Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare

Kvinnlig lärare tittar in i kameran. Hon sitter framför studenter.

"Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare" är en av tre kurser som bildar bas i din högskolepedagogiska kompetens tillsammans med kurserna "Högskolepedagogikens grunder" och "Högskolepedagogiska perspektiv". Dessa tre kurser måste ingå bland de minst 10 veckors behörighetsgivande utbildning som krävs för lektorat. De övriga tre veckorna kan du välja bland våra temakurser.

Anmälan

Anmälan är öppen från 15 mars till längst 15 augusti. Observera att anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls. Länk till anmälan


 

"Att jobba rättsäkert och effektivt som lärare" handlar om universitetslärarens uppdrag utifrån lagar, förordningar och lokala styrdokument. Syftet med kursen är att ge stöd till lärare att kritiskt och konstruktivt analysera pedagogiska och didaktiska ställningstaganden, möjligheter och val utifrån lärarrollens formella förutsättningar. Kursen är obligatorisk för fullgjord behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning vid Örebro universitet.

40 h motsvarande 1 veckas heltidsstudier eller 1,5 hp. Observera att godkänt resultat på kursen inte automatiskt ger högskolepoäng (hp) utan endast efter beslut om tillgodoräknande från institutionen kan hp ges. 

Fysiska träffar: 2

Inget urval görs. Sökande bereds plats allt eftersom en komplett* ansökan inkommer till Högskolepedagogiskt centrum. Anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls och därmed kan kursen bli fulltecknad före sista anmälningsdag. Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in.

* Komplett ansökan innebär att den digitala anmälan har inkommit samt att din närmaste chef har godkänt ditt deltagande. 

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, 1 vecka
(Legal certainty and effectiveness in teaching)


1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som personalutbildning.

I kursen Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

  • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,
  • kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar,
  • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet.

2 OM KURSEN

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare motsvarar 40 arbetstimmar, d.v.s. en veckas heltidsstudier, och är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2020-08-28.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

  • redogöra för lagar, förordningar och styrdokument som rör läraruppdraget.

2.2 Kursens innehåll

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare handlar om universitetslärarens uppdrag utifrån lagar, förordningar och lokala styrdokument. Syftet med kursen är att ge kunskap och insikt i de regelverk som berör högskolelärarens uppdrag och kursen behandlar områden som rättssäkerhet, rättigheter och skyldigheter, sekretess, jäv med mera, och belyser högskolelärarens formella förutsättningar för sitt uppdrag.

2.3 Studieformer

Som studieformer används presentationer och gruppdiskussioner. Undervisningen bedrivs både i helgrupp och i mindre arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

2.4 Obligatorisk närvaro

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt inslag på kursen är deltagande i all undervisning obligatoriskt. Vid en närvarograd lägre än 100% måste deltagaren gå om kursen.

2.5 Examination

Kursen examineras genom ett självrättande test som genomförs på universitetets lärplattform.

Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6 Litteratur

Förvaltningslagen (2017:900)
UKÄ, Rättssäker examination, Fjärde upplagan (2020)
Diskrimineringslagen (2008:567)

Förutom ovanstående litteratur tillkommer JO-beslut, case och interna riktlinjer motsvarande upp till 200 sidor.

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Examen från universitetsutbildning på grundnivå eller motsvarande.

4 MÄRKNING ENLIGT DELMÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

Symboler för hållbar utveckling.

Läs kursplanen som pdf.

 

Kursen kommer att ges digitalt eller fysiskt på campus beroende på hur situationen ser ut för Covid -19 under höstterminen 2021.

Kursdatum:
16 september 08:15 - 16:00
23 september 08:15 - 12:00

För anställda vid universitetet erläggs ingen avgift utan kostnaden bekostas av fakultetsmedel. 

Externa deltagare betalar en kursavgift som motsvarar 2000 kr ex moms/veckas heltidsstudier. Kurskostnaden faktureras efter kursstart. Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2000 kr. 

Kursansvarig Helen Stockhult svarar på frågor om kursinnehåll.
Telefon 019-30 30 42, e-post: This is an email address

Kursadministratör Anna Asplund svarar på praktiska frågor om tider, lokaler, fakturor med mera. Telefon 019-30 37 84, e-post: This is an email address