vidare av förmågan att leda och utveckla forskningen samt genom handledarskap av doktorander. Det är önskvärt att sökande har varit huvudhandledare för minst två doktorander fram till disputation. Vetenskaplig skicklighet innefattar också huvudmannaskap för forskningsanslag erhållna i konkurrens samt innehavande av akademiska förtroendeuppdrag.

Måltidskunskapens tvärvetenskapliga karaktär kräver vidsynthet i den måltidsrelaterade forskningen som bedrivs. Här är erfarenhet av gränsöverskridande vetenskapligt arbete, vilket inkluderar metodkompetens och arbetssätt för att undersöka komplexa problem, där samhällsutmaningar och hållbar utveckling är centrala aspekter, av stor betydelse. Inom måltidskunskapen utgör samspelet mellan vetenskap, den praktiska kunskapen (hantverket) och den estetiska gestaltningen (det estetiska uttrycket) viktiga utgångspunkter i forskning och utbildning. Förståelse för olika former av kunskap, kunskapsteori, tillskrivs därför ett stort värde.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den sökandes pedagogiska skicklighet bedöms utifrån bredd och omfattning av olika arbets- och undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå, inklusive erfarenhet av individuell handledning på olika nivåer, utöver doktorandhandledning.

Vidare bedöms förmågorna att utveckla, planera, genomföra och utvärdera undervisnings- och examinationsformer samt att bidra till pedagogiskt utvecklingsarbete så som att utveckla undervisningsmaterial, läromedel och /eller styrdokument för undervisningen samt förmågan till att forskningsanknyta undervisning.

Samverkansskicklighet

Den sökandes samverkansskicklighet bedöms utifrån bredd och omfattning av samarbete och/eller samverkan såväl internationellt som nationellt inom akademin och med det omgivande samhället.

Ledningsskicklighet

Ledningsförmåga och administrativ skicklighet bedöms genom omfattning och bredd av meriter från ledarskap och/eller akademiska uppdrag inom utbildning och forskning.

Övriga bedömningsgrunder

Ämnets tvärvetenskapliga karaktär öppnar upp för sökanden som med utgångspunkt i måltidskunskap kan bedriva gränsöverskridande forskning med inslag från ämnesområden inom samhällsvetenskap, humaniora, medicin, eller ekonomi, teknik- och naturvetenskap. Det kan röra sig om sökanden med forskningserfarenhet inom exempelvis gastronomi, mat och hälsa, livsmedelssektorn, konsumentbeteende eller annan inriktning med relevans för ämnesområdet. Även sökande med bakgrund inom konstnärliga områden som design kan komma i fråga. Praktisk erfarenhet från eller god kännedom om hotell- och restaurangbranschen nationellt och internationellt är meriterande, och likaså ett genuint intresse för gastronomi (mat, dryck och måltid). Stor vikt läggs dessutom på personliga egenskaper som initiativförmåga, handlingskraft, samarbetsförmåga och strategisk skicklighet.

För anställning som professor krävs förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Sökanden som inte uppfyller språkkravet förväntas förvärva muntligt och skriftlig förståelse för svenska inom två år från anställningens start.

Information

Anställningen är 100 %, tills vidare och placerad på Campus Grythyttan. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av proprefekt Åsa Öström, tfn: 019-30 20 11, This is an email address eller dekan Karin Hedström, tfn: 019-30 12 41, This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-04-28. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.