Doktorander i statskunskap

Tidsbegränsad anställning
Doktorandstudier
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-01810/2023

Örebro universitet söker två doktorander till utbildning på forskarnivå till doktorsexamen i statskunskap vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap med utbildningsstart HT 2023.

Projektbeskrivning

Ämnet statskunskap vid Örebro universitet erbjuder en forsknings- och utbildningsmiljö som kombinerar ämnesdjup med samarbeten inom mångvetenskapliga forskningsmiljöer. Statskunskap vid Örebro universitet kännetecknas av en mångfald av statsvetenskapliga perspektiv och inriktningar. Ämnet har en bredd och en öppenhet när det gäller forskningsområden. Vi bedriver forskning bland annat inom politisk teori, policy och planering, institutionell teori, jämförande politik, offentlig förvaltning och politiskt deltagande.

Inom ämnet finns två huvudsakliga forskningsinriktningar:

Politiskt deltagande, demokrati och medborgerligt samhällsengagemang
Inom denna forskningsinriktning ligger fokus framförallt på medborgarna i demokratiska kontexter, och på hur sådant som kunskaper och värderingar om, attityder och förhållningssätt till, intresse och engagemang för samhälle och politik, tar form och utvecklas. Forskning bedrivs inom teoretiska fält som politisk socialisation, demokratiteori, politisk/demokratisk utbildning, politisk kommunikation, politiskt deltagande och demokratiska innovationer, civilsamhälle och sociala rörelser. Såväl kvantitativa undersökningar, av både longitudinell och tvärsnittskaraktär, som kvalitativa studier av olika slag ryms inom inriktningen.

Styrning, policy och offentliga institutioner

Inom denna forskningsinriktning ligger fokus på att förstå förändring av och inom offentliga institutioner. Genom att integrera studier kring policy- och planeringsprocesser, offentlig förvaltning, governance och politiska institutioner ges möjlighet att forma en bredare och mer heltäckande förståelse av hur policy utformas, genomförs och utvärderas; framväxten av nya former av styrning, organisering och offentliga värden; samt förändrade förutsättningar och roller för politiker, tjänstemän och medborgare. Inom inriktningen återfinns studier inom en rad politikområden, på lokal så väl som nationell nivå, och inbegriper både teoriutveckling som empiriskt orienterade studier.

Som doktorand tilldelas man en huvudhandledare och en biträdande handledare.

Utbildningen och anställningen

Forskarutbildningen består av kurser och ett självständigt forskningsarbete som du presenterar i en doktorsavhandling. Utbildningen avses avslutas med doktorsexamen. Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng, vilket motsvarar fyra års studier på heltid. Information om utbildningens innehåll och uppläggning finns främst i den allmänna studieplanen för statskunskap.

Till utbildningsplatsen är knuten en doktorandanställning på heltid under utbildningstiden. I anställningen kan det komma att ingå undervisning, administration och annan forskning än det egna avhandlingsarbetet med högst 20 procent av full tid. I så fall görs tillägg till utbildningstid och finansiering med motsvarande tid. I regelhandboken kan du läsa mer om doktorandanställning samt om studier och anställning på deltid. Ingångslönen för doktorandanställning är 29 100 kr per månad.

Behörighet och urval

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng, inklusive självständigt arbete på kandidatnivå, i statskunskap/statsvetenskap. Särskild behörighet har även den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Information

Ytterligare information om utbildningen och anställningen ges av ämnesansvarig och ansvarig för forskarutbildningen i statskunskap Martin Karlsson (This is an email address, 019-30 36 27), enhetschef Ann-Sofie Lennqvist-Linden (This is an email address, 019 – 30 30 37) eller biträdande enhetschef Ann-Catrin Kristianssen (This is an email address, 019 – 30 34 09).

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Anmälan till utbildningen och doktorandanställningen

Du gör din anmälan till utbildningen på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett anmälan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Blanketten ”anmälan och beslut om antagning för utbildning på forskarnivå
  • CV
  • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
  • Examensarbete (självständigt arbete)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav
  • Forskningsplan med ett förslag på avhandlingsprojekt för dina doktorandstudier innehållande en översiktlig beskrivning av tematik och syfte för projektet, samt teoretiska och metodologiska inriktningar (2-3 sidor).

Som huvudregel gäller att anmälan med bilagor ska vara författade på svenska, danska, norska eller engelska. Handlingar avseende meriter på andra språk ska vara översatta av auktoriserad översättare till svenska eller engelska. Förteckning över översättare kan erhållas från Kammarkollegiet.

En anmälan om antagning till utbildning gäller också som anmälan till anställning.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-04-13. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.