This page in English

Samverkan kring nya lärmiljöer

I början av 2020 så sammankallades representanter för olika lärmiljöprojekt som pågår vid Örebro universitet. Initiativ till mötet togs av Högskolepedagogiskt centrum, Örebro Campus Lab och Framtidens lärarutbildning. Syftet med mötet var att identifiera samverkansmöjligheter och synergier mellan de olika projekt som på olika sätt bidrar till utveckling av universitetets fysiska lärmiljöer. På denna sida kommer information om de olika projekten samlas för att ge en överblick över vad som redan pågår och vad som planeras inom detta område.

Pågående projekt och satsningar

Nedan fyller vi på med information kring aktuella och pågående projekt kring lärmiljöer vid Örebro universitet. Klicka på rubrikerna nedan för att läsa om projekten och hitta kontaktuppgifter.

Kontaktperson: Anna-Eva Olsson, Koordinator för lärmiljöer, Högskolepedagogiskt centrum

Under 2018 genomfördes en universitetsgemensam satsning på infrastruktur för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. En uppföljning av satsningen visar att beviljade medel har använts enligt den specifikation som gjordes i ansökan. Under 2020 gjordes en ny utlysning och stöd har i första hand fördelats till infrastruktur som nyttjas inom ramen för något av universitetets professionsinriktade utbildningsprogram och som möjliggör hållbar och flexibel pedagogik i undervisning och examination. Inom ramen för satsningen har även prioriterats infrastruktur

  • som är av intresse för flera utbildningar och som främjar internationalisering och hållbar utveckling, samt
  • som är av vikt för pedagogiska eller andra utbildningsrelaterade utvecklingsprojekt.

Satsningen har inbegripit både anskaffning av utrustning i form av instrument, mindre apparatur och/eller förbrukningsmaterial och utveckling av lärmiljöer. Satsningen finansieras i sin helhet av rektors strategiska utbildningsmedel.

Totalt inkom 42 ansökningar från universitetets samtliga institutioner.

Kontakt:

För mer information om satsningen: Anna Lindholm Ulfvensjö, utbildningskoordinator

För mer information om vilka ansökningar som beviljades 2020: Anna-Eva Olsson, koordinator för lärandemiljöer

Länk: Prorektorsbeslut - Stöd till infrastruktur för utbildning 2020.pdf

Bakgrund

Förutsättningar för lärande och lärandemiljöer förändras och utvecklas i takt med ny kunskap och teknik. Kunskap om hur lärande sker, nya pedagogiska metoder, verksamhetens behov och studenternas förväntningar ställer krav på den fysiska utformningen av rum för lärande och campus i sin helhet. Till det kommer digitaliseringen som också påverkar den fysiska lärandemiljön och hur den ska utformas, vilket blivit särskilt påtagligt under pandemiåret 2020. Akademiska Hus har därför tagit fram ett koncept för ett så kallat Learning Lab, en utvecklings- och innovationsarena för framtidens lärmiljöer. Konceptet ska nu användas i ett samarbete med Örebro universitet.

Samverkansavtal

Örebro universitet och Akademiska Hus har tecknat ett samverkansavtal för ett Learning Lab med syfte att lära mer om hur rum, pedagogik och teknik kan användas i arbetet med att utveckla framtidens lärmiljöer i ny- och ombyggnader. Samverkansavtalet gäller t.o.m. december 2025. Parterna har skapat en gemensam organisation som har ansvar för att styra uppförandet av testarenan och som ska ansvara för styrning och uppföljning under testperioden. 

De lokaler som ska tas i anspråk och iordningställas för Learning Lab är den s.k. ”Pedagogiska flygeln” i Långhuset, ca 300 kvm. Målsättningen är att miljön ska stå klar under hösten 2021.

Parallellt med utvecklingen av Learning Lab Örebro kommer en prototyp för ett VR-center tas fram för att undersöka förutsättningarna för hur en VR miljö kan stödja undervisning och praktiska moment inom högre utbildning. VR-center är en del av testarenan i den Pedagogiska flygeln.

