Högskolepedagogiskt centrum

Workshoppar och konsultation

Högskolepedagogiskt centrum erbjuder stöd i form av bokningsbara workshoppar och konsultation i utbildningsfrågor. Vi arbetar strukturerat, systematiskt och strategiskt med högskolepedagogisk utveckling vid Örebro universitet och det praktiska stöd ni har möjlighet att ta del av finner ni här.

Workshop med pedagogiska utvecklare

Våra pedagogiska utvecklare erbjuder ett brett utbud av högskolepedagogiska workshoppar som kan bokas av ett lärarlag, en ämnesgrupp eller ett programråd. Ta del av vårt utbud och boka en workshop i listan nedan.

Breddat deltagande, jämställdhet och hållbar utveckling i utbildning

Syftet är att stötta inkluderande undervisning för breddat deltagande för att möta den stora variation vi har i våra studentgrupper. Under workshopparna ges konkreta och praktiska tips hur vi med relativt enkla medel kan ”lära känna våra studenter” och skapa trygghet genom tydlighet och struktur. Universell design för lärande, UDL, introduceras. Studentcentrerade, studentaktiva och flexibla läraktiviteter diskuteras. Det finns utrymme för att arbeta med specifika utvecklingsområden utifrån beställarens behov och syfte.

Tidsåtgång: Behovsanpassat.

 • För introduktion: 1 tillfälle.
 • För aktiv integrering rekommenderas 2 - 3 workshoppar med arbete av lärarlag/enhet emellan.

Övrig information: Förbered er genom att ta del av aktuell webbinformation om hållbar utveckling, breddat deltagande, jämställdhet och lika villkor på vår hemsida och relevanta styrdokument samt information på CAST om UDL. Övrig förberedelse utifrån beställarens behov, syfte och omfattning.

Skriv till This is an email address om du vill boka en workshop. 

Syftet är att ge stöd till integrering av hållbar utveckling i undervisningen. Praktiskt och/eller teoretiskt stöd att integrera hållbar utveckling, brett, i undervisningen. Omfattning och innehåll beror på beställarens (institution, enhet eller lärarlag) förkunskaper och syfte. Workshopparna kan exempelvis ge en introduktion till hållbar utveckling, de globala målen och integreringsuppdraget (1 tillfälle) eller ge stöd att aktivt integrera kursmål, examinationer och läraktiviteter för hållbar utveckling i specifika kurser och/eller på programnivå.

Tidsåtgång: Behovsanpassat.

 • För introduktion: 1 tillfälle.
 • För aktiv integrering rekommenderas 2 - 4 workshoppar med arbete av lärarlag/enhet emellan.

Övrig information: Förbered er genom att ta del av aktuell webbinformation om hållbar utveckling, breddat deltagande, jämställdhet och lika villkor på vår hemsida och informera er om de globala målen samt relevanta styrdokument. Övrig förberedelse utifrån beställarens behov, syfte och omfattning.

Skriv till This is an email address om du vill boka en workshop. 

Syftet är att synliggöra och diskutera hur dessa två direktiv, jämställdhetsintegrering och hållbar utveckling överlappar och förhåller sig till varandra på olika sätt. Detta förhållningssätt vidhålls för att undvika ”perspektivträngsel” och för att konkretisera arbetet med integrering i dess riktiga bemärkelse. Detta betyder att jämställdhetsintegrering och integrering av hållbar utveckling ska genomlöpa utbildningen och vara en del av progressionen utan att ersätta ordinarie kursinnehåll eller lämna ämnesområdet. Denna workshop innehåller därför en teoretisk genomgång följt av praktiskt arbete: diskussionsuppgifter, genomgång av kursmål och förslag på lämpliga och inspirerande examinationsuppgifter.

Tidsåtgång: Behovsanpassat, 1-2 timmar. Detta bör ses som ett introduktionstillfälle för lärarlag som sedan erbjuds stöd för ytterligare fördjupning och konkret arbete efter behov.

