Universitetslektor i genusvetenskap

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-08441/2023

Vi söker en universitetslektor i genusvetenskap för tillsvidareanställning vid Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap.

Lärare och forskare

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är genusvetenskap.

Bakgrund

Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap (HumUS) erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå inom ett brett spektrum av ämnen och områden, både i form av fristående kurser och program. Vid HumUS bedrivs även framstående forskning och forskarutbildning. Institutionen präglas av samarbete över ämnesgränserna och en vilja att kontinuerligt utveckla både utbildning och forskning.

Vid Örebro universitet är genusvetenskap ett samhällsvetenskapligt orienterat ämne med examensrättigheter på alla nivåer inklusive forskarutbildning. Genusvetenskap har undervisats och forskats i vid Örebro universitet under 40 år. Ämnet är aktivt engagerat i samverkan regionalt, nationellt och internationellt. Forskning i ämnet bedrivs med utgångspunkt i feministisk teori, bland annat inom områdena män och maskuliniteter, sexualitet och intimitet, kunskapsproduktion, hållbarhet och våld. Genusvetenskap leder den mångvetenskapliga forskningsmiljön Centrum för feministiska samhällsstudier. Ämnet ansvarar för utbildningsprogrammet Genusvetenskap, förvaltning och social hållbarhet och deltar i det tvärvetenskapliga masterprogrammet Samhällsanalys. Ämnet genusvetenskap ges även som fristående kurser på grundnivå, jämte ett antal tematiska fristående kurser, såsom en fortbildningskurs om mäns våld mot kvinnor och kurser riktade till utbytesstudenter.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Undervisning sker i huvudsak på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Undervisning inom andra närliggande ämnen kan förekomma.

Anställningen erbjuder även tid för kompetensutveckling. Inom ramen för anställningen förväntas därför forskning initieras och bedrivas självständigt eller i samarbete med kolleger.

Forskning och samverkan sker på svenska och engelska.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom genusvetenskap eller andra närliggande samhällsvetenskapliga ämnen, och då med erfarenhet av undervisning/forskning med en tydlig genusvetenskaplig inriktning, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig/konstnärlig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten. God samarbetsförmåga och initiativförmåga är vidare viktiga egenskaper. Vi fäster stor vikt vid ansvarstagande och hög närvarograd i verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Särskild vikt ska läggas vid etablering i forskarsamhället, externa medel som erhållits i konkurrens, samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig produktion, genomförda projekt och dess vetenskapliga och samhälleliga betydelse, samt den sökandes roll i desamma.

Det är meriterande med en forskningsprofil som knyter an till Centrum för feministiska samhällsstudiers forskningsområden, internationell erfarenhet, samt förmåga att erhålla forskningsanslag i konkurrens.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom olika undervisnings- och handledningserfarenheter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Därutöver inbegrips förmågan att anknyta undervisning till forskning, samt förmågan att utveckla studenternas eget lärande och intresse för ämnet. Den sökande ska ha en förmåga att självständigt ansvara för att planera, genomföra, examinera och utvärdera utbildning samt förmåga att bidra till och leda pedagogiskt utvecklingsarbete av undervisning. Förmågan att samverka med övriga delar av samhället bedöms utifrån förmåga att utveckla och genomföra utbildningsuppdrag för annan verksamhet än lärosäten, informera om utbildningar och ta fram undervisningsmaterial för extern användning.

Det är meriterande med ett dokumenterat intresse för och erfarenhet av kursutveckling och pedagogiskt utvecklingsarbete.

Övriga bedömningsgrunder

Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Vi söker en engagerad person med god samarbetsförmåga och initiativförmåga. Vi fäster stor vikt vid att den sökande tar ansvar för att utveckla och bidra till den akademiska miljön i ämnet och vid universitetet.

Örebro universitet förväntar sig hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som enhets- och institutionsgemensamma möten och uppgifter.

Information

Anställningen omfattar 100%, tillsvidare och tjänsteställe är Örebro. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning. Provföreläsning kan förekomma som ett led i bedömningen av den pedagogiska skickligheten hos den sökande.

Närmare upplysningar lämnas av enhetschef Magnus Boström 019-30 12 47, This is an email address eller Ämnesansvarig Lena Gunnarsson, This is an email address

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och kvalitet, visar engagemang att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök".

En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk meritportfölj (Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska och danska kan bedömas.
Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba-hos?oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/ 

Sista ansökningsdag är 2024-02-29. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft