Högskolepedagogiskt centrum

Högskolepedagogiska perspektiv

Sju glada studenter ler tillsammans i grupp.

I kursen Högskolepedagogiska perspektiv arbetar deltagarna teoretiskt med högskolepedagogiska perspektiv såsom breddat deltagande, hållbar utveckling, jämställdhetsintegrering, likabehandling, tillgänglighet och digitalisering och praktiskt med hur dessa förhåller sig till olika ämneskulturer, kunskapstraditioner, lärandemål, integrering och progression.

Högskolepedagogiska perspektiv är i likhet med kurserna Att jobba rättssäkert och effektivt som lärare och Högskolepedagogikens grunder obligatorisk. Dessa tre kurser måste ingå bland de minst 10 veckors behörighetsgivande utbildning som krävs för lektorat. De övriga tre veckorna kan du välja bland våra temakurser. 

Mellan och under undervisningstillfällena kommer varje deltagare att författa skriftliga reflektioner med fokus på olika högskolepedagogiska perspektiv. Den avslutande kursuppgiften utgörs av en samförfattad text som problematiserar studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån högskolepedagogisk och ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan och i enlighet med SUHFs rekommendationer. Fokus läggs främst vid samhällets mål med den högre utbildningen utifrån olika perspektiv: demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbar utveckling.

Omfattning och kursdatum

Kursen omfattar 80 timmar (motsvarande 2 veckors heltidsstudier), ges med campusundervisning, digital undervisning och hybridundervisning. Kursen består av 5 kurstillfällen och ett examinerande obligatoriskt moment. Observera kurstillfällenas datum, tider och studieformer. Vid en närvarograd lägre än 80% måste deltagaren gå om kursen. 

Tider vårterminen 2023

Kurstillfälle 1: Onsdagen den 15 februari 2023, kl. 13.15–16.00 (campusundervisning). 
Kurstillfälle 2: Onsdagen den 8 mars 2023, kl. 09.15–12.00 (campusundervisning). 
Kurstillfälle 3: Onsdagen den 22 mars 2023, kl. 09.15–12.00 (hybridundervisning). 
Kurstillfälle 4: Onsdagen den 12 april 2023, kl. 09.15–12.00 (digital undervisning). 
Kurstillfälle 5: Onsdagen den 26 april 2023, kl. 13.15–16.00 (campusundervisning). 
Examinerande obligatoriskt moment: Onsdagen den 24 maj 2023, kl. 09.15– 12.00 (digital undervisning). 

Behörighet och urval 

Behörig är den som blivit godkänd på Högskolepedagogikens grunder eller motsvarande. Inget urval görs. Sökande bereds plats när komplett ansökan kommit in och till dess kursen blivit fulltecknad. Vid för få anmälda kan kursen komma att ställas in.

Kostnad

Kostnaden för anställda vid Örebro universitet är 800 kr/vecka exklusive moms (totalt 1 600 kr exklusive moms). Kostnaden för externa deltagare är 2 000 kr/vecka exklusive moms (totalt 4 000 kr exklusive moms). Kostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till kursen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från kursen sker ingen återbetalning.

Anmälan

Anmälan för vårterminens kurs är stängd. Det går att göra sen anmälan genom att skicka ett mejl till This is an email address, vi tar emot sen anmälan i mån av plats på kursen.

Anmälan för höstterminen 2023 öppnar 15 mars.

Högskolepedagogiska perspektiv

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik, 2 veckor 

1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro universitet ges kurserna som personalutbildning.

I kursen Högskolepedagogiska perspektiv arbetar deltagarna med följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:

Deltagaren ska

 • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk forskning med relevans för undervisning i högskolan,

 • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom det egna kunskapsområdet,

 • kunna använda och medverka till utveckling av fysiska och digitala lärandemiljöer för att främja gruppers och individers lärande,
 • kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar,

 • kunna använda relevanta nationella och lokala regelverk samt diskutera samhällets mål med den högre utbildningen och det akademiska lärarskapet i relation till den egna praktiken och studenternas medverkan i utbildningen,

 • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet, relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och hållbarhet,

 • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

2 OM KURSEN

Högskolepedagogiska perspektiv motsvarar 80 arbetstimmar, det vill säga två veckors heltidsstudier, och kursplanen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt centrum 2022-06-23.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna

 • utvärdera undervisning och examination utifrån högskolepedagogiska perspektiv såsom breddat deltagande, hållbar utveckling, jämställdhetsintegrering, likabehandling, tillgänglighet och digitalisering,

 • problematisera olika högskolepedagogiska perspektiv och reflektera över hur de förhåller sig till varandra,

 • diskutera olika högskolepedagogiska perspektiv i relation till ämneskulturer och kunskapstraditioner,

 • reflektera över samhällets mål med den högre utbildningen, integrering av olika perspektiv, progression, lärande och studentvariation samt

 • kritiskt diskutera sina egna och andras pedagogiska och didaktiska ställningstaganden utifrån olika högskolepedagogiska perspektiv.

2.2 Kursens innehåll

I kursen Högskolepedagogiska perspektiv arbetar deltagarna teoretiskt med högskolepedagogiska perspektiv såsom breddat deltagande, hållbar utveckling, jämställdhetsintegrering, likabehandling, tillgänglighet och digitalisering och praktiskt med hur dessa förhåller sig till olika ämneskulturer, kunskapstraditioner, lärandemål, integrering och progression.

2.3 Studieformer

Som studieformer används eget utvecklingsarbete, presentationer och seminarier. Läraktiviteterna genomförs enskilt, i helgrupp och i mindre diskussions- eller arbetsgrupper. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro universitets lärplattform.

2.4 Närvarokrav  

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt inslag på kursen, ställs ett högt krav på närvaro. Vid förhinder att delta vid något av kurstillfällena ska deltagaren i god tid kontakta kursansvarig för information om hur läraktiviteten ska genomföras eller kursinnehållet inhämtas på annat sätt. Vid en närvarograd lägre än 80 % måste deltagaren gå om kursen.

2.5 Examination

Kursen examineras genom att deltagarna skriver en samförfattad text som problematiserar högskolepedagogiska perspektiv inom det egna och kollegors ämnesområden.

Kursen examineras med betygsstegen U (Underkänd) och G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt till omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6 Litteratur

Kurslitteratur anges vid kursstart.

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3. KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Behörig är den som genomgått Högskolepedagogikens grunder eller motsvarande högskolepedagogisk kurs.

Läs kursplanen som pdf.

Kursansvarig

Felicia Garcia

Tjänstetitel: Pedagogisk utvecklare Organisation: Fakultetskansliet

Profilsida: Felicia Garcia

E-post:

Telefon: 019 301322

Rum: L2112

Felicia Garcia

Mejla This is an email address om du har praktiska frågor om till exempel tider, lokaler, registrering i lärplattformen BB Learn och fakturor.