Jämställdhetskollegium

Globala målen nr 5 - Jämställdhet

Alla avdelningar och institutioner vid Örebro universitet har i uppdrag att integrera jämställdhetsfrågorna i sin verksamhet. För att stödja arbetet och utveckla universitetsövergripande lärande samt utveckling så har vi plattformen Jämställdhetskollegium.

Hit vänder sig verksam personal vid Örebro universitet för att:

 • arbeta med jämställdhet inom utbildning, forskning och övriga processer
 • höja kunskap och kompetensutveckling
 • utbyta erfarenheter
 • gemensamt ta fram verktyg och utvärderingskriterier
 • diskutera olika tillvägagångssätt
 • delta i lärandeaktiviteter

Aktuellt

Fredag 24 maj
Klockan 10.15-12: Arbete i arbetsgrupperna - information om lokaler kommer
Klockan 13-15: Möte för kärngruppen (planerings- och strategiarbete för Jämställdhetskollegium), lokal: E3203

Måndag 10 juni
Klockan 10.15-12: Gemensamt program - rapportering och diskussion kring aktiviteter i arbetsgrupperna - information om lokal kommer
Klockan 13-15: Gemensamt program - inspiration - information om lokal kommer

Arbetsgrupper

Jämställdhetskollegium innefattar också arbetsgrupper där medarbetare samlas över institutions- och avdelningsgränserna för att arbeta inom olika områden. Jämställdhetskollegiums träffar är öppna för all verksam personal vid Örebro universitet. Just nu finns fem aktiva arbetsgrupper.

Utbildningens innehåll och genomförande

Deltagare i arbetsgruppen Utbildningens innehåll och genomförande har chansen att vara med och påverka och utforma arbetet medan de själva får stöd av pedagogisk utvecklare från PIL. 

 • Kartläggning av vilka förutsättningar ämnet har på grund- och avancerad nivå.
 • Analysera material: litteratur, kursplaner, föreläsningar, utvärderingar
 • Kartläggning av vilka verktyg/stöd som finns.
 • Ta fram en arbetsmodell för jämställdhetsintegrering – diskussion, metod, stöd vad gäller innehåll och hur utbildningen utförs
 • Lärandeaktiviteter med inbjudna interna och externa experter på området
 • Resursbank: Samla in och diskutera ämnesspecifika praktiska verktyg, material och litteratur som kan användas i undervisningen

Arbetsgruppsledare är pedagogisk utvecklare Felicia Garcia. 

För anställda vid Örebro universitet finns på Inforum (inloggning krävs) en introduktionspresentation om jämställdhetsintegrering i utbildning: Länk till presentationen.

Arbeta med jämställdhet vid rekrytering av personal

Gruppen arbetar med att kartlägga rekryteringsprocessen utifrån jämställdhet och ta fram verktyg för att öka jämställd rekrytering. Gruppen leds av en HR-konsult Lina Franzén från Personalavdelningen. 

Forskningens villkor och karriärvägar

Gruppen arbetar med jämställdhet kopplat till forsknings villkor och karriärvägar, innehåll samt finansiering. Arbetsgruppsledare är professor Eva Särndahl vid Institutionen för medicinska vetenskaper.

Lika-behandling/lika möjligheter/antidiskriminering

Gruppen arbetar med att ta fram en webbutbildning för all personal vid Örebro universitet i jämlikhet, jämställdhet och lika behandling och med att sammanställa material för chefers ansvar att arbeta med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen. Arbetsgruppsledare är jämlikhetsutvecklare Katarina Bååth.

Att styra och leda i jämställda organisationer

Gruppen arbetar med att ta fram verktyg och stöd för chefer i jämställda organisationer. Arbetsgruppsledare är jämlikhetsutvecklare Katarina Bååth.

Fler arbetsgrupper kan komma till under året om det finns behov.