Doktorand i statskunskap, forskarskolan WATCH

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-01708/2023

Örebro universitet söker en doktorand till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i statskunskap vid Institutionen för Humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart HT 2023.

Projektbeskrivning

Detta doktorandprojekt i statskunskap syftar till att undersöka intressekonflikter kopplade till användning och förvaltning av vatten och hur dessa kan hanteras inom ramen för ett hållbart samhällsbyggande. Utifrån detta kan olika statsvetenskapliga perspektiv och frågeställningar vara relevanta. Projektet kan exempelvis utforska olika former av samhällsstyrning (myndighetsutövning, samhällsplanering, frivilliga åtgärder), samverkan/samarbete mellan offentliga och privata aktörer, policyskapande och genomförande inom och mellan beslutsnivåer, eller utformning och användning av olika former av medborgerligt deltagande.

Doktorandtjänsten är en del av forskarskolan Att planera för vattenutmaningar i det hållbara samhällsbyggandet (WATCH). WATCH är en mång- och tvärvetenskaplig forskarskola med totalt sju doktorander som handlar om att förstå och hitta lösningar till de tilltagande utmaningar som uppstår i mötet mellan hållbara samhällsbyggnadsstrategier så som förtätning, strandnära bebyggelse och vattenanvändning, och vattenutmaningar i form av översvämningar, dricksvattenbrist och vattenföroreningar mm. Forskarskolan bedrivs av Örebro och Karlstads universitet i samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Svenskt Vatten, Länsstyrelserna i Örebro och Värmlands län samt kommunerna Örebro och Karlstad. WATCH finansieras genom forskningsrådet Formas inom ramen för den strategiska agendan för hållbart samhällsbyggande.

Forskningsutbildningen kommer att bedrivas både inom forskarskolan och i ämnet statskunskap. Statskunskap vid Örebro universitet erbjuder en forsknings- och utbildningsmiljö som kombinerar ämnesdjup med samarbeten inom mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Vid ämnet bedrivs i första hand forskning inom två forskningsinriktningar: Styrning, policy och offentliga institutioner samt Politiskt deltagande, demokrati och medborgerligt samhällsengagemang. Inom dessa områden är ämnets forskare aktiva i nationella och internationella samarbeten kring forskning och forskarutbildning.

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid.

Vår ambition är att din utbildning på forskarnivå ska vara stimulerande och kännas meningsfull från början och ända fram till din doktorsexamen. Att du som doktorand får en bra introduktion underlättar starten på dina studier och ger dig en god grund att bygga din forskarutbildning på. Som doktorand vid Örebro universitet erbjuds du en särskilt anpassad seminarieserie med allt från utbildningsregler och karriär till stöd i din studiesituation och doktorandmingel.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden, vilket motsvarar fyra år. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på kandidatnivå, i statskunskap/statsvetenskap. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av projektledare Erik Hysing (This is an email address, 019-30 24 42); föreståndaren för forskarskolan WATCH Ida Andersson (This is an email address, 0709471687); ämnesansvarig och ansvarig för forskarutbildningen i statskunskap Martin Karlsson (This is an email address, 019-30 36 27) eller biträdande enhetschef Ann-Catrin Kristianssen (This is an email address, 019 – 30 34 09).

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
  • CV
  • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
  • Examensarbete (självständigt arbete)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Intressebeskrivning - med upplysningar om intresseinriktning och beskrivning av hur den sökande vill ta sig an det ovan beskrivna doktorandprojektet inklusive teoretiska och metodologiska riktningar om sådana finns (2–5 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet (www.kammarkollegiet.se).

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-04-16. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.