Forskning pågår – Barns delaktighet inom den sociala barnavården: Hur ser barns möjligheter ut att komma till tals och hur kan barns röst stärkas?

26 oktober 2021 12:00 – 13:00 Via Zoom

Socialt arbete och forskargruppen Barns och ungas relationer (BUR) välkomnar till ett seminarium om det pågående forskningsprojektet Barns delaktighet och insatsernas utfall inom den sociala barnavården: En modell för regionalt utvecklingsarbete. Seminariet leds av fil.dr. Camilla Pettersson.

Projektet har en praktiknära ansats och genomförs i nära samarbete mellan forskare vid Uppsala universitet, Region Örebro län och yrkesverksamma inom socialtjänsten. Camilla kommer att presentera resultatet från en granskning som gjorts av barnavårdsutredningar med fokus på barns möjlighet att komma till tals och bli hörd om sin situation. Under seminariet kommer också ett resonemang föras kring hur ett utvecklingsarbete kan drivas för att stärka barns delaktighet i alla faser i den sociala barnavården, från förhandsbedömning till utredning, insats och uppföljning av insatser.

Anmälan sker till This is an email address senast 19 oktober. Zoom-länk skickas ut till de som anmält sig någon dag innan seminariet.