Kursutvecklingsprocessen - kvalitetsutveckling

På uppdrag av universitetsstyrelsen leder PIL arbetet i projektet "Kursutvecklingsprocessen - kvalitetsutveckling". Projektet är ett utökat uppdrag av det tidigare projektet "Kursvärdering - utvecklingsuppdrag" som istället ingår som en viktig del i det nuvarande projektet.

I ”Kursvärderingsprojektet” framkom ett uttalat behov av en förbättrad kursutvecklingsprocess, policys och rutiner för dess användning och implementering.
Projekt ”Kursutveckling” är nära förbundet med ”Förslag till Kvalitetssystem för utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Örebro universitet” där kursvärdering, kursanalys och kursutveckling ingår.
 
Målet med projektet är att säkerställa att Örebro universitet lever upp till kraven på studentinflytande, kursutveckling och kvalitetssäkring genom väl förankrade och implementerade policys och rutiner för kursvärdering, kursanalys, kursutveckling, programutveckling, utbildningsuppföljning samt återkoppling till studenter och forskarstuderande.
 
I projektarbetet ingår att, tillsammans med representanter för verksamheten, studenter och Studentkåren, se över och utveckla befintliga policys och rutiner, skapa rutiner för att följa upp dessa samt deras implementering. Arbetet baseras på befintlig forskning på respektive områden.

Kursvärderingar ingår som ett viktigt verktyg för att möjliggöra studentinflytande och är ett nödvändigt inslag i kursutvecklingsprocessen och det systematiska kvalitetsarbetet. Ett frågeförslag och en frågebank med utgångspunkt i pedagogiska modeller om lärande är under arbete.

Implementering av hela projektet beräknas påbörjas under våren 2019.

Har du frågor kontakta PIL genom Viveca Olofsson