För mer information kontakta:

Birgitta van Dalen: This is an email address

Lotta Andersson: This is an email address 


Läs mer på webbplatsen för Learning Lab

Lärarrummet, som består av tre mindre rum belägna nära Forumrestaurangen, har för avsikt att bli en fysisk hemvist för alla lärarstudenter oavsett programinriktning och termin. Lärarrummet ska vara en central plats för lärarstudenter, ett ställe där de kan känna sig ”hemma”, där de kan mötas, plugga enskilt eller tillsammans, ladda mobilen, småprata med mera. I Lärarrummet finns även en skärm med aktuell info som riktar sig till lärarstudenter.

Från och med vårterminen 2021 finns även ett mini-lärarrum i Teknikhuset på väggen utanför rum T141. Där finns nu en skärm med samma aktuella info till lärarstudenter som finns i Lärarrummet. Fler mini-lärarrum planeras där lärarstudenter har sin undervisning, bland annat i Bilbergska och Musikhögskolan. Gymnastikhuset ska också få ett mini-lärarrum på sikt, men då ombyggnationer planeras där så avvaktar vi med placering där.

Länk - Läs artikel om Lärarrummet här

Augusti 2020:

lararrummet aug 2020.jpg

För mer information kontakta:
Ann Thübeck: This is an email address

ORU Innovation Arena är en plats där studenter, forskare och utbildande personal vid Örebro universitet möter näringsliv och offentlig sektor för att tillsammans utveckla idéer och innovationer som löser olika former av samhällsutmaningar.

Läs mer om ORU Innovation Arena här.

För mer information kontakta:
Jacob Ehnfors: This is an email address

Salen togs i bruk vid höstterminens start 2020.

Salen kommer att utvärderas av Högskolepedagogiskt centrum men då salen nu är Corona-bokad enbart utifrån antalet platser kan det dröja ett tag innan P2 kan utvärderas utifrån användingsområde och val av modell för undervisning.

Här kan du läsa mer om P2 - utrustning och möbleringsalternativ

För mer information kontakta:
Annika Reizenstein  This is an email address

F130 - Förskoledidaktiska rummet: 

Vid starten av höstterminen 2021 kommer detta rum att vara i ordningställt till förskollärarprogrammet. Rummet har en flexibel möblering, som möjliggör praktiska övningar av olika slag, gestaltningar etc.

Hitta till F130 med MazeMap

F139 och F147 - Lärarutbildningen:

Vid starten av höstterminen 2021 kommer dessa två rum vara i ordningställda som flexibla lärmiljöer med plats för 20-36 deltagare. Underlaget till utformningen har tagits fram i en workshopsprocess med deltagare från lärarutbildningen och Handelshögskolan.

Rummen kommer ha skrivyta (whiteboards) på flera väggar och dessutom finns skrivyta på borden. Varje rum kommer ha två digitala skärmar på hjul (höj- och sänkbara) istället för en fast projektor. För att underlätta för läraktiviteter med deltagare både på plats och på distans (synkront hybridlärande) så finns en rumsdator, en flyttbar kamera på stativ (med lång sladd) samt takmikrofon.

Hörselslinga för grupparbete kommer att finnas i rummen för upp till fem deltagare.

Hitta till F139 och F147 med MazeMap

För mer information kontakta:

Anna-Eva Olsson, koordinator lärmiljöer: This is an email address

Ann Thübeck, inredare: This is an email address


T141 - Matematikdidaktiska klassrummet:

Detta rum är beläget i Teknikhuset och stod färdigt vt -20. Det är en lärmiljö tänkt att inspirera och stimulera lärarstudenterna i sin utbildning till matematiklärare. Rummet har flexibel möblering med flyttbara whiteboard-bord och stolar. På tre av väggarna finns ytterligare whiteboards, och därutöver är rummet inrett med anslagstavla och material som brukar återfinnas i klassrum i grundskolan. På golvet finns en samlingsmatta som är vanligt förekommande i klassrum i yngre åldrar, där studenterna exempelvis kan prova att hålla i samlingar.

I direkt anslutning till klassrummet finns ett förråd med ett stort utbud av matematikdidaktiska läromedel som spel, läroböcker, praktiskt material m.m. som lärarstudenterna har tillgång till under sina matematikkurser under utbildningen.

