Högskolepedagogiskt centrum

Handledning i klinisk verksamhet, grund

En kvinnlig och en manlig student läser tillsammans i varsin rosa fåtölj.

Handledning i klinisk verksamhet, grund är en tvärprofessionell utbildning för högskoleutbildade kliniska yrkesgrupper inom medicin och hälsa. Utbildningen syftar till att ge grundläggande kompetens för handledning inom det egna yrket respektive tvärprofessionellt. Utbildningen är en av flera moduler där du kan utveckla din pedagogiska kompetens inom handledning.

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom Region Örebro län och Örebro läns kommuner men även till medarbetare inom andra verksamheter som Örebro universitet samverkar med angående verksamhetsförlagd utbildning.  Målgruppen är kliniska handledare inom såväl läkarutbildning som inom medellånga akademiska vårdutbildningar (t ex arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, hälso- och sjukvårdskurator, röntgensjuksköterska, sjuksköterska samt vissa specialistutbildningar för sjuksköterskor). 

Utbildningen motsvarar även kurskrav inom ramen för läkares ST samt grundkrav för att vara handledare till läkare under AT, BT och ST. 

Omfattning och utbildningsdatum

Utbildningen Handledning i klinisk verksamhet, grund omfattar två träffar (2 heldagar), tillsammans med webbaserad introduktionsföreläsning och självrättande test (totalt 2 timmar).

Det kommer att finnas möjlighet att därutöver genomföra en kompletterande hemuppgift. Den som gör hemuppgiften med godkänt resultat får ett intyg på genomgången behörighetsgivande högskolepedagogisk kurs omfattande 40 timmar (motsvarande 1 veckas heltidsstudier). 

Den som söker utbildningen kan välja mellan fyra olika utbildningstillfällen, men kan endast söka två tillfällen. 

Utbildningstillfälle 1:
Torsdagen den 6 oktober 2022, kl. 09.00–16.00 (digital undervisning)
Fredagen den 7 oktober 2022, kl. 09.00–16.00 (digital undervisning)

Utbildningstillfälle 2: 
Torsdagen den 10 november 2022, kl. 09.00–16.00 (campus undervisning)
Fredagen den 11 november 2022, kl. 09.00–16.00 (campus undervisning)

Utbildningstillfälle 2 är schemalagt samtidigt som Högskolepedagogiskt centrums kurs Att handleda självständiga arbeten och uppsatser. 

Utbildningstillfälle 3:
Torsdagen den 8 december 2022, kl. 09.00–16.00 (campus undervisning)
Fredagen den 9 december 2022, kl. 09.00–16.00 (campus undervisning)

Utbildningstillfälle 4:
Torsdagen den 26 januari 2023, kl. 09.00–16.00 (campus undervisning)
Fredagen den 27 januari 2023, kl. 09.00–16.00 (campus undervisning)

Behörighet och urval 

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom Region Örebro län och Örebro läns kommuner men även till medarbetare inom andra verksamheter som Örebro universitet samverkar med angående verksamhetsförlagd utbildning.  Målgruppen är kliniska handledare inom såväl läkarutbildning som inom medellånga akademiska vårdutbildningar (t ex arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk analytiker, kurator, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, specialistutbildningar samt barnmorskeprogram). 

Utbildningen motsvarar även kurskrav inom ramen för läkares ST samt grundkrav för att vara handledare till läkare under AT, BT och ST. 

Yrkesexamen/generell examen med inriktning mot medicin- eller omvårdnadsvetenskap krävs för behörighet.

Urval till utbildningsplatser sker proportionellt utifrån yrkestillhörighet med målsättning att skapa en tvärprofessionell sammansättning bland kursdeltagare.

Vid behov prioriteras utbildningsplats för sökande med påbörjat eller planerat specifikt pedagogiskt uppdrag inom Region Örebro län samt ST-läkare med mindre än 1 år kvar till specialistansökan.

