Handledning i klinisk verksamhet, grund

En kvinnlig och en manlig student läser tillsammans i varsin rosa fåtölj.

Handledning i klinisk verksamhet, grund är en tvärprofessionell kurs för högskoleutbildade kliniska yrkesgrupper inom medicin och hälsa. Kursen syftar till att ge grundläggande kompetens för handledning inom det egna yrket respektive tvärprofessionellt. Kursen är en av flera kursmoduler där du kan utveckla din pedagogiska kompetens inom handledning.

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom Region Örebro län och Örebro läns kommuner men även till medarbetare inom andra verksamheter som Örebro universitet samverkar med angående verksamhetsförlagd utbildning.  Målgruppen är kliniska handledare inom såväl läkarutbildning som inom medellånga akademiska vårdutbildningar (t ex arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, fysioterapeut, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistutbildningar samt barnmorskeprogram). 

Utbildningen motsvarar även kurskrav inom ramen för läkares ST samt grundkrav för att vara handledare till läkare under AT, BT och ST. 

Anmälan

Anmälan är öppen från 15 oktober till längst 15 januari. Observera att anmälan kan komma att stänga före sista anmälningsdag om kursen fylls. Länk till anmälan

Senast tre veckor efter sista anmälningsperiod får du besked om du har antagits till kursen med förutsättning att din chef har godkänt att du får gå kursen. För att bli registrerad på kursen ska du ta del av filmat material och göra ett självrättande test. Mer information om detta får du i samband med att du är antagen till kursen. 


 

Kursen är tvärprofessionell och bygger på aktiva lärandeformer med teoretisk förankring och erfarenhetsutbyte med andra kursdeltagare.  Kursen ger möjlighet till praktisk träning, att hålla i ett reflekterande handledningssamtal, göra bedömningar samt att ge återkoppling. 

Inför första kursdagen ska deltagaren ha genomgått webbaserade introduktionsföreläsningar samt ha genomfört ett självrättande test som finns på universitets läroplattform. För att registreras på kursen krävs godkänt resultat på det självrättande testet. 

Kursen Handledning i klinisk verksamhet, grund omfattar två fysiska träffar (2 dagar), tillsammans med webbaseradintroduktionsföreläsning och självrättande test (totalt 2 timmar).

Det kommer att finnas valfri möjlighet att därutöver genomföra kompletterande hemuppgift, så att kursen motsvarar 40 arbetstimmar (1 veckas heltidsstudier) eller 1,5hp.

Observera att godkänt resultat på kursen inte automatiskt ger högskolepoäng (hp) utan endast efter beslut om tillgodoräknande från respektive institution kan hp ges. Deltagaren ansvarar själv för ansökan om tillgodoräknande efter avslutad kurs.

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom Region Örebro län och Örebro läns kommuner men även till medarbetare inom andra verksamheter som Örebro universitet samverkar med angående verksamhetsförlagd utbildning.  Målgruppen är kliniska handledare inom såväl läkarutbildning som inom medellånga akademiska vårdutbildningar (t ex arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, kurator, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistutbildningar samt barnmorskeprogram). 

Utbildningen motsvarar även kurskrav inom ramen för läkares ST samt grundkrav för att vara handledare till läkare under AT, BT och ST. 

Yrkesexamen/generell examen med inriktning mot medicin- eller omvårdnadsvetenskap krävs för behörighet.

Urval till kursplatser sker proportionellt utifrån yrkestillhörighet med målsättning att skapa en tvärprofessionell sammansättning bland kursdeltagare.

Vid behov prioriteras kursplats för sökande med påbörjat eller planerat specifikt pedagogiskt uppdrag inom Region Örebro län samt ST-läkare med mindre än 1 år kvar till specialistansökan.

 

Kursplan för höstterminen 2021 publiceras under vårterminen 2021. 

Kursdeltagarna deltar under ett kurstillfälle.

Kurstillfälle 1: 30/9-1/10
Kursen ges digitalt. 

Kurstillfälle 2: 28-29/10
Kursen ges digitalt. 

Kurstillfälle 3: 25-26/11
Kursen kommer att ges digitalt eller fysiskt på campus beorende på hur situationen ser ut för Covid -19 under höstterminen 2021.

Kurstillfälle 4: 9-10/12
Kursen kommer att ges digitalt eller fysiskt på campus beorende på hur situationen ser ut för Covid -19 under höstterminen 2021.

Samtliga kurstillfällen är mellan kl kl 8.30-16.30. 

Torsdag 17 februari och fredag 18 februari (digitalt)
Torsdag 31 mars och fredag 1 april (campus)
Torsdag 28 april och fredag 29 april (campus)
Torsdag 19 maj och fredag 20 maj (campus)

 

Ingen kursavgift debiteras deltagare med anställning inom RÖL, Örebro universitet eller kommunal hälso- och sjukvård.

Externa deltagare:
2 000 kr/vecka exklusive moms 
Totalt: 2 000 kr exklusive mos

Kurskostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning. 

Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 500 kr. 