Förhoppningen är att lärmiljön ska generera en god lärandemiljö för studenterna genom att stimulera samarbete, kreativitet och utforskande, samt ge goda möjligheter att praktiskt prova att leda matematiklektioner.

Läs mer om T141 här

Hitta till T141 här via MazeMap

För mer information kontakta:

Frida Harvey, Adjunkt i matematikdidaktik: This is an email address

Gällande U8 (tidigare kallades projektet P23) så har Akademiska Hus tecknat ett reservationsavtal med kommunen om att förvärva marken. Vi har påbörjat ett programarbete med olika verksamheter för att mer i detalj utreda hur byggnaden ska se ut. I projektet så har vi fått ett positivt förhandsbesked från kommunen kring att bygga en skyway och en kulvert för anslutning till NOVA. Vidare så har vi påbörjat upphandling av konsulter som ska arbeta med den kommande projekteringen. White är upphandlade som arkitekter för byggnaden. Utsedda är även Briab för brandprojektering och Ramböll som konstruktörer. 

Läs nyhet om U8 här.

För mer information kontakta:
Karl Karlström: This is an email address

Pågående eller planerade projekt

Bord med skrivyta (Whitebo(a)rd) testas på några platser runt om på Campus. Detta betyder att borden har en glasyta som går att rita/skriva på med whiteboardpennor eller alternativt har en bordsskiva gjord av whiteboardmaterial eller whiteboardliknande laminat.

I Musikhögskolan, där notbiblioteket fanns förr, finns planer på nya studieplatser.

I Novahuset ska den stora öppna studieytan göras om eftersom det är hårt slitage på möblerna. Ytan används också oftare för mässor och liknande än vad som var planerat från början. Tidplan för detta är ännu inte fastställd. I väntan på detta så har soffor och stolar fått nytt tyg.

För mer information kontakta:

Ann Thübeck: This is an email address
Ulrika Tisell: This is an email address

Utemiljöer: Vi tittar på att skapa nya miljöer ute för arbete, studier och möten. Dels att möjliggöra bra, trygga gångstråk för gåmöten men även att kunna ha föreläsningar och större möten. Utearbetsplatser, anpassade för väder, vind och årstid! Arbetet fortskrider och vi tittar på att teckna ett större samarbetsavtal mellan Akademiska Hus och Örebro Universitet. 

Sensorer: Arbetet rullar på men på grund av Corona så är förstås inte resultaten tillförlitliga då personal och studenter inte finns på plats i normal omfattning. Vi håller också på att testa, "antalräknare" som är en sensor som ska hjälpa oss att just ta reda på hur många personer som finns inne i en lokal. 

Digitala tvillingen: Vi jobbar med utveckling av en digital tvilling som ska kunna fungera som ett stöd för fastighetsdrift, information, kunskapsutbyte etc. Arbetet har legat lite nere i väntan på en tjänsteutvecklare som Akademiska Hus nu har upphandlat och som har påbörjat ett stort arbete med att förverkliga den digitala tvillingen.

Utbyggnad av solceller: Två nya stora solcellsanläggningar byggdes under 2020.

Utredning av energilagring: När överproduktion sker skall vi lagra energi för att utnyttja vid senare tillfälle, till exempel för att kapa energitoppar vintertid. Detta arbete bedrivs i samverkan med Örebroporten och ÖBO. 

Utveckling av VR (Virtual reality)/AR (Augmented reality): Vi tittar på hur VR/AR kan komma in som en naturlig del av utbildning, informationsspridning och för att t.ex. visualisera Campus. Detta delprojekt samverkar nu inom ett tänkt LearningLab vid Campus Örebro. 

Läs mer om Örebro Campus Lab på oru.se

 

För mer information kontakta:
Mikael Wetterstrand: This is an email address
Projektchef, Örebro universitet
Mobil: 073 270 25 85

Karl Karlström​: This is an email address
Projektchef, Akademiska Hus
Mobil: 076 104 22 16
Vxl: ​010 557 24 00