Kostnad

Ingen utbildningsavgift debiteras deltagare med anställning inom RÖL, Örebro universitet eller kommunal hälso- och sjukvård.

Externa deltagare:
2 000 kr/vecka exklusive moms 
Totalt: 2 000 kr exklusive mos

Kostnaden faktureras efter sista anmälningsdag till utbildningen. Vid eventuell avanmälan efter sista anmälningsdag eller avhopp från utbildningen sker ingen återbetalning. 

Vid avbokning efter sista anmälningsdag ca 1 månad före utbildningen startar, utan synnerliga skäl, kommer Högskolepedagogiskt centrum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 500 kr. 

Anmälan

Anmälan är öppen från 15 mars till 15 augusti. Länk till anmälan

Handledning i klinisk verksamhet, grund

Behörighetsgivande kurs i högskolepedagogik,1vecka
(Engelsk titel: Supervision and mentoring in clinical practice, foundation)

1 ALLMÄN INFORMATION

Örebro universitets högskolepedagogiska kursutbud är utarbetat i enlighet med
de rekommendationer om omfattning, mål och behörighet för
behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning som antogs av Sveriges
Universitets- och Högskoleförbund (SUHF) 2016-04-14, bland annat för att
underlätta ömsesidigt erkännande av kurserna lärosäten emellan. Vid Örebro
universitet ges kurserna som kompetensutveckling/personalutbildning.
I kursen Handledning i klinisk verksamhet, grund, arbetar deltagarna med
följande av SUHF:s mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning:
Deltagaren ska

 • kunna diskutera och problematisera studenters lärande inom det egna
  ämnesområdet utifrån utbildningsvetenskaplig och/eller ämnesdidaktisk
  forskning med relevans för undervisning i högskolan,
 • självständigt, och tillsammans med andra, kunna planera och utvärdera
  undervisning och examination på vetenskaplig eller konstnärlig grund inom
  det egna kunskapsområdet,
 • kunna möta studenter på ett inkluderande sätt samt ha kunskap om
  regelverk och stöd för studenter med funktionsnedsättningar,
 • visa ett reflekterat förhållningssätt till det egna akademiska lärarskapet,
  relationen till studenterna, samt till den högre utbildningens värdegrund
  såsom demokrati, internationalisering, jämställdhet, likabehandling och
  hållbarhet.
 • kunna tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter
  samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av
  utbildningen och av den egna professionen.

2 OM KURSEN

Kursen Handledning i klinisk verksamhet, grund, omfattar två fysiska träffar (2
dagar), tillsammans med webbaserad introduktionsföreläsning och självrättande
test (totalt 2 timmar).
För deltagaren kommer det att finnas valfri möjlighet att därutöver genomföra
kompletterande hemuppgift, så att kursen motsvarar 40 arbetstimmar (1 veckas
heltidsstudier). Kursen är beslutad av föreståndaren för Högskolepedagogiskt
centrum 2021 10 01.

2.1 Kursens mål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • genomföra samtal med fokus på att bedöma, återkoppla och stödja
  individers utveckling,
 • tillämpa och diskutera metoder för bedömning av individers kunskaper,
  färdigheter och förhållningssätt i klinisk kontext,
 • genomföra systematisk reflektion,
 • identifiera pedagogiska processer som kan stödja lärande och utveckling,
 • beskriva sin pedagogiska och formella roll som handledare samt
 • tvärprofessionellt diskutera och analysera sin egen och andras
  erfarenheter som handledare utifrån sin profession.

2.2 Kursens innehåll

Syftet med kursen är att ge kunskap och färdigheter gällande
handledaruppdraget. Under kursen behandlas pedagogiska och teoretiska
grundprinciper för lärande med speciellt fokus på handledning. Kursen bygger
på vetenskap och beprövad erfarenhet om handledarens pedagogiska och
formella roll gällande bedömning och återkoppling.

2.3 Studieformer

Studieformerna består av eget arbete, gruppdiskussion med presentationer och
praktiska övningar. Kursmaterial och kursinformation publiceras på Örebro
universitets lärplattform. Deltagarna förväntas förbereda sig efter givna
instruktioner inför kurstillfället.

