This page in English

The Human Resources Strategy for Researchers

Örebro universitet ansöker om EU-kommissionens godkännande vad gäller implementering av "The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers" (the Charter & Code). Ett godkännande ger rätten att använda utmärkelsen "HR Excellence in Research". Utmärkelsen anger att Örebro universitet är en arbetsgivare med stimulerande och välvillig arbetsmiljö. Utmärkelsen förmedlar också universitetets engagemang för rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden vid anställning och karriärutveckling av forskare.

Ett systematiskt arbete pågår vid Örebro universitet med att implementera EU-kommissionens riktlinjer i the Charter & Code som ett led i arbetet med ökad internationalisering.

Bakgrund – världens mest konkurrenskraftiga ekonomi

I mars 2005 utfärdade den Europeiska Gemenskapens Kommission en rekommendation om The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. Målet med the Charter & Code är att bidra till att skapa världens mest konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomi genom europeisk forskningsverksamhet.

Genom att förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare och göra det möjligt att rekrytera och behålla framstående forskare kan man upprätta ett starkt europeiskt område för forskningsverksamhet och att skapa en attraktiv, hållbar och lockande arbetsmarknad för forskare. Syftet med the Charter & Code är också att se till att relationen mellan forskare och arbetsgivare bidrar till framgångsrik prestation, tillgång och utbyte av kunskap, teknisk utveckling och karriärutveckling.

Innehåll i the Charter & Code

The Charter & Code riktar sig till forskare i alla olika skeden av sin karriär och täcker alla forskningsområden inom de offentliga och privata sektorerna. The Charter & Code består av allmänna principer och krav som fastställer roller, ansvar och rättigheter för forskare och arbetsgivare. Tanken är att principerna ska fungera som en ram för forskare och arbetsgivare att verka inom.

Arbetsgivare som ansluter sig till the Charter & Code visar genom detta sitt åtagande att agera ansvarsfullt och professionellt gentemot sina medarbetare. Arbetsgivare åtar sig att verka för likabehandling och insyn i rekryteringsprocesser, ha rättvisa villkor för forskare och tydligt bidra till utvecklingen av det europeiska forskningsområdet. Syftet är förstås också att bli en attraktiv aktör gentemot forskare som söker en ny arbetsgivare eller en värd för sitt forskningsprojekt.

HR Excellence in Research – en utmärkelse till arbetsgivare

För att hjälpa arbetsgivare att implementera the Charter & Code i sina egna policy dokument har EU-kommissionen arbetat fram ett verktyg som stöd i processen. Verktyget Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R) innehåller fasta mallar och obligatoriska moment för implementeringen. HR Excellence in Research är en utmärkelse som tilldelas den sökande organisationen (arbetsgivaren) efter en grundlig internanalys av verksamhetens personalpolitik och förutsättningar via lagar, avtal och andra riktlinjer, samt en extern bedömning. De arbetsgivare som får utmärkelsen bedöms ha en stimulerande och god arbetsmiljö för forskare.

Vad händer vid Örebro universitet?

Den 16 maj 2017 fattade rektor beslut (ORU 1.5-02360/2017) att Örebro universitet ska ansluta sig till the Charter & Code. En styrgrupp och en projektgrupp för arbetet utsågs. Den 3 oktober 2017 skickade Örebro universitet in ett endorsement & commitment letter till EU-kommissionen som en del av de obligatoriska momenten i HRS4R. Detta anger startskottet för implementeringen av the Charter & Code i verksamheten. I och med ovan handlingar förbinder sig Örebro universitet att följa principerna i the Charter & Code och universitetets ledning ser detta som ett led i arbetet med ökad internationalisering.

De olika momenten i HRS4R beskrivs genom nedan schematiska bild.

Schematisk bild över moment i HRS4R

Arbetet med att genomföra en gapanalys utifrån HRS4R har startat och under hösten 2017 arbetar vi fokuserat med att färdigställa denna. I arbetet med gapanalysen kommer representanter från alla forskningsnivåer vid universitetet att adresseras.

Vid arbetet med att analysera personalpolitik och övriga regleringar utgår man från 40 principer indelade i fyra grupper:

  • Etiska principer och professionellt ansvar
  • Rekrytering
  • Arbetsförhållanden
  • Utbildning

Örebro universitet kommer utifrån gapanalysen att upprätta en handlingsplan med åtgärder så att forskningsmiljö och sådana arbetsvillkor som uttrycks i stadgan kan garanteras. Vi räknar med att kunna skicka in vår ansökan om utmärkelsen "HR Excellence in Research" till EU-kommissionen under första kvartalet 2018.

Mer information

Läs mer om EURAXESS