Läsgruppen för universitetspolitisk omvärldsbevakning

26 maj 2020 10:15 – 11:45 Zoom - kontakta This is an email address för att få adressen till mötet

Syftet med denna läsgrupp är vara ett stöd för anställda vid Örebro universitet att ta del av den samtida nationella och internationella debatten om högre utbildning och att vara ett forum för diskussioner för att på så sätt också i möjligaste mån relatera somliga av Örebro universitets olika utmaningar till större utbildningspolitiska förändringar och trender. Man kan se läsgruppen som en möjlighet till kompetensutveckling för den enskilde medarbetaren, men man kan samtidigt se den som ett universitetsgemensamt projekt där universitetet i organiserad form kan bedriva omvärldsbevakning och, i relation till denna, ett slags självreflektion.

Målgrupp: Läsgruppen riktar sig framförallt till anställda som arbetar med strategi-, utvecklings- och utvärderingsarbete vid universitetet. Den vill vara en inkluderande och i vid mening akademisk arena för fördjupade diskussioner om universitetet och utvecklingen inom universitetsvärlden, i synnerhet för dem som i sitt arbete annars saknar ett naturligt forum för sådana diskussioner.

Litteratur: Läsgruppen kommer fram för allt att läsa och diskutera vetenskapliga arbeten, debattböcker samt olika rapporter och utredningar inom området högre utbildning. Det kan också bli aktuellt att någon gång återvända till universitetspolitiska klassiker. Litteraturen, som bestäms gemensamt av gruppen, kommer bl.a. att behandla frågor om universitets roll i samhället, om styrning av universitet, om förändringar vad gäller organiseringen av forskning och högre utbildning i ett nationellt sammanhang och om filosofiska och kulturella perspektiv på forskning och högre utbildning. 

Omfattning: Läsgruppen startade vt 2019 och avser träffas 2-3 gånger per termin, där varje träff är planerad till 1,5 timme.

OBS! Det går utmärkt att bara komma enstaka tillfällen om man inte har möjlighet att komma till alla tillfällena.

Anmälan: Anmäl gärna ditt deltagande till This is an email address

Snedrekrytering i högre utbildning?

Till detta tillfälle läser vi tre texter som alla berör bl.a. frågor om kön och klass i den högre utbildningen (klicka på länkarna):

UKÄ:s rapport 2019:5 Svensk högre utbildning i internationell belysning. En studie baserad på internationell statistik jämför Sverige med övriga OECD-länder och ger en bred bakgrund till diskussionen.

Artikeln Access and stratification in Nordic higher education: A review of cross-cutting research themes and issues av Isopahkala-Bouret m.fl. (Education Inquiry, 9:1, 142-154) ser närmare på de situationen i de nordiska länderna.

Artikeln Sociala kartor över utbildningslandskapet av Börjesson (Sociologisk Forskning, 53:4, 421-437) ger intressanta grafiska framställningar av specifikt den svenska högskolevärlden ur bl.a. klass- och könsperspektiv.

Som vanligt läser man så mycket man vill och hinner!