2.4 Obligatorisk närvaro

Eftersom det kollegiala utbytet av erfarenheter och kunskaper är ett viktigt
inslag på kursen är deltagande i all undervisning obligatoriskt. Vid en
närvarograd lägre än 100 % måste deltagaren ta igen missat moment i samband
med nästa kursomgång. 

2.5 Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande vid gruppdiskussioner, praktiska
övningar och genom självrättande test som genomförs på universitetets
lärplattform.

Handledning i klinisk verksamhet, grund examineras med betygsskala U
(Underkänd) eller G (Godkänd). Vid ett underkänt resultat har deltagaren rätt
till omexamination under två år efter ordinarie examination.

2.6 Referenslitteratur

Silén, C. & Bolander Laksov, K. (red.) Att skapa pedagogiska möten i medicin
och vård. (senaste uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Cajvert, L. Studenthandledning: under verksamhetsförlagd utbildning. (senaste
uppl.) Lund: Studentlitteratur.

Tveiten, S. Yrkesmässig handledning: mer än ord. (senaste uppl.). Lund:
Studentlitteratur.

Bjørndal, C.R.P. Konstruktiva stödsamtal: perspektiv och redskap vid
handledning, rådgivning, mentorskap och coachning. (senaste uppl.).
Stockholm: Liber.

Guerrasio, J. Remediation of the struggling medical learner. Irwin, Pa.:
Association for Hospital Medical Education.

Benjamin, B.E., Yeager, A. & Simon, A. Klar kommunikation - SAVI®. (senaste
uppl.) Lund: Studentlitteratur

2.7 Kursintyg

Efter avslutad kurs utfärdas kursintyg.

3 KRAV PÅ TIDIGARE KUNSKAPER

Genomförd grundläggande webbaserade introduktionsföreläsningar och
självrättande test på lärplattformen.

4 BEHÖRIGHET

Utbildningen vänder sig till medarbetare inom Region Örebro län och Örebro
läns kommuner men även till medarbetare inom andra verksamheter som
Örebro universitet samverkar med angående verksamhetsförlagd utbildning.
Målgruppen är kliniska handledare inom såväl läkarutbildningen som
medellånga akademiska vårdutbildningar eller inom hälso- och
sjukvårdskuratorsprogrammet (t ex arbetsterapeut, audionom, biomedicinsk
analytiker, kuratorer, röntgensjuksköterska, sjuksköterska, vissa
specialistsjuksköterskeutbildningar).

Utbildningen motsvarar även kurskrav inom ramen för läkares ST samt
grundkrav för att vara handledare till läkare under AT, BT och ST.

Högskole- eller universitetsexamen med inriktning mot medicin- eller
omvårdnadsvetenskap eller socionomexamen krävs för behörighet

5 RANGORDNING AV SÖKANDE

Urval till kursplatser sker proportionellt utifrån yrkestillhörighet med
målsättning att skapa en tvärprofessionell sammansättning bland kursdeltagare.

Vid behov prioriteras kursplats för sökande med påbörjat eller planerat specifikt
pedagogiskt uppdrag inom Region Örebro län samt ST-läkare med mindre än 1
år kvar till specialistansökan.

Inom respektive kategori kan förtur ges till återsökande som tidigare inte beretts
plats

6 KLASSIFICERING SÄRSKILDA DELMÅL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I UNDERVISNINGEN

God-utbildning-för-alla.jpg

Läs kursplanen som pdf.

Kursansvarig

Desiree Wiegleb Edström

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

Profilsida: Desiree Wiegleb Edström

E-post:

Telefon: 019 302437

Rum: C1211

Desiree Wiegleb Edström

Kursadministratör Erika Qvist svarar på praktiska frågor om tider, lokaler och registrering i lärplattformen Blackboard, fakturor med mera.

Telefon: 019-30 37 37
E-post: This is an email address