Universitetslektor i musikpedagogik

Tillsvidareanställning
Heltid
Ansök senast
Ansök

Ref nr: ORU 2.1.1-00988/2024

Vi söker en universitetslektor i musikpedagogik för tillsvidareanställning vid Musikhögskolan.

Lärare och forskare

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är musikpedagogik.

Bakgrund

I ämnet musikpedagogik vid Örebro universitet ges utbildning inom ämneslärarprogrammet och teaterpedagogprogrammet på grundläggande och avancerad nivå. Vid institutionen bedrivs musikpedagogisk forskning inom ramen för forskarutbildningsämnet musikvetenskap. I forskningsmiljön Musiken och Människan studeras musik både som ett individuellt, socialt och kulturellt fenomen. Forskningen handlar om musik och jämlikhet; musik, bildning och utbildning och berör unga och vuxna, professionella och amatörer och behandlar alla former av musik. Inom ramen för vårt forskningsprogram Music, Power and Inequity (MPI) undersöks frågor om makt och ojämlikhet inom musiklivet ur olika perspektiv.

Arbetsuppgifter

Som universitetslektor ägnar du din arbetstid åt både undervisning på samtliga nivåer och forskning, samt därtill hörande samverkan. I arbetsuppgifterna ingår förutom undervisning, forskning och samverkan även utvecklingsarbete, administration och kompetensutveckling. Undervisningen omfattar dessutom handledning, examination, kursutveckling, planering och utvärdering.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är undervisning och handledning i kurser i musikpedagogik med inriktning mot didaktik, vetenskaplig metod och kritiskt tänkande inom Ämneslärarprogrammet och Teaterpedagogprogrammet. Undervisning på närliggande program, som exempelvis Förskollärarprogrammet, kan också förekomma. Pedagogiska ledningsuppdrag som kurs- och programansvar ingår i anställningen. Undervisning sker i huvudsak på svenska, men undervisning på engelska kan också förekomma. I arbetsuppgifterna ingår också forskning och samordningsansvar inom ämnesmiljöns forskningsprogram MPI.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomförd högskolepedagogisk utbildning motsvarande minst 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Bedömningsgrunder

Vid Örebro universitet grundas lärandet i vetenskap och beprövad erfarenhet och utgår från universitetspedagogisk och didaktisk forskning och reflektion. Vid anställning av lärare prövas såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet och dessa ska ägnas lika stor omsorg. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, förmåga att kunna samarbeta med övrig personal och förmåga att bidra till utveckling av verksamheten.

För den här anställningen viktas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet lika.

Vetenskaplig skicklighet

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse. Den vetenskapliga skickligheten bedöms utifrån vetenskaplig produktion, genomförda projekt och dess vetenskapliga och samhälleliga betydelse, samt den sökandes roll i desamma.

Med hänsyn till forskningsmiljöns pågående konsolideringsarbete är forskning om maktrelationer inom musikområdet ett krav för den här anställningen. Erfarenhet av att söka externa forskningsmedel är önskvärt.

Pedagogisk skicklighet

Vid Örebro universitet sammanfattas pedagogisk skicklighet i kategorierna pedagogiskt förhållningssätt, förverkligandet av pedagogiskt förhållningssätt samt professionell utveckling som lärare. Den sökandes pedagogiska meriter dokumenteras enligt Örebro universitets mall för pedagogisk portfölj och relaterar tydligt till Örebro universitets pedagogiska grundsyn. Den pedagogiska skickligheten kan också prövas genom ett undervisningsprov.

Den pedagogiska skickligheten ska visas genom olika undervisnings- och handledningserfarenheter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Därutöver inbegrips förmågan att anknyta undervisning till forskning, samt förmågan att utveckla studenternas eget lärande och intresse för ämnet. Den sökande ska ha en förmåga att självständigt ansvara för att planera, genomföra, examinera och utvärdera utbildning samt förmåga att bidra till och leda pedagogiskt utvecklingsarbete av undervisning. Förmågan att samverka med övriga delar av samhället bedöms utifrån förmåga att utveckla och genomföra utbildningsuppdrag för annan verksamhet än lärosäten, informera om utbildningar och ta fram undervisningsmaterial för extern användning.

För den här anställningen är dessutom erfarenhet av arbete med högskolepedagogiska frågor meriterande.

Ledningsskicklighet

Vid krav på ledningsskicklighet bedöms denna utifrån erfarenheter av uppdrag inom utbildning, vilket omfattar förmåga att leda verksamhet och personal, förmåga att organisera och leda utbildningsprogram eller utbildningsverksamhet.

För den här anställningen är erfarenhet av att leda pedagogiskt kvalitetsarbete inom utbildning ett krav.

Övriga bedömningsgrunder

Med tanke på anställningens innehåll och institutionens behov är lärarexamen inom relevant ämne ett krav. Vi fäster stor vikt vid samarbetsförmåga, hög närvarograd och ansvarstagande i verksamheten.

Information

Anställningen är 100 %, tillsvidare med tillträde i böjan av höstterminen 2024. Örebro universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av enhetschef Annika Danielsson 019-30 12 92, e- post: This is an email address eller prefekt Ester Lebedinski, 019-30 23 30, e-post: This is an email address.

Vid Örebro universitet förväntar vi oss att alla medarbetare är öppna för utveckling och förändring, tar ansvar för sin egen arbetsinsats och dess kvalitet, visar engagemang genom att samverka och bidra till utveckling samt visar respekt för andra genom ett konstruktivt och professionellt förhållningssätt.

Örebro universitet arbetar aktivt med lika villkor och jämställdhet och för att vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet, tillit och respekt. Vi värdesätter de kvaliteter mångfald tillför verksamheten.

Ansökan

Du gör din ansökan på vår hemsida genom att klicka på knappen "Ansök". En komplett ansökan ska innehålla följande elektroniska dokument:

  • Ett personligt brev med motivering till hur du kan bidra till universitetets fortsatta utveckling
  • CV med relevant beskrivning av samlad kompetens
  • Pedagogisk portfölj (enligt Örebro universitets riktlinjer)
  • Vetenskaplig/konstnärlig portfölj
  • Publikationslista
  • Relevanta vetenskapliga publikationer (högst tio arbeten och i fulltextformat)
  • Kopior av relevanta betyg/intyg som styrker behörighet och krav

Endast handlingar skrivna på svenska, engelska, norska eller danska kan bedömas.

Mer information för dig som sökande hittar du på vår Lediga-jobb-sida: https://www.oru.se/jobba- hos-oss/lediga-jobb/information-for-dig-som-sokande-och-sakkunnig/

Sista ansökningsdag är 2024-03-04. Välkommen med din ansökan!

Efter sista ansökningsdag kan inga kompletteringar göras elektroniskt. Har du vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan får du, när sakkunniga är utsedda, instruktion om hur denna eventuella komplettering kan göras.

Då vi i samband med den här rekryteringen redan har gjort våra val vad gäller externa samarbetspartners och marknadsföring undanber vi oss kontakt med rekryteringsföretag och annonssäljare.

Enligt Riksarkivets föreskrifter måste vi arkivera en omgång ansökningshandlingar exkl. publikationer i två år efter att tillsättningsbeslutet vunnit laga kraft.