Universitetslektorer/universitetsadjunkter i arbetsterapi

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-01480/2023

Vi söker två universitetslektorer/universitetsadjunkter i arbetsterapi för tillsvidareanställning vid Institutionen för Hälsovetenskaper

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är arbetsterapi.

Bakgrund

Arbetsterapeututbildningen startade i Örebro redan i slutet av 1950-talet. Arbetsterapeut-programmet vid Örebro universitet har därmed en rik historia och en betydande erfarenhet av samverkan mellan utbildning, forskning och regionala-samt kommunala verksamheter inom hälso- och sjukvården. Idag erbjuder Örebro universitet utbildning inom ämnet arbetsterapi på grund och avancerad nivå genom program, fristående kurser samt uppdragsutbildningar. Adjunkter och lektorer med examina som legitimerade arbetsterapeuter undervisar i ämnet tillsammans med universitetslärare med relaterad kompetens av betydelse för kunskapsutveckling inom området arbetsterapi.

Forskning inom arbetsterapi vid Örebro universitet syftar till att främja hälsa, aktivitet och delaktighet för personer med funktionshinder och funktionsnedsättning. Aktuella forskningsprojekt omfattar utveckling av arbetsterapeutiska interventioner och utvärdering av dess effekter, samt utveckling av metoder för att mäta aktivitetsförmåga i dagligt liv hos personer med funktionsnedsättning i syfte att öka kunskapen om aspekter av vardagen i relation till aktivitet och delaktighet.

Denna anställning är utlyst som universitetslektor/universitetsadjunkt. Det innebär att om det inte finns någon sökande som uppfyller kraven för behörighet som lektor är vi öppna för att anställa en kvalificerad person som uppfyller behörighet och bedömningsgrunder för adjunkt.

Arbetsuppgifter

Vid Örebro universitet förutsätts att du som universitetslektor ägnar din arbetstid åt undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Som universitetsadjunkt ägnar du huvudsakligen din arbetstid åt undervisning inom utbildning på främst grundnivå samt därtill hörande samverkan. En universitetsadjunkt ska även bidra till universitetets utveckling.

Som del av lärarkollegiet vid arbetsterapeutprogrammet deltar du i den kontinuerliga utvecklingen av effektiva och studentaktiva pedagogiska metoder med målet att nå en hög genomströmning i program- och fristående kurser inom arbetsterapi.   

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom för anställningen relevant ämnesområde eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som visat pedagogisk skicklighet och avlagt examen på lägst magisternivå (eller motsvarande) inom relevant område. Annan teoretisk kompetens i kombination med relevant erfarenhet från ämnesområdet kan prövas motsvara magisterexamen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet (gäller för anställning som universitetslektor)
Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskapliga meriter och visas genom självständiga forskningsinsatser, fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen och etablering i forskarsamhället. Erkännande styrks vidare av förmågan att planera, administrera, leda och utveckla egen forskning. Docentkompetens är meriterande.

Vetenskaplig skicklighet innefattar också huvudmannaskap/medsökande för forskningsanslag erhållna i konkurrens samt erfarenhet av akademiska förtroendeuppdrag.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten för en universitetslektor ska visas genom bredd och omfattning av olika arbets- och undervisningsformer på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå, inklusive erfarenhet av individuell handledning. Skickligheten visas även genom förmåga att utveckla, planera, genomföra och utvärdera undervisnings- och examinationsformer samt förmåga att bidra till pedagogiskt utvecklingsarbete så som att utveckla undervisningsmaterial, läromedel och/eller styrdokument för undervisningen. Pedagogisk skicklighet visas även utifrån pedagogiskt ledarskap såsom kursansvar etc. på grundnivå, avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå. Även förmåga till forskningsanknytning och bidrag till ett vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning bedöms som pedagogisk skicklighet.

Den pedagogiska skickligheten för en universitetsadjunkt ska visas genom tidigare meriter från undervisning eller liknande lärsituationer. Du som sökande ska även kunna redogöra för hur ett vetenskapligt förhållningssätt tillämpas i undervisningen.

Övriga bedömningsgrunder

För anställningen krävs att du är legitimerad arbetsterapeut.

Erfarenhet av undervisning i ämnet på högskolenivå är meriterande samt uppvisande av en grund för meritering inom forskning. För att kunna fullgöra den undervisning som ingår i tjänsten krävs en djup men samtidigt bred ämnesmässig kompetens inom det arbetsterapeutiska fältet.

Arbetsuppgifterna kräver förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt, på svenska och engelska. Därutöver kräver arbetsuppgifterna att du har datavana och förmåga att organisera flera parallella pågående processer.

Som allmän bedömningsgrund gäller att ha den förmåga och lämplighet som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Därtill fäster vi stor vikt vid ansvarstagande och hög närvarograd i verksamheten.

Önskvärda personliga egenskaper är god samarbetsförmåga, initiativförmåga, intresse för och engagemang i pedagogiska frågor, utvecklingsarbete samt forskning. Vi ser positivt på sökande med forskningsambitioner.

Information

Anställningarna är 100 %, tillsvidare med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av: enhetschef Lis Sjöberg 019-30 35 85, e-post: This is an email address eller prefekt Elisabeth Welin, 019-30 32 93, e-post: This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida:  https://www.oru.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2023-04-20. Välkommen med din ansökan!

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.