Övrig information: Ta del av aktuell webbinformation om genus, jämställdhet och hållbar utveckling på Inforum, inkluderat styrdokument och inspelade föreläsningar. Övrig förberedelse utifrån beställarens behov, syfte och omfattning.

Skriv till This is an email address om du vill boka en workshop. 

Digitalisering i utbildning

Syftet är att visa hur undervisning digitalt på distans både öppnar nya möjligheter och medför en del utmaningar som är viktiga att hantera. Digital utbildning på distans utmanar uppfattningen av utbildning gällande frågor om tid och rum, men också modalitet och arbetssätt. 

Under en workshop delar vi beprövade erfarenheter av utbildning digitalt på distans. Vilka faktorer har visat sig framgångsrika? Vilka utmaningar behöver vi förhålla oss till? Vad säger våra studenter i de uppföljningar som gjorts efter den snabba digitala omställningen som högre utbildningen ställdes inför i mars 2020?

Tidsåtgång: 2 timmar

Övrig information: Förbered er genom att läsa igenom lärarresursen Hur undervisar jag digitalt på distans?

Skriv till This is an email address om du vill boka en workshop. 

Syftet är att visa de digitala möjligheter vi har som stöd och de pedagogiska frågor vi möter i arbetet med att utforma digitala examinationer. Som lärare behöver du ta hänsyn till olika aspekter när du skapar uppgifter som studenterna ska arbeta med i en examination. Reliabilitetsaspekten: Hur kan du formulera frågor som prövar studenternas kunskaper mot kursmålen? Plagieringsaspekten: Hur kan du säkerställa att examinationen genomförs på ett rättssäkert sätt och minimera riskerna för fusk och plagiat? Den digitala aspekten: Hur kan du ta tillvara de pedagogiska möjligheter och hantera de pedagogiska utmaningar som examination i digitala verktyg medför?

Tidsåtgång: 2 timmar

Övrig information: Förbered er genom att läsa igenom lärarresursen Hur examinerar jag digitalt på distans?

Skriv till This is an email address om du vill boka en workshop. 

Workshoppen inleds med en genomgång av de pedagogiska funktioner som finns integrerade i vår lärplattform, t.ex. diskussionsforum, tester, Collaborate och loggbok. Därefter diskuterar vi i små och stora grupper om hur dessa funktioner skulle kunna användas för att utveckla undervisningen i era kurser. Vi kommer även diskutera hur en kursplats, på ett pedagogiskt och effektivt sätt, kan organiseras och struktureras i Blackboard Ultra för att bli tillgänglig för alla våra studenter. 

Tidsåtgång: 1-2 timmar beroende på beställarens önskemål.

Övrig information: Denna workshop är en bra grund för att sedan fördjupa sig i någon av våra workshoppar "Grupparbeten i Blackboard Ultra" eller "Studentaktiv undervisning i Blackboard Ultra" där vi mer detaljerat pratar om modeller som gynnar studenternas lärande. 

Kontakta This is an email address för beställning av en testkurs i Blackboard Ultra i god tid innan workshoppen. 

Skriv till This is an email address om du vill boka en workshop. 

Kooperativt arbete handlar både om att utveckla samarbetsförmåga och nå ett gott gemensamt resultat. I den här workshoppen diskuterar vi tillsammans hur grupparbeten som undervisningsform kan planeras, organiseras och genomföras i vår lärplattform för att utveckla undervisningen. 

Tidsåtgång: 1-2 timmar beroende på beställarens önskemål.

Övrig information: Förbered er genom att, i god tid innan workshoppen, ta del av de två filmena om grupparbeten i Blackboard Ultra

Skriv till This is an email address om du vill boka en workshop. 

Studentcentrerad undervisning bjuder in studenterna till att ta en aktiv roll i lärandeprocessen. I den här workshoppen diskuterar vi tillsammans hur undervisningen kan planeras, organiseras och genomföras i vår lärplattform för att sätta studentens arbete i centrum. 

