Digital salstentamen

Syftet med att införa digital salstentamen är att uppnå långsiktiga effekter för studenter, lärare och administratörer i form av till exempel högre textkvalitet som blir enklare att läsa och bedöma, miljöbesparing vid minskad pappershantering, ökad säkerhet i processen med att hantera tentamen och inte minst möjlighet till pedagogisk utveckling av salstentamen som examinationsform.

Vid Örebro universitet genomförs skriftliga tentamen vid huvuddelen av kurserna, cirka 60 000 skrivna salstentamen per år. Pilotprojektet Digital tentamen syftade till att genomföra pilottestet av digital salstentamen vid utvalda tentamenstillfällen och att utvärdera de möjligheter och utmaningar digital salstentamen innebär för lärare, studenter, administration och stödfunktioner. 

De dokumenterade erfarenheterna från pilottesten redovisas i en rapport (ORU 2017/02807) och ligger till grund för kravspecifikationen vid upphandling av system för digital salstentamen. Rapporten ska användas som underlag för arbetet med en hållbar och bred implementering av digital salstentamen vid Örebro universitet. Pilotprojektet avslutas 170731.

Under hösten 2017 ska Örebro universitet upphandla system för digital salstentamen och genomföra utbildning av berörda roller (lärare, tentamensvakter och administratörer). I januari 2018 påbörjas implementeringen av digital salstentamen i verksamheten. 

Har du frågor, kontakta projektledare Sarah Lombrant.