 

Desiree Wiegleb Edström svarar på frågor om kursinnehåll.
Telefon: 073-624 85 79, e-post: This is an email address

Kursadministratör Anna Asplund svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera. Telefon 019-30 37 84, e-post: This is an email address

Handledning i klinisk verksamhet, grund

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik,1vecka
(Engelsk titel: Supervision and mentoring in clinical practice, foundation)

1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som kompetensutveckling/personalutbildning.

I kursen Handledning i klinisk verksamhet, grund, arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

 • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,
 • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,
 • kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar,
 • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet,
 • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

2 OM KURSEN

Kursen Handledning i klinisk verksamhet, grund, omfattar två fysiska träffar (2 dagar), tillsammans med webbaserad introduktionsföreläsning och självrättande test (totalt 2 timmar). Det kommer att finnas valfri möjlighet att därutöver genomföra kompletterande hemuppgift, så att kursen motsvarar 40 arbetstimmar (1 veckas heltidsstudier) eller 1,5 hp (högskolepoäng) och är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2020-02-09. Observera att godkänt resultat på kursen inte automatiskt ger högskolepoäng utan endast efter beslut om tillgodoräknande från respektive institution kan högskolepoäng ges. Deltagaren ansvarar själv för ansökan om tillgodoräknande efter avslutad kurs.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • genomföra samtal med fokus på att bedöma, återkoppla och stödja individers utveckling,
 • tillämpa och diskutera metoder för bedömning av individers kunskaper, färdigheter och förhållningssätt i klinisk kontext,
 • genomföra systematisk reflektion,
 • identifiera pedagogiska processer som kan stödja lärande och utveckling,
 • beskriva sin pedagogiska och formella roll som handledare samt
 • diskutera och analysera sin egen och andras erfarenheter som handledare utifrån sin profession.

2.2 Kursens innehåll

Syftet med kursen är att ge kunskap och färdigheter gällande handledaruppdraget. Under kursen behandlas pedagogiska och teoretiska grundprinciper för lärande med speciellt fokus på handledning. Kursen bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet om handledarens pedagogiska och formella roll gällande bedömning och återkoppling.

2.3 Studieformer

Studieformerna består av eget arbete, gruppdiskussion med presentationer och praktiska övningar. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform. Deltagarna förväntas förbereda sig efter givna instruktioner inför kurstillfället.

2.4 Obligatorisk närvaro

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt inslag på kursen är deltagande i all undervisning obligatoriskt. Vid en närvarograd lägre än 100 % måste deltagaren ta igen missat moment i samband med nästa kursomgång.

2.5 Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid gruppdiskussioner, praktiska övningar och genom självrättande test som genomförs på universitetets lärplattform. Därutöver finns möjlighet, som är valfri, att genomföra kompletterande hemuppgift, så att kursen motsvarar 40 arbetstimmar (1 veckas heltidsstudier) eller 1,5 hp (högskolepoäng).
Handledning i klinisk verksamhet, grund examineras med betygsskala U (Underkänd) eller G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6 Referenslitteratur

Benjamin, B.E., Yeager, A. & Simon, A. (2015). Klar kommunikation - SAVI®. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Bjørndal, C.R.P. (2017). Konstruktiva stödsamtal: perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning, mentorskap och coachning. (Första upplagan). Stockholm: Liber.
Cajvert, L. (2016). Studenthandledning: under verksamhetsförlagd utbildning. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Guerrasio, J. (2018). Remediation of the struggling medical learner. Irwin, Pa.: Association for Hospital Medical Education.
Silén, C. & Bolander Laksov, K. (red.) (2013). Att skapa pedagogiska möten i medicin och vård. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur.
Tveiten, S. (2020). Yrkesmässig handledning: mer än ord. (Femte upplagan). Lund: Studentlitteratur.

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Genomförd grundläggande webbaserade introduktionsföreläsningar och självrättande test på lärplattformen.

4 BEHÖRIGHET

Utbildningen vänder sig till personer med anställning inom Region Örebro län, Örebro kommun samt Örebro universitet som handleder i verksamhetsförlagd utbildning under såväl läkarutbildning som medellånga medicin- och vårdutbildningar (t ex arbetsterapeutprogrammet, audionomprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet, fysioterapeutprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, specialistutbildningar samt barnmorskeprogrammet).
Utbildningen motsvarar även kurskrav inom ramen för läkares ST samt grundkrav för att vara handledare till läkare under AT, BT och ST.

Yrkesexamen/generell examen med inriktning mot medicin- eller omvårdnadsvetenskap krävs för behörighet.

5 RANGORDNING AV SÖKANDE

Urval till kursplatser sker proportionellt utifrån yrkestillhörighet med målsättningen att skapa en tvärprofessionell sammansättning av kursdeltagare.
Vid behov prioriteras kursplats för sökande med påbörjat eller planerat specifikt pedagogiskt uppdrag inom Region Örebro län samt ST-läkare med mindre än 1 år kvar till specialistansökan.
Inom respektive kategori kan förtur ges till återsökande som tidigare inte beretts plats.

6 KLASSIFICERING SÄRSKILDA DELMÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I UNDERVISNINGEN

God-utbildning-för-alla.jpg

Läs kursplanen som pdf.