Tidsåtgång: 1-2 timmar beroende på beställarens önskemål.

Övrig information: Förbered er genom att, i god tid innan workshoppen, ta del av de två filmena om studentcentrerad undervisning i Blackboard Ultra

Skriv tillThis is an email address om du vill boka en workshop. 

Kursutveckling

Syftet är att ge en grund för och ett stöd i inledningen av t ex program- och kursutvecklingsarbete med fokus på målformulering och val av examinationsform. Arbetsprocessen ägs av det arbetslag som beställer utbildningen. Det är av stor vikt att gemensam arbetstid för arbetsgrupperna planeras in såväl mellan de två tillfällen som workshoppen innehåller som efter det sista tillfället.

Tidsåtgång: 2 tillfällen a’ 2 h med avsatt arbetstid emellan för praktiskt arbete i grupp.

 • Tillfälle 1: Introduktion och inledande arbete.
 • Arbete mellan tillfällen: Arbetsgrupperna arbetar.
 • Tillfälle 2: Uppföljning av arbete och handledning in i fortsatt arbete.
 • Fortsatt arbete i arbetsgrupper.

Övrig information: Förbered er genom att läsa igenom lärarresursen Hur formulerar jag fungerande kursmål?

Skriv till This is an email address om du vill boka en workshop. 

Syftet är att ge en grund för och ett stöd i inledningen av arbetet med framskrivning av betygskriterier i olika betygssteg, U-G, U-5, U-VG eller enligt ECTS-skalan för arbetslag eller enheter. Arbetsprocessen ägs av det arbetslag som beställer utbildningen. Det är av stor vikt att gemensam arbetstid för arbetsgrupperna planeras in såväl mellan de två tillfällen som workshoppen innehåller som efter det sista tillfället.

Tidsåtgång: 2 tillfällen a’ 2 h med avsatt arbetstid emellan för praktiskt arbete i grupp

 • Tillfälle 1: Introduktion och inledande arbete.
 • Arbete mellan tillfällen: Arbetsgrupperna arbetar.
 • Tillfälle 2: Uppföljning av arbete och handledning in i fortsatt arbete.
 • Fortsatt arbete i arbetsgrupper.

Övrig information: Förbered er genom att ta del av någon eller båda av filmerna Generellt om betygskriterier och Specifikt om ECTS-kriterier

Skriv till This is an email address om du vill boka en workshop. 

Workshoppen stöttar enheters/programs arbete med kursvärdering och kursutveckling. Innehåll som kan lyftas och diskuteras (utifrån behov): Hur kan vi arbeta med kursvärdering och kursanalys? Hur och vad återkopplar vi till studenterna? Kan vi påverka svar och svarsfrekvenser? Vad ska vi analysera? ”Vad händer sen”? Student- och läraransvar?

Tidsåtgång: Behovsanpassat

 • För introduktion: 1 tillfälle.
 • För aktiv integrering rekommenderas 2 - 3 workshoppar med arbete av lärarlag/enhet emellan.

Övrig information: Förbered er genom att ta del av aktuell webbinformation om hållbar utveckling, breddat deltagande, jämställdhet och lika villkor på vår hemsida och informera er om de globala målen samt relevanta styrdokument. Övrig förberedelse utifrån beställarens behov, syfte och omfattning.

Skriv till This is an email address om du vill boka en workshop. 

Konsultation i utbildningsfrågor

Våra pedagogiska utvecklare ställer naturligtvis upp för konsultation i utbildningsfrågor och hjälper gärna ert lärarlag, ämnesgrupp eller programråd att tänka vidare runt undervisning och examination.

Besök gärna någon av våra pedagogiska vägledningar (måndag kl. 13.00-14.00 samt fredag kl. 9.00-10.00) eller kontakta This is an email address om ni är intresserad av en konsultation, så vidarebefordras ert ärende till någon av våra pedagogiska utvecklare.